10.1 Positiv och produktiv invandring

Klassiskt liberala partiet tror på principen att varje människa med fredliga avsikter ska kunna passera landsgränser för att bosätta sig var han eller hon vill. Vi är därför i princip positiva till invandring av produktiva och laglydiga människor. Invandring är positivt för ekonomin, eftersom det tillför ett ökat värde genom etablering av nya företag, och genom att arbetskraften kan flöda fritt dit den gör mest nytta. Det är ytterst positivt för invandraren själv, som får möjlighet att förverkliga sina drömmar och ambitioner någon annanstans än där han/hon råkat födas, och genom att fly från t ex förtryckande och korrupta regimer. Samtidigt kommer invandringspolitiken också att bidra till att göra vårt land säkert och fredligt.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • I grund och botten ställa sig positiv till invandring för laglydiga och produktiva människor.
 • Ha en invandringspolitik som leder till ett tryggt och fridfullt land.

10.2 Migration och välfärdsstaten

Idag orsakar invandringen en stor ekonomisk börda på staten och skattebetalarna i form av bland annat omfattande stödsystem. Klassiskt liberala partiet vill ha en invandringspolitik som innebär att fredliga och produktiva individer kan bosätta sig i Sverige men utan att ha tillgång till statskassan genom olika stödsystem. Det innebär bland annat att invandrare inte ska ha fri tillgång till offentligt finansierad hälsovård och sociala förmåner under flera år efter ankomsten till landet. Barn och unga bör dock ha tillgång till det offentliga utbildningssystemet.

Klassiskt liberala partiet vill ha en gradvis nedtrappning av välfärdsstaten för alla medborgare, men under nedtrappningsfasen ska invandrare ha möjlighet att förvärva rätten till allmänna förmåner på samma sätt som svenska medborgare. Dessa rättigheter bör emellertid ta flera år att uppnå, och under tiden måste invandrarna finansiera hälsovård och täcka inkomstbortfall på egen hand eller med hjälp från frivilliga institutioner. Detta innebär att invandring som är motiverad av en önskan om att få sociala förmåner och ekonomiskt stöd försvinner och att all invandring i praktiken blir arbetskraftsinvandring. Under ett sådant system kommer invandrare främst att bestå av produktiva och oberoende personer som kommer till landet för att arbeta och ta hand om sig själva och deras familjer.

Sverige framstår för många som ett attraktivt land för kriminella invandrare, bland annat på grund av milda straff och gynnsamma fängelseförhållanden jämfört med många andra länder. Som nämns i kapitel 2 vill Klassiskt liberala partiet se till att polisen hela tiden har tillräckliga resurser och att straffen måste höjas avsevärt. Detta gör Sverige till ett mindre attraktivt land för invandrare med kriminella avsikter. Klassiskt liberala partiet anser att invandrare utan medborgarskap som har begått allvarliga kriminella brott omedelbart ska skickas ut ur landet oavsett situationen i sitt hemland. Klassiskt liberala partiet arbetar för att invandrare inte ska ha tillgång till offentliga förmåner vid ankomst till landet, men tills detta är genomfört ska alla eventuella offentliga förmåner som beviljas invandrare upphöra omedelbart efter utvisning från landet.

Klassiskt liberala partiet kommer inte att införa ett förbud mot tiggeri, varken för svenska eller utländska medborgare. Det är upp till markägarna själv att avgöra om tiggeri ska tillåtas på deras egendom. Detta kan i praktiken leda till lokala tiggeriförbud. En lägre tröskel in till arbetslivet kommer att minska förekomsten av tiggeri.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Underlätta för produktiv arbetskraftsinvandring och motsätta sig välfärdsmotiverad invandring.
 • Att invandrare inte ska ha fri tillgång till offentliga förmåner under en längre tid efter ankomst med undantag av utbildningsinstitutioner.
 • Göra Sverige mindre attraktivt för kriminella invandrare.
 • Inte införa ett allmänt förbud mot tiggeri utan låta markägarna själva bestämma.
 • Skicka tillbaka kriminella invandrare så fort som möjligt och omedelbart stoppa alla offentliga förmåner för utvisade invandrare.

10.3 Integration

Klassiskt liberala partiet anser att en av de bästa integrationsåtgärderna är att förhindra invandrare från att förlita sig på allmänna välfärds- och stödsystem. Frånvaron av sådana system ger invandrare incitament till att ta arbete eller utbildning, och bidrar till en effektivare och snabbare integrering i det svenska samhället. Offentliga stödsystem tillåter invandrare att stanna hemma och vara avskilda från samhället, och sådana system bidrar till en hög nivå av offentliga utgifter. Klassiskt liberala partiet förespråkar att avskaffa alla former av stödsystem till invandrare.

Klassiskt liberala partiet stöder inte tvingande integrationsåtgärder, eftersom vi anser att detta är ett brott mot individens suveränitet. Alla integrationspolitiska åtgärder och instrument, inklusive undervisning i svenska, måste ske på frivillig och privat basis, till exempel genom frivilliga organisationer. Varje invandrare är skyldig att sätta sig in i gällande lagar. Alla invandrare bör ges full möjlighet att utöva sin egen kultur och religion, så länge som det i praktiken inte innebär tvångsåtgärder mot andra människor eller på annat sätt bryter mot svenska lagar.

Det är avgörande för integrationen att invandrare behandlas på lika villkor som svenskar när det gäller lagen, vilket innebär att ingen invandrare kommer att få någon form av särbehandling. Likhet inför lagen är en princip som helt skall gälla för alla. Det innebär att särskilda lagar inte kan antas för invandrarnas räkning, till exempel att begränsa yttrandefriheten eller ge invandrare andra typer av specialrättigheter som andra medborgare inte har.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Avveckla alla former av statliga stödsystem för invandrare.
 • Avveckla integrationsåtgärder baserade på tvång.
 • Att allt religiös och kulturellt utövande måste vara fredligt och i enlighet med svenska lagar.
 • Avstå från varje form av särbehandling av invandrare

10.4 Asylsökande

Flyktingar är människor som söker sig bort från sitt hemland på grund av politisk, etnisk eller religiös förföljelse. Klassiskt liberala partiet har full förståelse för att de som hamnar i en sådan olycklig situation tillfälligt eller permanent söker sig till länder där de kan få skydd mot förföljelse.

Klassiskt liberala partiet önskar att det ansvar som för närvarande tas av staten för flyktingar omedelbart överförs till privata och frivilliga organisationer, såsom Röda Korset, Amnesty International och liknande. Dagens statliga system för behandling av asylansökningar ska avskaffas så snabbt som möjligt. Det innebär att dagens lagliga rätt att söka asyl hos polisen upphävs. Utlänningar utan uppehållstillstånd skickas tillbaka eller utvisas till landet de kom ifrån eller anförtros till välgörenhetsorganisationer.

Klassiskt liberala partiet kommer således i grunden att ta bort klyftan i lagstiftningen mellan invandrare och flyktingar / asylsökande. Flyktingar kommer att få uppehållstillstånd på samma sätt och på liknande villkor som andra utlänningar som vill bosätta sig i Sverige. Av detta följer att vi önskar avveckla det statliga Migrationsverket.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Att dagens lagstadgade rätt att söka asyl hos polisen upphävs.
 • Att skillnaden i lagstiftningen mellan invandrare och flyktingar / asylsökande tas bort.
 • Att flyktingar kan ansöka om uppehållstillstånd på samma sätt och på liknande villkor som andra utlänningar.
 • Avveckla Migrationsverket.

10.5 Medborgarskap

Invandrare kan beviljas medborgarskap efter tio års kontinuerlig vistelse i Sverige. För att få medborgarskap måste han eller hon kunna visa gott uppförande och inte ha begått allvarlig brottslighet, varken i Sverige eller i ursprungslandet. Smärre brott leder inte nödvändigtvis till att ansökan avslås, och brott som begåtts i sökandes hemland, som inte anses vara ett brott i Sverige, utgör inte heller nödvändigtvis skäl för avslag. Om uppgifterna om sökanden vid ett senare tillfälle visar sig vara felaktiga kan medborgarskapet återkallas.

Klassiskt liberala partiet vill att invandrare som får svenskt medborgarskap ska kunna behålla andra medborgarskap som de har sedan tidigare. Vi vill också ge svenskar möjlighet att behålla sitt medborgarskap om de fått medborgarskap i ett annat land.

För att undvika juridiska övertramp önskar Klassiskt liberala partiet att införa en begränsningstid i frågor som rör medborgarskap som utfärdats på felaktigt sätt. Begränsningsperioden gäller inte om personen har dömts för allvarliga brott som mord eller grovt våld. Barn födda av föräldrar som förlorar sitt medborgarskap ska inte påverkas av föräldrarnas brott.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Att immigranter med gott uppförande kan ansöka om medborgarskap efter tio år
 • Tillåta att invandrare som får svenskt medborgarskap kan behålla sitt tidigare medborgarskap.
 • Tillåta svenskar som får medborgarskap i ett annat land att behålla sitt svenska medborgarskap.
 • Införa en begränsningstid i frågor som berör medborgarskap utfärdat på felaktigt sätt.