Politik

Är skolan fixad nu?

Håller regeringen vad den lovar?
Politiker av alla de färger lägger ständigt fram nya planer för skolan. Visst, vi gör det med. Den innebär att du som förälder får bestämma. Visa oss den förälder som hellre fixar en fotbollsarena än en bra skola till sina barn.

Inledningsvis vill vi i Klassiskt liberala partiet förenkla för etablerandet av friskolor, men vi vill, på sikt, att all form av utbildning ska drivas och ägas av privata aktörer. Statens uppgift är inte att bedriva utbildningsverksamhet.

Skolplikten ska avskaffas, det är föräldrarnas ansvar att uppfostra och utbilda barnen. En naturlig följd av det är att hemskolning tillåts.

Håller du med oss? Välkommen som medlem! https://www.liberalapartiet.se/bli-medlem 

När vi ändå är på ämnet så rekommenderar vi Rickard Dahlins föredrag om den svenska skolan nedan samt en intervju med honom i Smedjan.

Elitidrott eller grundskola?

Borlänge kommun har problem med grundskolan. De nya skolbarnen får lärare som dels inte är behöriga och dels inte kan bra svenska.

Nu vill kommunen, som ligger 5e sist i Lärarförbundets ranking, lägga 1,4 miljoner på att “Generellt stärka elitidrotten i Dalarna”. Det är inte mina ord. Det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Omsorg för alla som säger så. Ironin att ett parti som kallar sig “Omsorg för alla” stödjer elitidrott framför skolan är underbar.

Läs gärna min insändare i Dalarnas tidningar. 

Lägg ned onödiga myndigheter!

Vi kommer den närmaste tiden att lägga upp “Dagens onödiga myndighet” på vår Facebook-sida. Den här sidan kommer att uppdateras med motiveringar.
Här hittar du hela listan, än så länge. Har du förslag på fler myndigheter är det bara att höra av dig! (mer…)

Fri television? Fria medier!

Kan vi ha statlig media och fri media?

Nej, vi bör avveckla SVT. Erik Svansbo, en av våra riksdagskandidater, förklarar i filmen.

Public service
Radio, TV och Public Service ska inte finansieras genom skattemedel eller sanktionerade avgifter. SVT, Sveriges Radio och UR bör säljas ut till högstbjudande och ges en chans att konkurrera på fria marknaden med övriga mediebolag.

Presstöd
Liberala partiet vill omgående avskaffa alla former av bidrag och subventioner åt media. Med sänkta skatter kan konsumenterna själva prioritera vilken media de vill ha eller konsumera något annat.

Läs mer om vår frihetliga politik här!

Liberala partiet på Youtube. Först ut: Bistånd

Nu har vi börjat föra ut vår politik även på Youtube. Först ut är en kort film om bistånd.
Besök gärna vår kanal och prenumerera!

Vad gäller bistånd
Det saknas övertygande vetenskapligt stöd för att statligt bistånd kan bekämpa fattigdom och stimulera utveckling. Där bistånd skulle kunna göra nytta behövs det inte. Sådana länder utvecklas ändå. Där bistånd skulle behövas kan det inte göra nytta, eftersom den politiska miljön inte tillåter det. Nyckeln till utveckling är länders förmåga att genom marknadsekonomi och sunda politiska strukturer själva ta sig ur sin fattigdom, inte bistånd.

På kort sikt vill Liberala partiet därför att:
. Det statliga biståndet som andel av BNP snabbt dras ned.
. Biståndet ska betraktas som en begränsad resurs och endast användas till väl avgränsade projekt utom räckhåll för mottagarlandets regering och som bygger på vetenskapligt väl underbyggda metoder samt följas upp av oberoende utredare.

På längre sikt bör det statliga biståndet helt läggas ned och ersättas av privata välgörenhetsorganisationer. Människor ska inte tvingas lägga pengar på projekt som de inte känner gör någon nytta.

Saxat från vårt partiprogram.

En högskola med inflation

Fler och fler börjar idag i högskolan. Samtidigt är inte kvalitén bra utan kallas rent av för “Pisahögskolan” av Expressens Naomi Abramowicz.

Problemet är inte mängden pengar till högskolan. Vi lägger nästa 70 miljarder kronor varje år. Problemet ligger någon annanstans.

Högskolorna skriver ut vad en utbildning kostar. Exempelvis gymnasielärare i matematik: 600’000 kr vid Linköpings universitet för 5 år. Högskolorna har inget större incitament att göra utbildningen billigare. Det är inte deras studenter som betalar utan räkningen skickas till skattebetalarna.

Sen tillkommer levnadskostnader. Idag har CSN lån och bidrag. 5 års studier innebär lån på 360’000 kr och bidrag på 140’000 kr.

Sammanlagt blir detta 1,1 miljoner kronor. Om du, eller skattebetalarna, lägger så mycket pengar på din utbildning vore det rimligt att utbildningen är bra. Och tyvärr fallerar den på många punkter.

Vi föreslår därför att staten ska sluta att finansiera högre utbildning. På så vis kommer studenterna i högre omfattning att välja utbildarna som ger dem jobb. Om inte högskolorna kan leverera kommer de att behöva anpassa sig.

De som inte har råd då? Ja, redan idag finns det stipendier att söka. Det går också att ta lån eller helt enkelt låta en framtida arbetsgivare betala utbildningen. Man kan tänka sig att i en omställningsperiod så går det att låna av CSN men att du då står för hela kostnaden.

Radio Mises hade ett avsnitt från september 2016 där de diskuterar just om det svenska högskolesystemet, “Utbildningsbubblan”. Det rekommenderas.

Kongressen 2017 nu utlyst!

Liberala partiet kallar alla sina medlemmar till 2016 års kongress.

Lördagen den 8/4 är det äntligen dags för Liberala partiets kongress 2017! Detta år kommer vi vara i Örebro, dit det är lätt att ta sig från såväl Stockholm och Mälardalen som Göteborg och Västsverige. Även från södra Sverige tar man sig dit med ett tågbyte.

Tid: 8:e april 2017, kl. 11 (dörrarna öppnas kl. 10)
Plats: City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro
Länk till Facebookevent

Motioner
Om ni vill motionera om något skall dessa skickas till styrelsen@liberalapartiet.se senast den 25:e februari. Motioner som rör ändringar eller tillägg i stadgar eller partiprogram skall ange exakt vilka punkter i befintliga stadgar och partiprogram som skall ändras och hur.

Rösträtt
För att medlem skall ha rösträtt på kongressen skall medlemsavgiften för 2016 vara partiet tillhanda senast 27:e februari.

Kandidaturer
Önskar ni söka någon av partiets förtroendeposter nedan kontaktar ni valberedningen med en kandidatur som skall innehålla en motivering till varför just Du är bäst lämpad till posten du söker!

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Styrelseledamot
 • Partisekreterare
 • Revisor
 • Valberedning

Kandidaturer skickas till valberedning@liberalapartiet.se senast 11:e mars kl 23:59.

Styrelsens propositioner, motionssvar och valberedningens förslag kommer läggas upp på kongressidan kontinuerligt tiden fram tills kongress.

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • fastställande av röstlängd för mötet,
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet,
 • Val av protokolljusterare och rösträknare,
 • Behandla frågan om kongressens behöriga utlysande,
 • Fastställande av föredragningslista,
 • Behandla partistyrelsens verksamhetsberättelse,
 • Behandla partistyrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning),
 • Behandla partiets revisionsberättelse,
 • Behandla frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen,
 • Behandla till kongressen väckta motioner och propositioner,
 • Övriga frågor
 • Fastställa medlemsavgift,
 • Fastställa verksamhetsplan och budget,
 • Val av ordförande,
 • Val av övriga ledamöter i partistyrelsen,
 • Val av partisekreterare,
 • Val av revisorer och dess sammankallande,
 • Val av valberedning och dess sammankallande.
 • Mötets avslutande

Praktiskt
Kongressen kommer att hållas på City Konferenscenter i centrala Örebro som ligger inom bekvämt gångavstånd från järnvägsstationen och bussterminalen.

Liberala partiets skattepolitik

Liberala partiets skattepolitik för kommande mandatperiod är uppbyggd runt fyra huvudsakliga punkter:

 • Sänkta skatter
 • Platt skatt
 • Nej till skatter som styr
 • Generellt grundavdrag istället för speciella avdrag

Sänkta skatter

Liberala partiet förespråkar ett samhälle där offentliga sektorn har en betydligt mindre roll. En av de huvudsakliga fördelarna är att de ekonomiska resurserna kan lämnas i privata händer.

Vi förespråkar att skattetrycket successivt sänks i takt med att den offentliga sektorn minskas. Alla skattesänkningar skall vara finansierade fullt ut.

Den hämmande effekt höga skatte- och momssatser har är tydliggjord genom de speciella avdrag som införts för att gynna vissa specifika sorters arbete. Det är inte bara ROT och RUT-tjänster som skulle kunna bidra till en livligare ekonomi. Rätt sätt att lösa problemet är en lägre skatt för alla, oavsett vilken sorts tjänst eller vara det är man vill handla.

På lång sikt verkar Liberala partiet för att alla skatter ska avskaffas och staten finansieras på frivillig väg.

Platt skatt

De höga marginalskatter vi har är något som inte bara drabbar rika. De begränsar medelklassens möjligheter att arbeta sig till ett eget sparkapital och motverkar den som vill inordna levernet på ett sätt som inte passar in i rådande mall. Den som vill jobba extra hårt några år för att sedan kunna resa eller den familj som har en part som arbetar mer än den andra bör inte straffas för detta.

Av rättviseskäl och för ökad egenmakt vill liberala partiet ta bort den kraftiga progressiviteten i vårt skattesystem, och införa en enhetlig skattenivå. Oavsett eventuell avundsjuka mot de som är bättre bemedlade är det inte rättvist med marginalskatter på över 65% av lönekostnaden inklusive arbetsgivaravgift.

Skatter som inte styr

Skatter tas in för att finansiera den offentliga verksamheten. Liberala partiet anser att politiskt motiverade skatter inte hör hemma i ett civiliserat samhälle. Människor ska själva få bestämma hur de vill använda sina pengar och ska inte bestraffas om de vill konsumera något politiker tycker illa om.

Exempel på förändringar vi vill genomföra är:

 • Ta bort moraliserande punktskatter som alkoholskatten.
 • Ta bort speciellt differentierad moms med lägre moms för böcker, tidningar etc.
 • Ta bort extraskatter som tas ut vid vissa köp såsom stämpelskatter och pantbrevsavgifter.

Skattesystemet skall vara så enkelt och genomskådligt som möjligt.

Generellt grundavdrag istället för speciella avdrag

För att minska de skadliga effekterna av det höga skattetrycket har politikerna infört ett antal specialavdrag. Liberala partiet anser inte att avdrag inriktade på viss sorts konsumtion, viss sorts beteende eller för att skapa en specifik sorts arbete är rätt väg att gå.

Liberala partiet vill:

 • Ta bort ROT och RUT-avdrag
 • Gradvis avveckla avdrag för skuldsättning (räntor) och avdrag som gynnar nya inkomster framför tidigare intjänade sådana (som pension).
 • Att det frigjorda ekonomiska utrymmet skall användas till ett höjt generellt grundavdrag och generella skattesänkningar.

Ett höjt grundavdrag skulle leda till att färre blir beroende av speciella riktade bidrag och ge låginkomsttagare större möjligheter att styra sin tillvaro.

Vill du ladda ned vår skattepolitik i PDF-format? Gör det här: Liberala partiets skattepolitik

Skolan i ofritt fall

Thomas Petersson skrev  i gårdagens DN om en rent horribel vardag som präglar den svenska skolan [länk], en text som under dagen fått stor spridning. Det handlar om bristande respekt för auktoritet och klasskamrater som ibland manifesteras i rena våldsamheter. Givetvis finns skillnader skolor emellan, men när facket bekräftar bilden så kan detta ändå anses vara ett betydande problem.

En skola i fritt fall som redovisar allt sämre resultat ju längre tiden går beror givetvis på en rad faktorer. Ubildningsminister Björklund har tillsatt en utredning för att komma till rätta med problemen [länk], där utredning är en omskrivning för att sopa problemen under mattan tills valet är över. Det blir svårt att prata om hur härligt allt är när verkligheten är en annan.

Som del av en lösning föreslår Lärarfacket att det annalkande mörker som är den svenska skolan återigen förstatligas, då skattepengar avsedda att finansiera skolan går till annat än just detta. Så problemet löses genom att ta makten från politiker och ge till…politiker? Hur blir detta mer effektivt? Hur återfår lärare och rektorer tillbaka sin auktoritet och status i yrkesrollen? Får de mer att säga till om? Givetvis inte, de kommer att få ännu mindre att säga till om. Deras vädjan om hjälp gick tidigare genom kommunpolitikernas och tjänstemännens korridorer, en vädjan som inte kommer höras ända bort till riksdagspolitikerna eller vilken myndighet som nu kommer att administrera detta.

Så vad vill Liberala partiet göra? En god början är att ersätta skolplikten med läroplikt. Om barn och ungdomar är ett sådant problem att de stör ordningen ska de kunna avvisas eller relegeras. Om barn och ungdom blir våldsamma och/eller hotar om våld ska de kunna avlägsnas med tvång. Om detta inte faller på lärarna vars allmänna auktoritet idag är obefintlig ska väktare eller polis tillkallas. Stökiga elever är inte skickade att umgås i samma lokaler som andra elever, och förpassas därför till hemundervisning. De flitiga eleverna ska inte få lida för andras tillkortakommanden. Svåra sociala situationer må förklara beteendet, men än sen? Hur hjälper denna verklighetsbeskrivning någon? Hur blir undervisningen bättre för någon av att dessa ligister ska hållas kvar i klassrummen?

En ungdom som uppvisar ordningsproblem kan få hjälp av relevant personal utanför klassrummet i samband med hemundervisningen, för inne i klassrummet ska lugn och studiero råda. I och med detta kommer vi även se ett ökat föräldraansvar vilket givetvis ökar när inte skolan förutsätts att sköta precis allt inklusive uppfostran.

Staten kan (om än motvilligt för Liberala partiet) få agera kontrollfunktion, inte som utförare av välfärdstjänster. Då blir det såhär tokigt.

Pensionerna sänks

Nästa år för Sveriges pensionärer mindre pengar i plånboken. Den allmänna pensionen kommer att sänkas med några hundralappar efter årsskiftet. Sänkningen beror på att pensionssystemet skulder inte får bli större än dess tillgångar. Systemet har tidigare blivit kritiserat för att vara politiskt styrt och inte tillräckligt effektivt. Exempel finns här och här.

Liberala partiet anser att pensionssystemet bör privatiseras och att enskilda människor är bättre på att ta ansvar för sin pension än politiskt tillsatta tjänstemän och kortsiktiga politiker som sällan ser längre än till nästa val.

Porrförbud?

Priset som veckans moraltant går till Ung Vänsters Johanna Granbom. Artikeln innehåller förutom ett förslag om lagstiftning mot internetporr också ett konstaterande om ”att kunna titta på porr på nätet är ingen rättighet“. Hon hinner även med att förfasa sig över kvinnor i reklamfilmer, förklara hur sexualundervisningen ska utformas och ta upp vikten av feministiskt självförsvar. (mer…)

Webbplatsen använder cookies, vg se: Integritetspolicy

2019 - Klassiskt liberala partiet - Omstart för Sverige

Design: Tecknare.se