9.1 Vägar

Vägar är ett område som under en lång tid har varit en mer eller mindre exklusiv offentlig angelägenhet. Staten tjänar stora summor pengar både genom vägavgifter och genom skyhöga bränsle- och fordonsskatter. Trots detta kännetecknas många områden av stor eftersläpning när det gäller utveckling, underhåll och standard. Klassiskt liberala partiet vill ha ett helt nytt tillvägagångssätt när det gäller vägpolitiken i Sverige, vilket innebär att man gradvis överför ansvaret för byggande, drift och underhåll av vägar till privata aktörer, där användarna själva finansierar vägarna.

För det första gör privat vägfinansiering det lättare för ägarna att säkra tillräckliga intäkter för att täcka de faktiska kostnaderna för drift och optimalt vägunderhåll. När intäkterna kommer direkt från användarna själva får privata vägorganisationer ekonomiska incitament till att reagera snabbare och effektivare på förändrade behov och att anpassa kapaciteten till efterfrågan bland trafikanterna. Privata aktörer har dessutom incitament att investera kontinuerligt i underhåll för att förhindra framtida förfall och kapitalförlust och privata företag kan lättare hållas ansvariga för eventuella fel eller försummelser på vägen.

I grund och botten är motorvägar enklast att privatisera, och privata vägar är redan vanliga i många länder, däribland Frankrike och USA. På privata motorvägar är det ägarna själva som bestämmer hastighetsgränserna och andra regler för att använda vägarna. Detta leder bland annat till mer verkliga hastighetsgränser än de som finns på många av dagens motorvägar.

Klassiskt liberala partiet vill:

  • Gradvis överföra ansvaret för konstruktion, drift och underhåll av vägar till privata operatörer

9.1.1 Lokalt vägnät

När det gäller vägar i tätorter och bostadsområden, är det mer sannolikt att vägsystemet ägs av privata organisationer och hanteras som gemensam egendom, på samma sätt som med gemensamma områden för bostäder och liknande. Bostadsägarna finansierar sedan gemensamt vägnätet i lokalområdet. På samma sätt kan vägar med låg trafikvolym i glesbygden drivas och finansieras av lokala privata vägorganisationer, som består av markägare som använder vägarna. I Sverige har en stor del av vägnätet under lång tid drivits av sådana privata vägorganisationer, och erfarenheten visar att lösningen ger en hög kostnadseffektivitet.

Det offentliga har idag nästan ett totalt monopol på äganderätt av vägar, och Klassiskt liberala partiet inser att en övergång till ett privat vägsystem tar lång tid. Allt eftersom drift och ägarskap överförs till privata aktörer kommer den offentliga finansieringen att trappas ned och ge utrymme för skatte- och avgiftslättnader som medborgarna kan använda till att betala för användandet av vägarna. Detta ger stora ekonomiska vinster. När det gäller driften av existerande vägnät bör detta läggas ut på anbud.

Klassiskt liberala partiet vill:

  • Att på kort sikt skall privata aktörer i högre grad aktivt involveras i utbyggnaden och driften av vägprojekt.
  • Att på lång sikt överföra ägande, drift och finansiering av vägar till privata organisationer och sammanslutningar.

9.2 Bilismen

Klassiskt liberala partiet anser att privatbilismen är av stort värde som ger människor stor flexibilitet och frihet när det gäller persontransporter. Sverige är ett vidsträckt och glesbefolkat land, vilket innebär att många människor är beroende av att kunna använda bilen, eftersom det finns många ställen där kollektivtrafiken av naturliga skäl inte är tillräckligt utbyggd. Vi vill avskaffa hinder för både köp, användning och ägandet av bilar.

Som princip anser Klassiskt liberala partiet att storleken på bilskatter ska motsvara statens kostnader för bilismen. Det innebär att efterhand som vägnätet privatiseras så ska skatter på bilägande sänkas i samma grad som kostnaderna minskar.

Klassiskt liberala partiet vill:

  • Att intäkter och kostnader för bilismen ska motsvara varandra

9.3 Flyg och järnvägstransporter

Klassiskt liberala partiet anser att staten inte bör äga och driva företag inom flyg- och järnvägstransporter. Vi anser att hållbara och pålitliga transportlösningar är beroende av att spelarna i respektive bransch verkar på en fri och konkurrensutsatt marknad, där kostnader i samband med ineffektiv verksamhet, strejker, förseningar eller andra negativa faktorer skall bäras av bolaget självt och inte av skattebetalarna. Klassiskt liberala partiet vill privatisera Swedavia genom att staten säljer sina ägarandelar i bolaget, eftersom det inte finns något skäl för att Swedavia ska vara ett statligt bolag. I Storbritannien har till exempel det tidigare statsägda bolaget Heathrow Airport Holdings, som äger den stora Heathrow-flygplatsen i London, privatiserats.

Klassiskt liberala partiet vill samtidigt öppna privata flygplatser och verka för fri konkurrens inom luftfarten. Staten måste sälja sina aktier i SAS. När det gäller järnvägstransporter bör det till en början öppnas upp för fri konkurrens på järnvägsnätet för att möjliggöra bättre och billigare erbjudanden, men så småningom kommer även Banverket att privatiseras. SJ har länge upplevt låg kundnöjdhet, och det Klassiskt liberala partiet vill sälja SJ till privata aktörer.

Klassiskt liberala partiet vill:

  • Avveckla statens engagemang inom flyg- och järnvägssektorn och möjliggöra fri konkurrens
  • Sälja Swedavia, SJ och Banverket till privata aktörer.
  • Sälj statens ägarandelar i SAS.

9.4 Övrig kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i städerna är något som många är beroende av och som ställer höga krav på punktlighet, tillförlitlighet och kvalitet. Klassiskt liberala partiet anser att detta område bör släppas fritt så att alla aktörer på denna marknad har möjlighet att konkurrera på lika villkor. Det betyder att vi är fast beslutna att verka för en avreglering av kollektivtrafiken, samtidigt som vi överför ägandet och driften av all kollektivtrafik till privata aktörer, såsom bussbolag och tunnelbanor. Klassiskt liberala partiet är öppna för att utländska aktörer kan ta över sådana tjänster på samma villkor som svenska aktörer.

En stark avreglering möjliggör innovation och nytänkande när det gäller att leverera bra och effektiva kollektivtrafiklösningar till befolkningen som ett led i bl a teknisk utveckling. Vi har sett detta inom taxibranschen, med lanseringen av till exempel innovativa mobiltelefonapplikationer, som mottogs väl av konsumenterna. Klassiskt liberala partiet välkomnar all sådan konkurrens och kommer bland annat att avskaffa tillståndskrav inom taxibranschen för att se till att alla konkurrerar på lika villkor.

Klassiskt liberala partiet vill:

  • Gradvis överföra ägarskap och drift av all kollektivtrafik till privata aktörer.
  • Avreglera all kollektivtrafik och öppna för fri konkurrens.