Liberala partiet A till Ö

Nedan redovisas kortfattat Liberala partiets åsikter i några frågor:

Abort

Kvinnan äger sin kropp, och har således rätt att utföra en abort under säkra och kontrollerade former. Vi vill låta gällande lagstiftning råda även i fortsättningen. Liberala partiet motsätter sig starkt ett eventuellt abortregister.

Alkohol och narkotika

Systembolaget ska inte ha monopol på alkoholförsäljning i Sverige. Statens uppgift är inte att agera aktör på en marknad. Alkohol ska få säljas som vilken annan vara som helst.

Bruk av narkotika, liksom alkohol, är en självklar konsekvens av rätten till självägande. Således vill Liberala partiet, på sikt, legalisera samtliga olagliga substanser.

Bistånd

Privata biståndsorganisationer visar gång på gång bättre och mer givande resultat än statliga myndigheter. Samtidigt så visar statistik att svenskar är ett av världens givmildaste folk när det gäller donationer till hjälporganisationer.

Sverige bör omedelbart utvärdera den faktiska nytta det statliga biståndet gör, och förhindra att pengarna försvinner i korruption eller ner i despoters fickor. Vi vill minska biståndet för att till sist avskaffa det helt. Sverige bör istället satsa på hjälp till självhjälp genom att underlätta varu- och tjänstehandeln med tredje världen.

Brottsbekämpning

Det behövs krafttag för att minska kriminaliteten i samhället. Dock ska det inte ske på bekostnad av hederliga medborgares integritet och levnadsvanor. Massövervakning och försvårad kontanthantering är exempel på lösningar som i första hand påverkar oss mer än de påverkar kriminella beteenden.

Fokus ska ligga på brott mot individuella rättigheter, det vill säga stöld, mord, misshandel och bedrägeri.

Företagande

Grunden för ett lands välstånd är dess förmåga att tillvarata företagarnas intressen och förstå vad som får företag att växa. I Sverige är det lätt att starta ett företag, men desto svårare att expandera. Liberala partiet vill minska på byråkratin och beskattningen för företag, samtidigt som vi förespråkar avskaffande av lagar som LAS, MBL samt den nytillkomna kassaregisterlagen.

Invandring

Invandring behöver inte vara en belastning för samhället. Totalt fri invandring kan dock orsaka problem för en välfärdsstat. I takt med att välfärdsstaten avskaffas och större ansvar läggs på individer och civilsamhälle vill Liberala partiet minska hindren för migration. Alla människor som vill komma till Sverige och kan försörja sig själva bör få komma hit.

Jämställdhet

De båda könen ska ha samma värde, rättigheter och skyldigheter. Detta är definitionen på jämställdhet. Jämställdhet definieras inte som 50/50-fördelning mellan könen i samhällets alla skrymslen och vrår. En sådan kan aldrig uppnås och är heller inte eftersträvansvärd. Liberala partiets krav på lika rättigheter för könen innebär att vi säger nej till kvotering. Meriter och lämplighet ska styra olika tillsättningar, kön ska vara irrelevant. Liberala partiet anser att all lagstiftning ska vara könsneutral.

Kultur

Kultur är inte finare än någon annan verksamhet. Därför vill vi låta kulturkonsumenterna bestämma vad som är av värde på en fri marknad. Liberala partiet är emot alla former att statligt kulturstöd.

Monarki

Offentliga ämbeten ska inte gå i arv. Därför ska monarkin avskaffas.

Polis

Polismyndigheten är en av få myndigheter Liberala partiet vill ha kvar. Polisens uppgift är att upprätthålla ordningen i samhället och se till att lagar följs. Vi vill höja anslagen samt skapa möjligheter för effektiviseringar och en dynamik som lätt kan anpassa polisens arbete till rådande samhällsklimat.

Prostitution

Sexarbetare har samma rätt till frihet och respekt som alla andra. Därför är det fel och i grunden missriktat att försöka hjälpa dem genom att förbjuda det de försörjer sig på. Liberala partiet kräver att sexköpslagen och kopplerilagen avskaffas.

Utbildning

Inledningsvis vill vi i liberala partiet förenkla för etablerande av friskolor, men vi vill, på sikt, att all form av utbildning ska drivas och ägas av privata aktörer. Statens uppgift är inte att bedriva utbildningsverksamhet.