Det går också att lyssna på texten ovan eller ladda ned den här (mp3, 19 MB).

3.1 En fri marknadsekonomi

Klassiskt liberala partiet är förespråkare av en fri marknadsekonomi eftersom detta är det enda system som respekterar individens rätt till sin egendom. Marknadsekonomin har också visat sig vara helt överlägsen alla andra system när det gäller att underlätta tillhandahållandet av materiella varor, jobb, teknisk innovation, minskad fattigdom och för att ge människor en mängd olika möjligheter att främja sina liv och förverkliga sina ambitioner. I en fri marknad med frivilliga transaktioner är varje transaktion en vinn-vinn-situation där båda parter ser värdet i bytet, annars skulle det inte ske. Den fria marknaden är den enda som ligger i linje med okränkbar äganderätt.

Klassiskt liberala partiet anser att materiellt välstånd är av ett stort värde, och välstånd är inte något som kan skapas av politiker. Istället skapas det av fria aktörer med hjälp av arbetsdelning och kapitalackumulation. Detta möjliggörs av frivillig handel och samarbete på marknaden, där det enda sättet att skaffa sig värden är att själv bidra med sådant som är av värde för andra människor. Affärsverksamhet är därför grundläggande för välstånd och välfärd i samhället. Därför är det ett betydande mål för Klassiskt liberala partiet att aktörer inom näringslivet ska vara fria att organisera sin verksamhet och sin produktion så som de finner lämpligt så att de kan maximera sin produktivitet och möta efterfrågan och preferenser från konsumenterna på ett effektivt sätt.

Klassiskt liberala partiet anser, på grundval av detta, att statens roll i ekonomin gradvis skall trappas ned, med det långsiktiga målet att statens inblandning i ekonomin huvudsakligen skall begränsas till ett effektivt upprätthållande av kontrakt och skydd för äganderätten. Med andra ord ska staten genom lag hindras från att aktivt blanda sig i ekonomin. Klassiskt liberala partiet inser också att detta mål ligger långt framåt i tiden. Vi jobbar därför på kort och medellång sikt för att genomföra strukturella förändringar för att underlätta för en gradvis minskning av statens storlek och därigenom ge det civila samhället ett betydligt större utrymme och ansvar.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Arbeta för en fri marknadsekonomi.
 • På kort och medellång sikt genomföra strukturella förändringar för att avsevärt minska statens roll inom ekonomin.
 • Att statens roll i ekonomin på lång sikt endast skall omfatta upprätthållande av kontrakt och skydd av äganderätten.

3.2 Regleringar

Klassiskt liberala partiet vill lägga så få hinder som möjligt i vägen för ekonomisk verksamhet. Reglering inom näringslivet är ofta inte bara onödig, utan kan vara direkt skadlig. De påför näringslivet enorma administrativa och ekonomiska bördor för att efterfölja förordningarna och därigenom går stora resurser förlorade vilka skulle kunnat användas till verkligt värdeskapande. Det finns en stor mängd statistik som visar en tydlig korrelation mellan lite regler och hög ekonomisk aktivitet och tillväxt. Klassiskt liberala partiet vill granska och gradvis avskaffa alla former av reglering som inte är förankrade i förebyggandet av brott och skyddet av medborgarnas frihet och äganderätt, utan endast har för avsikt att förverkliga vissa politiska mål.

Klassiskt liberala partiet är motståndare till bl a regler för öppettider, licens- och tillståndslagar, utskänkningsregler, regler för reklam för lagliga produkter och ett antal andra liknande bestämmelser. Klassiskt liberala partiet har förtroende för att konsumenter och företagare själva har möjlighet att göra medvetna val och att agera ansvarsfullt och samvetsgrant och vi avvisar alla typer av onödigt statligt förmynderi mot fredliga medborgare.

Klassiskt liberala partiet anser att ett konsekvent skydd av äganderätten och en effektiv tillämpning av avtal i stor utsträckning ersätter behovet av reglering. Om ett företag bedriver verksamhet som på något sätt kränker egendomsrättigheter till andra parter, kan detta legitimera statligt ingripande. Alternativt kan kontrakt ingås i de fall där en part drabbas av negativa konsekvenser, till exempel där parten erbjuds ekonomisk ersättning för eventuella bördor. Ett sådant system är mer flexibelt och bättre anpassat till parternas specifika förutsättningar och omständigheter, än dagens system med allmänna, universella och strikta regler.

Klassiskt liberala partiet konstaterar att inom de flesta områden kan privata aktörer utföra samma uppgifter som statliga myndigheter. Till exempel finns det redan många privata certifieringsföretag som skyddar produktsäkerheten på uppdrag av konsumenter inom ett brett spektrum av branscher. Sådana företag kommer ofta att kunna göra ett bättre jobb än statliga myndigheter eftersom de befinner sig i en konkurrenssituation med andra aktörer och eftersom de är säkrade med tillräcklig finansiering genom avgifter för sina tjänster. Statliga myndigheter har dock ofta monopol på sina tjänster, vilket kan leda till dyra och byråkratiska processer. Detta kan i sin tur leda till att lanseringen av nya viktiga varor och tjänster försenas, samt hämmar effektiv konkurrens.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Granska och gradvis avskaffa all reglering inom näringslivet som endast avser att kontrollera fredligt beteende.
 • Att staten effektivt skall verkställa frivilligt ingångna avtal mellan parter inom näringslivet
 • Underlätta för att ersätta statliga regleringar med privata tjänster

3.3 Subventioner

Klassiskt liberala partiet anser att det är marknaden, dvs konsumentdemokratin, som bäst bestämmer fördelningen av resurser i samhället, inte politikerna. På den fria marknaden flyter resurserna automatiskt dit där de gör mest nytta, baserat på konsumenternas efterfrågan. Vinsten i en industri eller ett företag är måttet på hur effektivt efterfrågan på marknaden är uppfylld. Om ett företag inte kan göra vinst, indikerar detta att företaget inte

tillför samhället ett nettovärde och att de resurser som åtgår till produktionen av produkten eller tjänsten gör mer nytta på annat håll.
Istället för att konsumenterna väljer var resurserna ska läggas genom sina fria val på marknaden innebär subventioner till industrin en obligatorisk överföring av medel från lönsamma företag till icke-lönsamma företag. Detta innebär en effektivitetsförlust för samhället som helhet, när det gäller lägre produktion i förhållande till de resurser som används. Mot denna bakgrund vill Klassiskt liberala partiet gradvis avveckla alla former av näringshjälp och subventioner. Subventioner är ett sätt att hålla företag levande på ett artificiellt sätt och därigenom binda upp resurser som skulle kunna utnyttjas mer effektivt i en annan verksamhet eller industri.

Klassiskt liberala partiet anser att det inte är statens uppgift att skapa nya företag genom stödåtgärder, och vi arbetar därför för att lägga ner ALMI, Vinnova och Tillväxtverket. Innovationer kan inte skapas genom artificiella, politiska instrument. Däremot kan det stimuleras till verkligt entreprenörskap genom en liberal affärspolitik, låga skatter och avgifter och frånvaro av politisk inblandning i näringslivet.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Gradvis avveckla alla former av näringsstöd.
 • Lägga ner eller avyttra ALMI, Vinnova och Tillväxtverket.

3.3.1 Jordbruk

Klassiskt liberala partiet anser i grunden att jordbruket ska behandlas i nivå med alla andra former av industri. Det innebär att vi strävar efter en gradvis minskning och sedan avskaffandet av jordbruksstöd och en avreglering av hela industrin.
De argument som framförs för att behålla den höga nivån på aktuella jordbruksstöd är inte i första hand av samhällsekonomisk karaktär, utan är snarare förankrad i specifika politiska mål, som t ex att bevara sysselsättningen i distrikten, kulturlandskapet och svensk matproduktion. Klassiskt liberala partiet anser att det inte är en politisk uppgift att främja sådana mål och att sådana mål inte heller kan uppnås genom subventioner. Samtidigt vill vi ha en stark avreglering av både jordbruket och arbetsmarknaden i allmänhet, så att bönderna kan hantera sina resurser fritt. Detta främjar produktivitet, effektivitet och lönsamhet.

Klassiskt liberala partiet vill att Sverige går ur EU men så länge vi är kvar handlar detta politikområde mycket om EU-regleringar.

Vi anser att jordbruket bör fungera på samma villkor som andra industrier, inklusive att bli utsatt för konkurrens från utländska producenter. Detta säkerställer bland annat både högkvalitativa och lägre priser för konsumenterna. Ett lyckat exempel på ett land som har både avreglerad jordbruk och avskaffade alla subventioner är Nya Zeeland, där jordbruket nu utgör den största exportindustrin.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Gradvis avveckla alla jordbruksbidrag och avreglera industrin.
 • Introducera full näringsfrihet för jordbruket.

3.4 Skatter

Idag ligger Sverige i världstoppen när det gäller det totala skattetrycket, något Klassiskt liberala partiet kommer att förändra drastiskt. På lång sikt vill vi ha en kraftigt minskad statsapparat, som främst ska vara begränsad till att skydda medborgarnas frihet och äganderätt genom polis, rättsväsende och försvar. I ett sådant samhälle är kostnaderna för driften av statsapparaten låga jämfört med idag, och den totala skattenivån likaså. Medborgarna kan sålunda fördela sina inkomster i linje med sina egna värderingar, planer och mål, snarare än att myndigheterna ska fatta beslut på deras vägnar. Samtidigt ökar låga skatter produktiviteten i näringslivet och samhällets allmänna välstånd genom att man minimerar olyckliga snedvridningseffekter och effektivitetsförluster i ekonomin. På lång sikt vill Klassiskt liberala partiet sänka skatten till den absolut lägsta nivån som krävs för driften av statens centrala uppgifter ska fungera, vilket i praktiken innebär en total skattesats på några procent.

Klassiskt liberala partiet kommer i första hand att fokusera på det överskådliga tidsperspektivet och sikta in på realistiska, medellångsiktiga mål. Som det enda svenska partiet skall Klassiskt liberala partiet vara en politisk garant och pådrivare av lägre skatter. Ett viktigt inslag i vår skattepolitik är att vi konsekvent kommer att motsätta oss alla försök att införa nya skatter och vi kommer att vara kompromisslösa motståndare till varje form av ökning av befintliga skatter. Alla skattesänkningar ska vara nettosänkningar, inte sänkningar som finansieras med ökningar på annat håll.

Klassiskt liberala partiet strävar efter stora nedskärningar i de offentliga utgifterna. Detta möjliggör betydande skattelättnader även på kort sikt. Försäljningen av statligt ägda bolag och fastigheter bidrar även till att täcka stora skattesänkningar under nedtrappningen av de offentliga, löpande utgifterna. Detsamma gör de dynamiska skatteeffekterna av Klassiskt liberala partiets näringspolitik, som t ex stora nedskärningar i bolagsskatten.

På kort sikt kommer Klassiskt liberala partiet att arbeta för ett enklare, plattare skattesystem med låga skattesatser och lägsta möjliga avdrag och andra komplikationer. Ett så enkelt skattesystem som möjligt är viktigt för att minimera den administrativa bördan för både näringslivet och den offentliga byråkratin.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Aktivt arbeta för att sänka alla skatter så mycket som möjligt.
 • Att alla skattesänkningar ska finansieras med motsvarande nedskärningar i de offentliga utgifterna.
 • Ständigt motsätta sig införandet av nya skatter och någon ökning av befintliga skatter.
 • Arbeta för ett enklare och plattare skattesystem där avdrag ersätts med lägsta möjliga skattesatser

3.4.1 Bolags- och kapitalbeskattning

Klassiskt liberala partiet ska använda skattepolitiken till att göra Sverige så industrivänligt som möjligt och till en attraktiv plats att investera och bygga företag på, både för svenskar och utlänningar. För att stimulera till högre ekonomisk aktivitet, tillväxt och konkurrenskraft arbetar vi för en kraftig minskning av bolagsskatten. Inledningsvis kommer vi att sänka nuvarande skattesats till 10 procent.

För att motivera ökade sparanden och investeringar, som är bland de viktigaste faktorerna bakom ekonomisk tillväxt, strävar Klassiskt liberala partiet efter att avskaffa av alla typer av skatter på kapitalinkomster. Sådana skatter straffar risktagare och entreprenörer och bidrar till inlåsning av kapital, vilket i sin tur förhindrar det fria flödet av kapital dit det gör mest nytta. Detta leder till effektivitetsförluster i ekonomin. Ett antal OECD-länder har redan avskaffat skatt på kapitalinkomster.

Avskaffandet av skatt på kapitalinkomster ger naturligt att även skatteavdrag för kapitalkostnader, tex för bolåneräntor, ska avskaffas. Klassiskt liberala partiet inser att många privatpersoner har lånat mer än de borde på grund av befintliga skatteavdrag och föreslår att skatteavdraget trappas ner över en längre period.

Vi vill ta bort alla tullar så fort som möjligt. Klassiskt liberala partiet är anhängare av full internationell frihandel, och tullar är således en protektionistisk skatt som lägger stora hinder i vägen för frihandel. Utvecklingsländerna är de som drabbas mest av detta. Tullintäkterna utgör en relativt liten del av statens totala inkomst.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Avskaffa skatt på kapitalinkomster.
 • Trappa ner och på sikt avskaffa skatteavdrag på kapitalkostnader
 • Sänka bolagsskatten till 10 procent.
 • Ha en snabb nedtrappning och därefter avskaffa arbetsgivaravgiften.
 • Ta bort alla tullar.

3.4.2 Personlig inkomstskatt

Klassiskt liberala partiet vill att alla i möjligaste mån ska kunna påverka sin egen inkomst genom individuella val och egna insatser utan att staten lägger hinder i vägen för detta. Vi vill att en stark arbetsinsats och ett hårt arbete ska löna sig. Varje enskild medborgare skall i så stor grad som möjligt vara herre över sin egen ekonomi och bestämma hur inkomsten ska disponeras i enlighet med sina egna val och värderingar.

Klassiskt liberala partiet verkar därför för en kraftig minskning av personlig inkomstskatt och kommer att arbeta kontinuerligt för att minska denna ytterligare. Som ett led i detta vill vi på kort sikt avskaffa statlig inkomstskatt och värnskatt så snabbt som möjligt och höja grundavdraget.

Klassiskt liberala partiet kommer att arbeta för ett mycket enklare och plattare system för inkomstskatt. Detta kommer att motivera en högre arbetsinsats och göra skattesystemet mer transparent och förutsägbart, både för privatpersoner och offentliga myndigheter.

Klassiskt liberala partiet anser att arbetsgivaravgiften bör ses som en del av den löneskatt som individen betalar. Vi förespråkar därför på kort sikt att det tydliggörs genom att den tas ut som en statlig inkomstskatt. På längre sikt vill vi att denna del trappas ner efterhand som civilsamhället tar över leverans av de förmåner som arbetsgivaravgiften sägs bekosta.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Aktivt arbeta för att minska personlig inkomstskatt så mycket som möjligt.
 • Öka grundavdraget.
 • Avskaffa statlig inkomtskatt och värnskatt
 • Arbeta för ett mycket enklare och plattare skattesystem.
 • Tydliggöra arbetsgivaravgiften som inkomstskatt och på sikt trappa ner och avskaffa den.

3.4.3 Punktskatter

Sverige har ett antal punktskatter idag. Dessa ligger ovanpå en moms som redan idag är bland den högsta i världen. De höga skatterna minskar konsumenternas köpkraft och skapar oro i ekonomin och ett handelsläckage till andra länder. Klassiskt liberala partiet vill ha ett så enkelt och översiktligt skattesystem som möjligt, och motsätter sig samtidigt som grundpricip beteendereglerande skatter. Mot denna bakgrund vill vi avskaffa alla punktskatter på lång sikt. Några av punktskatterna står för en relativt låg intäkt och kan således avskaffas snabbt, medan andra står för betydligt större intäkter och måste fasas ut över tiden, t ex fordonsskatter.

Klassiskt liberala partiet vill på lång sikt att mervärdesskatten skall vara den enda konsumtionsskatten, men vill samtidigt ha en kraftig minskning av mervärdesskatten. Klassiskt liberala partiet anser att konsumtionsskatt är mindre skadligt än skatter på inkomst, produktion och kapital, och vi vill därför prioritera skattesänkningar inom dessa områden, innan vi går vidare till att sänka momssatsen ytterligare.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • På kort sikt, granska och avskaffa så många punktskatter som möjligt med låg till medelintäkt.
 • På lång sikt, arbeta för att avskaffa samtliga punktskatter.
 • Tillsvidare behålla mervärdesskatten som enda konsumtionsskatt.

3.4.4 Privat ägande

Sverige är för närvarande på topp i Europa när det gäller andelen statligt ägande i börsnoterade företag. Klassiskt liberala partiet är principiellt motståndare till statligt ägande inom näringslivet, och vi avser därför att gradvis minska alla statens ägarandelar i bolag. Detta stimulerar till en mer dynamisk privatägd miljö, vilket Sverige har ett stort behov av i

dagens globaliserade och konkurrenspräglade ekonomi. För Klassiskt liberala partiet är det likgiltigt om privata företagare är svenska eller utländska. Vi vill inte ha några hinder för utländska investerare och erkänner dessa på samma sätt som svenska investerare.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Minska och slutligen avskaffa statligt ägarskap inom näringslivet.
 • Ha en aktiv, privat ägarmiljö utan hinder för utländska investeringar.

3.5 Bank- och penningpolitiken

Klassiskt liberala partiet kommer att driva en bank- och penningpolitik som lägger grunden för en långsiktig finansiell planering och högsta grad av stabilitet, förutsägbarhet och ansvar inom näringslivets ekonomiska verksamhet. Vi anser att detta bara kan uppnås genom att gradvis minska och i längden avskaffa regeringens inblandning i bankväsendet och regeringens manipulation av det monetära värdet.

3.5.1 Ekonomisk stabilitet

En viktig förutsättning för stabilitet i ekonomin är att penningvärdet över tiden håller sig så stabilt som möjligt. Klassiskt liberala partiet anser att det bästa sättet att säkerställa tillförlitligheten av monetära enheter är ett fritt bank- och monetärt system, där statens monopol på pengautgivning och licensiering av bankverksamhet har avskaffats. I ett fritt system väljer marknaden själv den måttstock för pengars värde som passar bäst. Historiskt sett har marknaden visat sig föredra guld som den bästa måttstocken, vilket var anledningen till införandet av guldmyntfoten.

En guldmyntfot eller motsvarande betyder att det monetära värdet har en förankring i kända verkliga värden. Detta garanterar den från manipulering av statliga myndigheter, som i första hand sker i form av inflation. Inflationen uppstår när bankerna emitterar för mycket pengar, kontanter eller skulder jämfört med vilket behovet är för ekonomin, eller följer en praxis som leder till att förtroendet för monetära enheter sjunker. Detta medför att priset på varor och tjänster börjar stiga, vilket ska betraktas som en dold skatt. Dessutom har det den allvarliga konsekvensen att det minskar värdet av människors besparingar. För näringslivets del gör inflationen den ekonomiska planeringen svårare och investeringarna mer osäkra.

Klassiskt liberala partiet anser att den bästa garantin mot inflationen är en guldmyntfot eller motsvarande, och vi avser därför att avskaffa lagar och förordningar som förhindrar införandet av sådana system i Sverige. När detta händer är statens enda roll att se till att den eventuella inlösenplikten som bankerna har gentemot kunderna respekteras.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Föra en stabiliserande, långsiktig och förutsägbar bank- och penningpolitik.
 • Underlätta ett genomförande av guldmyntfot eller motsvarande.
 • Underlätta för att fler penningsystem ska kunna konkurrera med varandra på en fri marknad.

3.5.2 Ett fritt banksystem

Klassiskt liberala partiet förespråkar full privatisering och avreglering av banksystemet, liksom avskaffandet av centralbankssystemet. Det innebär att bankerna är fria att både utfärda egna pengar och sätta räntenivåerna. Utan tillgång till “billiga” pengar från en centralbank får bankerna ett starkare incitament att kreditvärdera sina låntagare. Detta minskar sannolikheten för stora ekonomiska förluster för bankerna och efterföljande bankkriser.

Detta minskar dessutom sannolikheten för felinvesteringar eller överinvesteringar i näringslivet och uppmuntrar till en disciplinerad och ansvarsfull bankverksamhet. I ett sådant system bedömer marknaden själv varje banks soliditet, och oansvarig bankverksamhet drivs effektivt ut från marknaden. Det gör också statliga förordningar för banksystemet onödiga.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Gradvis minska och på lång sikt, skilja staten från finans- och banksektorn.
 • Avreglera banksektorn och ta bort statens krav vid upprättande av banker
 • Upphäva Riksbankslagen och lägga ner Riksbanken.

3.6 Konkurrenspolitik

Klassiskt liberala partiet anser att staten inte har en laglig rätt att ingripa i frivilliga transaktioner på den fria marknaden, oberoende av vad de politiska avsikterna är. Mot denna bakgrund motsätter sig Klassiskt liberala partiet så kallad konkurrenslagstiftning. Vi anser att idén om fri konkurrens verkställd genom lag som en motsägelse, och vi anser att verklig fri konkurrens endast är möjlig om sådana lagar saknas. Konkurrenslagstiftning motiveras ofta av lagarna skall förhindra bildandet av monopol på marknaden, men Klassiskt liberala partiet betonar att det är ett ogiltigt argument. Så länge som varje aktör är fri att starta företag inom vilken bransch som helst, uppstår det aldrig riktiga monopol på en fri marknad.

Riktiga monopol kan endast bildas om de är skyddade enligt lag, dvs staten gör det olagligt eller svårt för andra aktörer att gå in i en bransch. Det kommer alltid att finnas så kallade dominerande aktörer på marknaden, men om sådana aktörer börjar leverera undermåliga produkter eller tjänster till sina kunder, skapar detta snabbt incitament hos andra aktörer att erbjuda bättre villkor och att skaffa marknadsandelar. Med en liberalistisk näringspolitik blir det mycket lättare att starta och driva företag, och vilket i sig själv bidrar till mer konkurrens på marknaden.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Gradvis liberalisera och på sikt upphäva konkurrenslagen och konkurrensmyndigheten.

3.7 Bostadspolitik

Klassiskt liberala partiet vill göra det lättare att komma in på bostadsmarknaden. I Sverige finns det idag ett antal regleringar som begränsar tillgången till bostäder, vilket bidrar till att göra bostäder mycket dyrare än de behöver vara. Detta märks speciellt för förstagångsköpare. En av de stora, fördyrande faktorerna är de många statliga kraven på de bostäder som finns idag, t ex energikrav. Sådana designkrav gör det mycket dyrare att bygga nya bostäder. En annan faktor är att statliga bestämmelser bidrar till en kraftig nedgång i konkurrensen mellan bostadsutvecklare, eftersom reglerna i stor utsträckning utesluter mindre aktörer från marknaden.

Höga bostadspriser kan också orsakas av planerings- och regleringsprocesser i kommunerna, som ofta både tar lång tid och kan vara oförutsägbara. Detta medför hög risk och höga kostnader, vilket särskilt påverkar små och medelstora bostadsutvecklare och bidrar till en försvagning av väl fungerande konkurrens. Dessutom är tillgången på bostadsfastigheter ofta otillräcklig, vilket är en stark faktor bakom höga bostadspriser.

Klassiskt liberala partiets lösning är en kraftfull liberalisering av plan- och bygglagen när det gäller krav på utformning av nya bostäder. På lång sikt vill vi avskaffa systemet för detaljplanering av områden där myndigheterna ger riktlinjer för vad specifika områden ska användas till. Det gör det billigare att bygga nya bostäder, ökar konkurrensen bland bostadsutvecklare och ökar tillgången till bostadstomter.

Klassiskt liberala partiet vill även ta bort stämpelskatten. Denna skatt uppstår vid registrering av dokument som överför den rättsliga grunden till fastigheter. Detta är en tjänst som redan betalas genom registreringsavgiften och stämpelskatten är därför en rent fiskal skatt som ökar den finansiella bördan vid köp av bostäder.

Klassiskt liberala partiet vill att marknaden för hyreslägenheter ska fungera bättre. Idag regleras hyresnivåer av det lagstadgade bruksvärdessystemet. Även andra regleringar hindrar hyresvärd och hyresgäst att tillsammans komma överens om vilka villkor som ska gälla för en uthyrning. Dessa regleringar påverkar hyresmarknaden negativt och gör att det uppstår bostadsköer. Klassiskt liberala partiet vill ta bort alla regleringar på hyresmarknaden.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Gör tröskeln för att komma in på marknaden så låg som möjligt.
 • Avskaffa alla föreskrifter och krav på bostäder som bidrar till konstant höga bostadspriser.
 • Avveckla stämpelskatten.
 • Avskaffa hyresregleringar

3.8 Kommunalpolitik

Klassiskt liberala partiet vill behålla den nuvarande kommunala strukturen på kort sikt. Vi kommer att att gradvis trappa ner kommunala utjämningssystemet och på sikt avskaffa

överföringarna helt för att därefter låta kommunerna finansiera driften av egna tjänster med egna lokala skatter tills tjänsterna överförts till den civila sektorn. Vi vill också trappa ner och efterhand avskaffa alla statliga krav och regler kring vilka tjänster som en kommun ska tillhandahålla. Detta underlättar konkurrens mellan kommunerna och ger incitament för en positiv näringsutveckling och institutionell mångfald. Staten bör fungera som en serviceorganisation åt kommunerna, inte som en kravställare. En minskning av kommunala utjämningssystemet skapar utrymme för betydande sänkningar av skatterna, så att mer pengar frigörs till den civila driften av tjänster på lokal nivå.

Klassiskt liberala partiet vill avskaffa de centralt uppdelade landstingen och istället låta kommunerna frivilligt välja hur de vill samarbeta. Dagens landstingsskatt tillfaller kommunen tills motsvarande tjänster levereras och finansieras av civilsamhället.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Gradvis trappa ner det kommunala utjämningssystemet och låta kommunerna lokalt finansiera sina tjänster i större utsträckning.
 • Trappa ner och på sikt avskaffa alla statliga krav på vad kommunerna ska tillhandahålla för tjänster
 • På sikt avskaffa dagens landsting och låta kommunerna skapa samarbetsorganisationer mellan varandra på frivillig basis

3.9 Friborgarskap

Klassiskt liberala partiet är medvetna om att nedmonteringen av välfärdsstaten är ett långsiktigt projekt som kommer att ta många år. För att ge individer möjlighet att uppnå en ökad grad av ekonomiskt självbestämmande på kort sikt vill vi föreslå ett system som kallas friborgarskap.

Friborgarskap innebär att myndiga individer kan avstå från skattefinansierade tjänster och allmännyttiga förmåner. Dessa är system som inte är valda på frivillig basis, utan påförda varje individ utan något alternativ. Friborgarskap innebär att man undantas från skatt på inkomst, förmögenhet och kapitalinkomster, mot att man inte längre har eller samlar framtida krav på skattefinansierade välfärdssystem.

Friborgare bidrar till betalning för andra skattefinansierade tjänster som polis, rättsväsende och försvar med allmäna konsumtionsskatter, som också betalas av vanliga medborgare. Intäkterna från dessa skatter är tillräckliga för att täcka friborgarnas andel av de totala utgifterna för offentliga tjänster som ligger utanför rena välfärdssystem. Om friborgarna vill använda skattefinansierade tjänster måste de betala för dessa själva. Ett sådant system kräver att offentliga tjänster prissätts utifrån reella kostnader, på samma sätt som i den privata sektorn. Prissättningen är i sig lämplig för en bättre statlig kostnadsöversikt.

När möjligheten till friborgarskap har införts för svenska medborgare införs systemet samtidigt som en lösning för alla invandrare och asylsökande som kommer till landet. Invandrare med friborgarskap kan ansöka om medborgarskap efter 10 år om de så önskar.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Skapa ett erbjudande om friborgarskap till alla befintliga medborgare.
 • Införa friborgarskap för invandrare och asylsökande efter att erbjudandet har införts för svenskar.
 • Arbeta för individens rätt att inte behöva tillhöra kollektiv eller grupperingar.