5.1 Frigörande av hälsosystemet

Klassiskt liberala partiet anser att säkerhet för liv och hälsa är ett avgörande värde. Varje medborgare ska kunna lita på att vården snabbt kan nås vid sjukdom, plågor och skador, och att den ger högsta möjliga kvalitet på tjänsterna. Hur vården bör organiseras är ett tema som ständigt debatteras, både i Sverige och i andra länder, och ständigt antas nya reformer för att rätta till fel och brister i det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet. Klassiskt liberala partiet tror inte på statliga reformer. I stället vill vi erbjuda en alternativ lösning som innebär att frigöra hela sektorn från statlig styrning och ägande och att överföra ansvaret för egen hälso- och sjukvård till varje enskild medborgare.

En statlig eller i huvudsak skattefinansierad hälso- och sjukvård innebär betydande byråkrati, ineffektivitet, ansvarsfriskrivningar, köer, omyndigförklarande av användarna, höga kostnader och ofta budgetöverskridanden. Dessutom innebär det att staten tar på sig en roll som förmyndare och förbjuder allt som potentiellt kan vara skadligt och som ökar folkhälsokostnaderna.

Klassiskt liberala partiet vill överföra både ägande och finansiering av hälso- och sjukvården till det civila samhället, och göra varje enskild medborgare till kund i ett privat hälso- och sjukvårdssystem som är fritt att organisera produktionen av tjänster för användarna på bästa möjliga sätt. Ett sådant system säkerställer kostnadseffektiv drift, hög kvalitet, leverantörsansvar och konsumentmakt till kunder. Dessutom underlättar det flexibilitet och stimulerar innovation inom produktionen av sjukvård.

För att säkerställa en vård som är hållbar och effektiv i framtiden anser Klassiskt liberala partiet att det är viktigt att det offentliga sjuk- och hälsomonopolet bryts upp och att sjuk- och hälsovården istället består av oberoende organ som samordnar sin verksamhet genom pris- och marknadsmekanismer. Detta banar väg för entreprenörskap, kreativitet, mångfald, priskonkurrens och korrekt fördelning av medel inom hälso- och sjukvården, precis som vi ser inom andra områden där den fria marknaden dominerar.

Klassiskt liberala partiet inser att detta mål medför en radikal förändring, som nödvändigtvis måste ske gradvis. Vi är angelägna om att en nedtrappning av den statliga styrningen av hälso- och sjukvården ska ske på ett ansvarsfullt och klokt sätt så att både medborgare och sjukvård ges möjlighet och tid att göra nödvändiga anpassningar.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Bryta upp folkhälsomonopolet.
 • Gradvis överföra både drift och finansiering av sjuk- och hälsovården till det civila samhället.
 • Sörja för en sund nedtrappning av det statliga ansvaret för hälso- och sjukvården
 • På sikt skilja staten från hälso- och sjukvården, både ekonomiskt och administrativt.

5.2 Primärsjukvården

Klassiskt liberala partiet arbetar för en fullständig privatisering av läkarna, vilket bl a innebär att läkarna själva kan sätta egna priser för behandling, själva bestämma hur många patienter de vill ha, och generellt vara fria att organisera sin verksamhet på det sätt som bäst gagnar patienterna. Friheten leder till ökad mångfald och effektivare konkurrens bland läkare.

Klassiskt liberala partiet föreslår att minska andelen ersättningar och grundtillägg som vårdvalsmodellen omfattar. Denna nedtrappning kommer att ske gradvis, med ett långsiktigt mål att sjukvård helt skall finansieras genom patientavgifter och sjukförsäkringar. När det gäller frikort-systemet vill Klassiskt liberala partiet initialt höja beloppsgränsen, och på längre sikt är målet att avskaffa systemen helt och hållet.

Vi vill behålla högkostnadsskyddet för de kroniskt sjuka på kort sikt, men så småningom är det ett mål att kostnaderna för alla typer av läkemedel ska täckas av patienten själv via direktbetalning och/eller försäkringar. På samma sätt som hos allmänpraktiserande läkare vill vi avskaffa alla former av offentliga stödsystem för fysioterapeuter, psykologer och annan vårdpersonal inom primärvården.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Höja självkostnads och beloppsgränser i frikortssystemet och på sikt avskaffa det helt
 • Behålla högkostnadsskyddet för kroniskt sjuka på kort och medellång sikt, men så småningom låta var och en täcka alla utgifter för läkemedel med egen belåning och försäkringar.
 • På lång sikt privatisera hela primärvården och finansiera alla tjänster med direktbetalning och försäkringar.

5.3 Specialistsjukvården

Klassiskt liberala partiet vill privatisera specialistsjukvården på lång sikt, men inser att detta måste ske över en längre tid. Vi vill först avveckla de regionala Landstingen. Därefter vill Klassiskt liberala partiet att de enskilda sjukhusen organiseras som statligt ägda företag med gradvis ökande operativ och ekonomisk autonomi. Sjukhusen kommer att fungera som marknadsaktörer, vilket innebär att de skall kunna prissätta tjänsterna, behålla vinsten och konkurrera om patienterna. Offentligt stöd till sjukhus skall minskas i takt med skattesänkningar, vilket frigör mer medel för privat finansiering av hälsovård bland brukarna. Genom att göra aktörerna inom hälso- och sjukvården självständiga och oberoende kommer man att underlätta för effektivitet, flexibilitet och innovation, vilket i sin tur leder till hög kvalitet och lägre kostnader

Klassiskt liberala partiet kommer så småningom att öppna för försäljning av offentliga sjukhus till privata aktörer, som kommer att vara fria att välja organisationsform. Försäljningen av offentliga sjukhus måste genomföras på ett korrekt sätt och inte till underpris. Klassiskt liberala partiet är öppna för att utländska aktörer köper in sig i de svenska offentliga sjukhusen. På lång sikt är det ett mål att privata aktörer och investerare övertar ägande och drift av alla offentliga sjukhus i Sverige.

Samtidigt vill vi underlätta upprättandet av fler privata sjukhus, bland annat genom att avskaffa lagar och förordningar om godkännande och drift av sjukhus. Vi vill ha en stark liberalisering av hälso- och sjukvårdslagen för att undanröja onödiga byråkratiska hinder för skapandet och driften av privata vårdinrättningar.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • På kort sikt avveckla Landstingen och organisera offentliga sjukhus som statligt ägda företag.
 • Gradvis ge de offentliga sjukhusen större operativ och ekonomisk autonomi.
 • Göra det lättare att starta och driva privata vårdinrättningar.
 • Överföra hela specialistsjukvården till det civila samhället på lång sikt.

5.4 Fördelar med privata sjukhus

En av de främsta fördelarna med ett hälsovårdssystem baserat på privata sjukhus och hälsoinstitut är långsiktig ekonomisk hållbarhet. Offentliga sjukhus är skyddade mot konkurs genom garanterade offentliga intäkter, och det ger få incitament för kostnadseffektiv verksamhet och god och långsiktig ekonomisk styrning. Flera studier visar tydligt att behandlingar i allmänhet är betydligt billigare vid privata än vid offentliga sjukhus. Offentliga sjukhus har dessutom ett incitament att förbruka alla de medel som de tilldelas varje år, om inte mer, för att säkerställa samma stora eller större stöd nästa år. Med andra ord, genom att följa budgetarna kan offentliga sjukhus “straffas” med sämre ekonomiska ramar.

För privata sjukhus är konkurs däremot en verklig fara. Detta ger starka incitament till den mest kostnadseffektiva driften och för att arbeta för bra ekonomiska resultat. Privata sjukhus har samtidigt den fördelen att de är fria att själva prissätta tjänsterna. Detta säkerställer att sjukhusen alltid kompenseras tillräckligt för den behandling de ger patienterna. Privata sjukhus tar i högre grad ansvar för sina patienter.

I ett fritt och avreglerat sjukvårdssystem kommer privata sjukhus att vara fria att experimentera och förnya med avseende på behandlingsmetoder, organisatoriska och ekonomiska former och effektivitet. Tillsammans med konkurrensen mellan aktörerna kommer detta att gynna brukarna genom hög kvalitet och lägre priser.

5.5 Finansiering

Klassiskt liberala partiet förespråkar att staten ska behålla finansieringen av specialistsjukvård på kort och medellång sikt. Generellt sett vill vi, i en första omgång, att nedskärningarna i de offentliga utgifterna ska ske inom mindre viktiga områden. Besparingarna från dessa nedskärningar kommer att leda till stora sänkningar av inkomstskatt, vilket i sin tur möjliggör köp av privata sjukförsäkringar. När staten gradvis drar sig tillbaka från drift- och ägarsidan kommer de statliga stöden att minska gradvis samtidigt som sjukhusen i allt högre grad behöver försäkra sig om ersättning från andra källor, först och främst genom privata sjukförsäkringar. På lång sikt är det ett mål att specialistsjukvården är helt finansierad av privata medel.

På kort sikt vill Klassiskt liberala partiet införa högre generella självkostnader för alla typer av behandling inom specialistsjukvården. Allmänna självkostnader bidrar både till att motverka illusionen om att vården är gratis, samt för att förebygga överanvändande av hälso- och sjukvården och motivera varje individ till att ta ett större ansvar för sin egen hälsa. Samtidigt avlastas de offentliga budgetarna, och detta finansierar skattesänkningar.

5.5.1 Försäkringar

Klassiskt liberala partiet vill underlätta övergången till ett försäkringsbaserat finansieringssystem. Många svenskar har redan privata sjukförsäkringar, och vi vill stimulera till ytterligare tillväxt av sådana försäkringar bland annat genom att avstå från varje form av förmånsbeskattning av sjukförsäkringar, och genom en allmän avreglering av försäkringsbranschen. Omfattningen av privata sjukförsäkringar stimuleras av en ökad efterfrågan som en följd av minskningen av offentliga stöd till sjukvården.

Klassiskt liberala partiet förespråkar en kraftig minskning av företagsbeskattningen och arbetsgivaravgifter, vilket ger fler företag möjlighet att erbjuda sjukförsäkringar till sina anställda. Samtidigt ger en kraftig minskning av den personliga inkomstskatten enskilda möjlighet att skaffa sig individuella sjukförsäkringar.

För att säkerställa effektiv priskonkurrens och mångfald på försäkringsmarknaden bör staten inte införa några särskilda krav för sjukförsäkringar. Det är dock en statlig uppgift att se till att villkoren i sjukförsäkringen följs, samt att skydda kunderna från alla typer av bedrägeri och vilseledande marknadsföring från försäkringsbolagens sida.

I en längre övergångsperiod vill Klassiskt liberala partiet att personer under en viss inkomstgräns och / eller personer med befintliga, kroniska sjukdomar som medför extra höga sjukvårdskostnader kan få behovsprövat offentligt stöd för att täcka försäkringspremier och kostnader för behandling. På lång sikt vill Klassiskt liberala partiet överföra nödvändigt ekonomiskt stöd till det civila samhället, till exempel i form av fondbaserade system och bidrag från frivilliga institutioner.

5.5.2 Besparingar och direktbetalningar

Klassiskt liberala partiet vill stimulera framväxten av flera olika finansieringskällor utöver försäkringar, till exempel besparings- eller fondbaserade lösningar. Singapore är ett exempel på ett land som har stor framgång med ett hälsofinansieringssystem baserat på individuellt sparande. Besparingsbaserade lösningar stimulerar ekonomin som helhet och kan vara en viktig bidragsgivare till ekonomisk tillväxt. Sådana system ger också användarna större kontroll och ansvar när det gäller finansiering av sjukvårdsbehandling. Klassiskt liberala partiet vill generellt främja ökat personligt ansvar för eget välbefinnande, inklusive hälsovård. Besparingsbaserade system stimuleras av betydande skattelättnader, och Klassiskt liberala partiet kommer att underlätta för bankerna att tillhandahålla sparprodukter inom detta område.

I en fri och avreglerad sjukvård som består av oberoende, fristående aktörer kommer innovation och konkurrens att pressa ner priserna på behandling, något som kan leda till en högre grad av direktbetalning från kunder, särskilt inom primärvården. Klassiskt liberala partiet anser det fördelaktigt att en rimlig rutinmässig behandling inom hälso- och sjukvården i största möjliga utsträckning finansieras genom direktbetalning och sparsystem, medan sjukförsäkringar främst omfattar stora och oförutsedda utgifter. På så sätt kan försäkringspremierna hållas på en mer måttlig nivå än om försäkringen ska täcka alla typer av behandling. Samtidigt slipper vårdgivarna administrativa merkostnader i samband med hanteringen av försäkringskrav, något som bidrar till att sänka priserna på behandling. Klassiskt liberala partiet vill emellertid inte lägga riktlinjer för vad sjukförsäkringen ska täcka.

I ett privat hälsosystem kan gåvor och donationer från företag och privatpersoner utgöra en betydande del av intäkten till privata vårdgivare. Med den kraftiga minskningen av skatter som Klassiskt liberala partiet förespråkar frigörs ytterligare medel för sådana ändamål. Medicinska lånesystem kan i vissa fall vara ett kompletterande alternativ när det gäller finansiering av vården.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • På kort och medellång sikt bevara statlig finansiering av specialistsjukvården.
 • Underlätta för en övergång till ett finansieringssystem baserat på sjukförsäkringar och privata besparingar.
 • Gradvis minska offentliga stöd till sjukhus i linje med ökade skattesänkningar och ökad privat finansiering.
 • På sikt helt finansiera specialistsjukvården med privata medel via direktbetalning, sjukförsäkringar och andra system.

5.6 Aktiv dödshjälp

Klassiskt liberala partiet anser att varje vuxen individ har full juridisk rätt över sitt egna liv, och det inkluderar rätten att välja att avsluta sitt liv på ett värdigt sätt, om omständigheterna så tillåter det. Enligt vår åsikt är det omänskligt att hålla människor som lider av smärtsamma och obotliga sjukdomar vid livet mot deras egen vilja. Vi vill därför legalisera aktiv dödshjälp och självmordshjälp som i Nederländerna, Belgien och Schweiz. Utövandet av denna praxis måste följa tydliga riktlinjer som verkställs av en domstol.

I varje fall ska det bland annat ställas krav på att patienten upprepade gånger och under en längre tid uttryckt en önskan om att avsluta sitt liv. Kvalificerad medicinsk personal ska ta ställning till om patienten är mentalt klar när önskan uttalas.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Legalisera aktiv dödshjälp och assisterat självmord.
 • Se till att praxis följer tydliga riktlinjer.

5.7 Äldreomsorg

Klassiskt liberala partiet anser att alla förtjänar en bra och värdig äldreomsorg. För att säkerställa högsta möjliga kvalitet vill vi överlåta äldreomsorgen till den privata sektorn bestående av oberoende aktörer. I ett privat system anses äldre vara kunder, och äldreboenden måste konkurrera om att locka kunder. Detta säkerställer god kvalitet och ett mer varierat och innovativt utbud av äldreboenden. Klassiskt liberala partiet anser att det är avgörande att de äldre sätts i centrum och att äldreomsorgen måste anpassa sig till kundernas egna önskemål och behov. Enligt vår uppfattning är detta inte möjligt enligt dagens system, eftersom den statliga äldreomsorgen inte har tillräcklig flexibilitet, förmåga eller självständighet att anpassa sig till kundens behov och krav.

Privata äldreboenden har en bättre förmåga att påverka sina egna intäkter, och det gör det lättare för äldreboenden att till exempel erbjuda ett utökat serviceutbud och ha tillräcklig bemanning. I en övergångsfas vill Klassiskt liberala partiet att staten ska finansiera äldreomsorgen genom ett prissystem där kunderna själva väljer institution och där pengarna följer kunden. På så sätt konkurrerar alla institutioner på lika villkor. Därefter skall den offentliga finansieringen gradvis att minska och kostnaderna täckas av var och en med inkomster från den enskildes pension och / eller sparade medel. Detta möjliggörs när skatter minskas.

På sikt kommer denna utveckling att leda till att staten helt och hållet drar sig ur äldreomsorgen, både vad gäller organisation och finansiering. Uppgiften skall överlåtas till det civila samhället, och Klassiskt liberala partiet vill på det sättet även välkomna frivilliga organisationer och aktörer inom äldreomsorgen. I många länder utgör frivilliga insatser en viktig del av äldrevården. I Sverige finns idag ett antal privata hemtjänstföretag och Klassiskt liberala partiet vill underlätta uppkomsten av fler sådana tjänster.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Ha en mångsidig och bra äldreomsorg som sätter de äldre i centrum.
 • Underlätta för fler privata hemtjänstföretag,
 • På lång sikt överlåta hela äldreomsorgen till det civila samhället.

5.8 Tandhälsa

Klassiskt liberala partiet strävar efter att privatisera hela tandvården. Merparten av tandvården i Sverige utförs redan av privatpraktiserande tandläkare och det är fri prissättning av tjänsterna något som Klassiskt liberala partiet vill ska fortsätta. Det offentliga stödet till tandvården via försäkringssystemet är redan relativt lågt och Klassiskt liberala partiet vill sänka detta ytterligare och gradvis avskaffa all offentlig finansiering av tandvården. Finansieringen skall därefter ske genom egen betalning från patienterna och eventuella försäkringssystem. Det innebär att vi avskaffar tandvårdslagen och överför all offentlig leverans av sådana tjänster till den privata sektorn.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Privatisera hela tandvården.

5.9 Missbruk

Klassiskt liberala partiet anser att det är viktigt med en bra och pålitlig missbruksvård som kan ta hand om dem som lider av skadligt missbruk. I Sverige har privata organisationer länge spelat en viktig roll inom missbruksbehandling, och det är också där det mesta av den viktiga yrkeskompetensen ligger. Klassiskt liberala partiet vill fortsätta det privata initiativet när det gäller behandling av missbruk och vill ha ett erbjudande som består av både ideella och kommersiella aktörer som kan bidra till mångfald och innovation. Privat missbruksvård är vanligtvis mycket mer kostnadseffektiv än den offentliga, och i många fall är kvaliteten också betydligt högre.

Idag spenderar staten stora belopp på att köpa tjänster hos privata leverantörer på uppdrag av patienter. Enligt det nuvarande systemet vill Klassiskt liberala partiet att denna praxis fortsätter och att alla nya behandlingsplatser skall upprättas inom den privata sektorn. Så småningom skall den offentliga finansieringen av missbruk gradvis minskas i takt med betydande skatte- och avgiftslättnader, och på längre sikt ska all finansiering och drift av missbruksinstitutioner ske på privat och ideell basis.

I dag är missbrukare tungt belastade av ett strängt verkställt förbud mot narkotika. Som nämns i kapitel 2.3.1 vill Klassiskt liberala partiet legalisera droger, vilket innebär att inköp och användning av narkotika inte längre kommer att vara kriminella handlingar. Detta ger i sin tur större flexibilitet när det gäller drift och organisation av avvänjnings- och behandlingsinstitutioner samt att det kommer att ge drogmissbrukare långt säkrare miljöer.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Att alla nya behandlingsplatser för missbruk ska skapas i den privata sektorn.
 • På längre sikt överlåta drift och finansiering av behandlingsplatser för missbruk till kommersiella / ideella organisationer.

5.10 Mental hälsa

Psykiska störningar är ett utbrett problem som påverkar många människor i olika faser av livet. Klassiskt liberala partiet vill ha ett effektivt stödsystem för dem som lider av psykiska störningar. Privata aktörer utgör redan idag en viktig del av behandlingsutbudet, och Klassiskt liberala partiet vill att de privata erbjudandena, både kommersiella och ideella ska utvidgas ytterligare för att stimulera mångfald, innovation och kostnadseffektivitet på området. Klassiskt liberala partiet vill att alla nya behandlingsplatser ska skapas inom den privata sektorn och att den offentliga sektorn i dagens system ska fortsätta praxisen att köpa behandling från privata leverantörer.

På längre sikt är det ett mål att all finansiering ska ske på privat och ideell basis och stora skattelättnader skall göra det lättare för användarna att köpa tjänster direkt från leverantörerna, samt att använda privata sjukförsäkringar. Samtidigt bör tonvikten läggas på förebyggande faktorer. Mobbing i skolan är en vanlig orsak till mentala problem senare i livet, och Klassiskt liberala partiet vill minska mobbningen genom att stimulera framväxten av privata skolor, eftersom de har bättre förutsättningar för att underlätta en god uppföljning av elever och en bra miljö.

Att stå utanför arbetslivet kan både vara en följd av och en orsak till psykiska störningar. Klassiskt liberala partiet vill ha ett flexibelt och mångsidigt arbetsliv med lägsta möjliga ingångströskel, så att de flesta kan hitta en plats i arbetslivet. Psykiska störningar hänger ofta samman med missbruk. Klassiskt liberala partiet vill avkriminalisera användningen av narkotika, vilket lindrar mycket av belastningen av missbruk. Dåliga familjeförhållanden kan också vara en viktig orsak till psykisk sjukdom. Klassiskt liberala partiet anser att välfärdsstaten har försvagat familjen som en institution, bland annat genom stödsystem som gör det lättare att få barn utanför fasta relationer. Klassiskt liberala partiet vill stimulera till sunda och stabila familjer genom att klippa banden mellan staten och familjen.

Tvång inom mentalvården bör som regel inte förekomma utom i fall där patienterna utgör en akut fara för andra människor.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Sörja för mångfald och innovation inom mentalvårdstjänster.
 • Att alla nya behandlingsställen ska skapas inom den privata sektorn.
 • Fokusera på förebyggande faktorer.
 • På lång sikt överlåta drift och finansiering av mental behandling till privat / ideell sektor.