Det går också att lyssna på texten ovan eller ladda ned den här (mp3. 4 MB)

1.1 Rättsstaten

Klassiskt liberala partiet är starka anhängare av det västerländska rättsstatsidealet, däribland folksuveränitets-, maktfördelnings-, integritets- och rättssäkerhetsprincipen samt likhet inför lagen, och arbetar aktivt för att värna om dessa ideal. Baserat på vår ideologiska grund anser vi att statens legitimitet främst är förankrad i dess roll att skydda de grundläggande individuella rättigheterna: rätten till liv, frihet och egendom.

Av detta följer att det Klassiskt liberala partiet på lång sikt verkar för en strikt begränsad stat, som enbart ska säkerställa medborgarnas fria och fredliga sätt att leva. Staten bör ha en rättslig grund som inte hindrar fredliga aktiviteter, vare sig på ett personligt eller ekonomisk plan.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Aktivt värna om det västerländska rättsstatsidealet.
 • Att statens enda uppgift skall vara att skydda individens rätt till liv, frihet och egendom.

1.2 Konstitutionen

Klassiskt liberala partiet anser att staten ska vara medborgarnas tjänare. Detta innebär att grundlagen bör utformas på ett sådant sätt att den klart och entydigt begränsar statens maktutövande och anger strikta riktlinjer för vilka typ av lagar som kan anses vara legitima. Konstitutionen skall vara den högsta rättsliga grunden.

Alla lagar måste bygga på rent objektiva kriterier som berör skyddet av medborgarnas liv, frihet och egendom, och får inte antas på grundval av godtyckliga politiska mål bland parlamentsledamöter. Detta kommer att garantera öppenhet och förutsägbarhet i lagen, liksom förhindra statligt maktmissbruk och en ständigt ökande statlig maktkoncentration.

Grundlagen skall syfta till att förhindra att auktoritära lagar, vilka strider mot dess legitima funktion, stiftas, liksom lagar som strider mot principen om likhet inför lagen. Om sådana lagar ändå stiftas är det Högsta domstolens uppgift att förklara dem ogiltiga. Som en generell vägledande princip skall det årliga införandet av nya lagar och det totala antalet lagar hållas på en så låg nivå som möjligt. Samtidigt skall alla lagar formuleras på ett sådant sätt att alla medborgare i alla tider kan sätta sig in i gällande lagstiftning.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Ha en konstitution som sätter strikta gränser för statens maktutövande.
 • Tillse att inga lagar strid med principen om individens rätt till liv, frihet och egendom stiftas.
 • Införa så få nya lagar och ha ett så enkelt och översiktligt regelverk som möjligt.

1.3 Republik och maktfördelning

Klassiskt liberala partiet är starka anhängare av maktfördelning, vilket innebär att de lagstiftande, verkställande och dömande organen skall vara separata och oberoende. Maktdelningsprincipen fungerar bäst under ett republikanskt statsskick, där den formella statschefen, alltså presidenten, väljs av folket istället för att rollen går i arv. Vi avser således att avskaffa både monarkin och det parlamentariska systemet och istället införa republik i Sverige.

Parlamentet kommer framöver att vara det lagstiftande organet, presidenten det verkställande organet och domstolarna rättsorganet. Parlamentet och presidenten väljs av folket och bör ha sina egna separata uppgifter som avser förvaltningen av landet för att säkerställa maktbalansen mellan institutionerna. Domstolarna måste vara helt oberoende av både parlamentet och presidenten i sitt arbete. Domarna i högsta domstolen utses av presidenten, men måste godkännas av parlamentet. Regeringen utses också av presidenten. Presidenten skall vara överbefälhavare för landets militära styrkor och ansvarig för utnämningen av Försvarets övriga ledande befattningshavare.

Presidenten väljs direkt av folket i stället för i parlamentet och därför har parlamentet inte heller befogenhet att avsätta presidenten. Det här medför att presidenten måste dömas i den nationella domstolen för att kunna avsättas

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Avskaffa monarkin och parlamentarismen.
 • Införa republik med presidenten som statschef.

1.4 Parlamentet

Klassiskt liberala partiet arbetar för att minska politikens roll i samhället och införa så få nya lagar som möjligt, vilket förklarats i kapitel 1.2. Så länge politiken förblir en attraktiv karriärväg, bland annat genom generösa förmåner och höga löner, kommer detta att stimulera till hög politisk aktivitet och införande av många nya lagar och förordningar. Mot denna bakgrund avser Klassiskt liberala partiet att kraftigt sänka löner och förmåner till de parlamentariska företrädarna. Alla former av partistöd ska avskaffas. Ekonomiska och materiella incitament ska så långt som möjligt inte ligga till grund för politiken som yrkesval. Riksdagens storlek ska minskas genom en halvering av antalet riksdagsledamöter till 175 och en minimering av antalet tjänstemän. Alla spärregler som utesluter små partier ska avskaffas, även partier med få röster ska kunna få en representation.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Kraftigt minska löner och förmåner för parlamentariska företrädare
 • Halvera antalet riksdagsledamöter till 175
 • Avskaffa partistöd
 • Avskaffa spärregler för små partier