Det går också att lyssna på texten ovan eller ladda ned den här (mp3, 15 MB).

2.1 Polis

Klassiskt liberala partiets mål är ett samhälle som kännetecknas av fredlig samexistens, där trygghet för liv och egendom är centrala värden. Därför är brottsbekämpning ett av Klassiskt liberala partiets viktigaste frågor. Vi anser att det är avgörande att polisen resursmässigt ligger i framkant när det gäller en ökande professionell brottslighet, samtidigt som polisen mer effektivt måste kunna stoppa den s k vardagsbrottsligheten.

Klassiskt liberala partiet vill säkra en modern, kraftfull polisverksamhet som kan lösa sina uppgifter så effektivt som möjligt. Det är därför avgörande att polisen alltid har tillräckliga resurser. Klassiskt liberala partiet vill att en större andel medel går till avancerad teknik och utrustning som kan bidra till att brottsbekämpningen blir effektivare. Polisen bör ha en så låg svarstid som möjligt oavsett polisområde, och i det sammanhanget vill vi att så många polisdistrikt som möjligt ska ha egna helikoptrar och beredskapstrupper som kan sättas in vid allvarliga kriminella händelser.

Vidare vill Klassiskt liberala partiet ha en mer synlig polis i form av t ex patrullering. Vi anser att polisen ska ha enkel tillgång till vapen och kommer därför att vara öppna för att alla poliser är beväpnade, även på fritiden. Det är viktigt att polisen visar god vapendisciplin, och därför vill vi lägga större tonvikt på vapenträning i utbildningen av nya poliser.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Säkerställa en modern, kraftfull och effektiv polisverksamhet.
 • Öppna upp för en allmän beväpning av polisstyrkan.

2.2 Straff

Klassiskt liberala partiet tror att dagens strafframar i allmänhet är för låga. Detta gäller särskilt de allvarligaste brotten, som mord, dråp, våldtäkt och grova våldshandlingar. Enligt Klassiskt liberala partiet måste ett civiliserat samhälle som en allmän princip reagera starkt på brott mot medborgarnas grundläggande rätt till trygghet och egendom, eftersom denna rätt är en grundläggande förutsättning för ett stabilt, harmoniskt och fredligt samhälle.

Stränga straff för allvarliga brott är viktiga för att skydda fridfulla, laglydiga medborgare. Oskadliggörande av kriminella hjälper till att hålla kriminaliteten nere samtidigt som vanliga människor kan leva utan rädsla för sina liv och egendom. Stränga straff är också avgörande för att upprätthålla och stärka den allmänt förebyggande och individuella effekten som straffen skall ha, och dagens milda strafframar bidrar enligt Klassiskt liberala partiets syn till att försämra dessa effekter. Klassiskt liberala partiet förespråkar relativt enkla villkor för internering av fångar och lägre materiell standard än vad som finns i andra institutioner i samhället. Klassiskt liberala partiet är motståndare till dödsstraff.

Klassiskt liberala partiet ställer sig kritiska till att en sjukdomsdiagnos skall kunna undanta en kriminell från straff, och att brottslingar skall kunna dömas till behandling i stället för fängelse. Kriminella med diagnoser är en ständig fara för samhället, och en eventuell behandling bör därför ske medan brottslingen avtjänar sitt straff.

Klassiskt liberala partiet är positivt till rehabilitering av fångar i fängelser, men anser att denna uppgift så långt som möjligt ska överföras till specialiserade frivilliga organisationer. Detta är en praxis som redan finns i andra länder. Staten måste se till att det alltid finns ett tillräckligt antal fängelser. Klassiskt liberala partiet vill öppna för att byggandet av fängelser ska läggas ut på anbud till privata aktörer. Staten ska ansvara för utformningen av riktlinjer och krav avseende byggande av fängelser.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Arbeta för en betydande skärpning av straff, särskilt för allvarlig brottslighet.
 • Arbeta för att tidigare dömda personer inte skall falla tillbaka i kriminella miljöer.
 • Överföra ansvaret för rehabilitering av interner till frivilliga organisationer.
 • Öppna för att lägga ut byggandet och drift av fängelser på anbud till privata aktörer.

2.3 «Brott utan offer»

Samtidigt som Klassiskt liberala partiet vill ha en sträng kriminalpolitik har vi en annan syn på vad som moraliskt sett kan definieras som brott än andra politiska partier. Som förklaras i kapitel 1 borde staten inte ha möjlighet att förhindra fredliga aktiviteter som inte skadar andra människor, men som däremot primärt begränsas till skydd för medborgarnas liv, frihet och egendom. Detta innebär att ett antal aktiviteter som idag helt eller delvis är olagliga bör legaliseras, närmare bestäm alla typer av aktiviteter utan offer.

Offerlösa aktiviteter betyder alla typer av handlingar som i sig är fredliga och inte direkt skadar andra människor. Sådana handlingar är många och omfattar bl a användning av droger, sexarbete, spelande och vapeninnehav.

2.3.1 Droger

Ett av de mest aktuella exemplen på brott utan offer är användningen och försäljningen av narkotika. Klassiskt liberala partiet vet att droger kan ha stora negativa effekter för dem som använder sådana medel, men eftersom drogernas skadliga effekter från början inte påverkar någon annan än användaren själv kan inte användandet av dessa medel definieras som kriminellt. Varje person äger sin egen kropp och har således en grundläggande rätt att behandla sin kropp som han eller hon önskar, även om detta kan orsaka fysiska eller psykiska skador.

Vidare konstaterar Klassiskt liberala partiet att den långvariga kampen mot droger länge har förlorats och att den inte heller kan vinnas. Vi tror att det strikta förbudet inte bara är värdelöst, utan det skapar många fler problem än det löser. Till exempel bidrar förbud i hög grad till att både bibehålla och stärka kriminella grupper som livnär sig på narkotikaförsäljning och som ofta bedriver allvarlig, ren kriminalitet såsom våld, mord, utpressning och rån.

Förbudet har också negativa konsekvenser för användare av narkotika. Eftersom brottslingar nästan har monopol på försäljningen av narkotika och för att kompensera för risken vid att sälja en olaglig produkt, är priserna betydligt högre än vad de skulle vara på en legal marknad. Detta leder till att användarna själva begår kriminella handlingar för att finansiera sitt missbruk. Kriminella har inte heller några incitament för att garantera kvaliteten på narkotikan, vilket medför större risk för användaren. Det faktum att användarna tvingas söka sig till kriminella miljöer för att få tag i droger är i sig självt riskabelt.

Drogförbudet bidrar till att fylla fängelserna med personer som inte begår verklig brottslighet. Det kommer också att leda till att polisresurser frigörs, vilka kan sättas in kampen mot verklig brottslighet i samhället.

Eftersom användningen av narkotiska droger inte kan betraktas som brottslig, anser Klassiskt liberala partiet att försäljningen av sådana droger inte heller ska kriminaliseras. Inledningsvis vill vi tillåta försäljning av lättare droger, och på längre sikt vill vi också öppna för en laglig försäljning av tyngre droger. Klassiskt liberala partiet är övertygade om att försäljningsställena visar på god bedömning om var och hur produkterna blir tillgängliga. Det finns ingen anledning att tro att vanliga butiker, som har ett egenintresse i att upprätthålla ett gott rykte, kommer att erbjuda produkter av denna typ. Istället kommer narkotiska preparat att erbjudas av specialiserade butiker, precis som cannabis och marijuana erbjuds i exempelvis Nederländerna. Åldersgränsen för köp av narkotika fastställs till myndighetsåldern, dvs 18 år.
Alkohol är redan en laglig produkt. Klassiskt liberala partiet vill inte ha några speciella statliga restriktioner för försäljning eller produktion av alkohol och kommer att öppna för försäljning av alla typer av alkoholhaltiga drycker i vanliga butiker. Det innebär att vi kommer att avskaffa Systembolaget och utskänkningstillstånden. Klassiskt liberala partiet anser att åldersgränsen för inköp av både öl, vin och sprit sätts till myndighetsåldern.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Initialt avkriminalisera all användning av droger och legalisera odling av cannabis och legalisera försäljning av heroin från lagliga butiker för att hjälpa de tyngsta missbrukarna bort från den av våld styrda marknaden.
 • På längre sikt avkriminalisera och därefter legalisera hårdare narkotiska preparat.
 • Ta bort begränsningar för alkoholförsäljning och avskaffa Systembolaget.

2.3.2 Sexarbete

Varje människa har en grundläggande rätt att bestämma över sin egen kropp, och därmed kan försäljningen av sexuella tjänster enligt Klassiskt liberala partiet inte betraktas som brottslig. I grund och botten handlar sexarbete om frivilliga transaktioner mellan samtyckande vuxna, och det finns därför ingen rationell anledning att förbjuda sådan verksamhet.

Det finns exempel på sexarbetare som tvingas in i yrket av andra människor och som utsätts för våld och övergrepp. Detta är grova brott. Klassiskt liberala partiet anser en legalisering av sexarbete minskar risken för att bli utsatt för olika former av kriminalitet, eftersom verksamheten kommer att föregå i säkra och ordnade miljöer, i stället för att man är tvungen att sälja tjänsterna under förhållanden som ger lite skydd. Klassiskt liberala partiet tillåter sålunda s k bordellverksamhet, som redan är laglig i vissa andra europeiska länder såsom Nederländerna. Samtidigt måste alla former av människohandel och sexslaveri slås ned.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Legalisera sexarbete och bordellverksamhet.
 • Slå ned på människohandel och sexslaveri.

2.3.3 Vapen

Klassiskt liberala partiet anser att varje myndig människa har rätt att äga civila vapen för användning till självförsvar, jakt och sport. Vi anser att sådana vapen kan köpas och ägas utan att det behövs särskilda tillstånd från myndigheterna. Samtidigt anser vi att det är ett rimligt krav att köpare av vapen inte tidigare dömts för våldshandlingar och att köparen måste vara myndig och psykiskt frisk. Vi anser att civila inte ska kunna skaffa krigsvapen, eftersom detta är förstörelsevapen som endast skall användas av militären, och som inte har en naturlig plats i det civila samhället.

Klassiskt liberala partiet avvisar att det finns ett nära samband mellan antalet vapen i privat ägande och vapenrelaterad brottslighet. I ett internationellt sammanhang har Sverige redan idag ett relativt stort antal vapen per capita, men likväl en liten vapenrelaterad brottslighet jämfört med de flesta andra länderna i världen. Åldersgränsen för köp av vapen fastställs till myndighetsåldern, dvs 18 år.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Att medborgare som inte tidigare dömts för våld och som är mentalt stabila bör kunna köpa och äga civila vapen utan särskilda tillstånd eller krav.

2.3.4 Pengaspel

Klassiskt liberala partiet ser på spel som vilken annan form av underhållning som helst och som inte är naturlig att lägga under statskontroll eller styrning. Spel är en fredlig och frivillig verksamhet som inte på något sätt strider mot andras rättigheter, och det finns därför ingen grund för att förbjuda eller reglera denna verksamhet. Pengaspel utgör dessutom en verksamhet som kan bidra till mer ekonomisk aktivitet och fler jobb i Sverige.

Mot denna bakgrund vill Klassiskt liberala partiet legalisera alla former av pengaspel, inklusive kasinoverksamhet och pokerspel, utan några begränsningar för vinster eller insättningar. Därför vill vi avskaffa det svenska spelmonopolet och öppna för fri konkurrens bland aktörerna i spelbranschen.

Klassiskt liberala partiet erkänner att vissa människor lider av spelberoende, vilket ofta har dramatiska konsekvenser för de drabbade. Spelberoende legitimerar dock inte statligt ingripande, eftersom varje vuxen person är ansvarig för sina egna handlingar och inte kan fördela detta ansvar på andra fridfulla medborgare. Alla former av kundbedrägerier måste emellertid bekämpas hårt från statens sida, och detta inkluderar även vilseledande marknadsföring. Klassiskt liberala partiet anser att staten inte bör bedriva spelverksamhet och att alla statliga bolag som sysslar med detta ska säljas omgående.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Legalisera alla former av pengaspel och avsluta Svenska Spels monopol.
 • Ha en strikt tillämpning av lagar mot bedrägerier och vilseledande marknadsföring.
 • Avyttra statliga bolag som bedriver spelverksamhet

2.3.5 Kampsport

Klassiskt liberala partiet anser att varje myndig människa har en grundläggande rätt att bestämma över sin egen kropp, även när det gäller aktiviteter som medför personlig risk. Av denna anledning vill Klassiskt liberala partiet inte ha någon statlig kontroll av organiserade kampsporter, och vi är fast beslutna att liberalisera lagstiftningen om organiserad tävling, uppvisning eller träningsmatcher där knockout är tillåtet. Vi strävar efter att tillåta alla former av kampsporter med närkontakt, så att till exempel professionella MMA matcher (mixed martial arts) fritt kan arrangeras på svensk mark. Klassiskt liberala partiet vill erkänna MMA som en kampsport på samma sätt som andra kampsporter. Vi kommer att avskaffa den så kallade knockoutlagen.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Tillåta professionell utövning av alla former av kampsport med närkontakt, inklusive MMA (blandad kampsport).
 • Ta bort knockoutlagen.

2.3.6 Certifiering av läkemedel, kosttillskott och livsmedel

Idag har statliga monopol såsom läkemedelsmyndigheten och livsmedelsverket ensamrätt på att godkänna läkemedel, kosttillskott och livsmedel. Försäljning av varor som inte uppfyller deras strikta krav är olagliga. Klassiskt liberala partiet anser att dessa monopol är bra exempel på hur myndigheter och byråkrater helt onödigt begränsar medborgarnas rättigheter och friheter, och gör läkemedel, kosttillskott och livsmedel onödigt dyrt för konsumenterna.

Matproducenter och andra leverantörer upplever också onödigt långa handläggningstider och onödig byråkrati som hindrar processen för att få nya produkter på marknaden. Inte bara blir säkra produkter otillgängliga för konsumenterna, utan produkterna blir mycket dyrare än nödvändigt. Vi vill därför beröva livsmedelsverket monopol på att godkänna näringsämnen och kosttillskott och vi kommer att beröva läkemedelsverket monopol på att godkänna läkemedel. Privat certifiering fungerar både inom livsmedelscertifiering och i många andra branscher, såsom sjöfarten och elektronikprodukter, där konkurrerande certifieringsföretag erbjuder tjänster.

Med konkurrens mellan certifieringsföretag slipper man de olyckliga konsekvenserna vi ser på det monopol som livsmedelsverket har för närvarande. Producenterna får en rimligare bedömning av t ex maximala doser av kosttillskott som är säkra att använda, processtiden går ner och vi slipper att säkra kosttillskott, livsmedel och läkemedel som konsumenterna efterfrågar blir förbjudna eller onödigt dyra på grund av auktoritära byråkrater och politiker.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Beröva livs- och läkemedelsmyndigheterna monopol på certifiering av näringsmedel, kosttillskott och läkemedel.
 • Låt producenterna bestämma om deras produkter ska godkännas och i så fall vilka certifieringsföretag som kvalitetssäkra dem.

2.4 Rättssäkerhet

För Klassiskt liberala partiet har rättssäkerheten hög prioritet. Principen att alla är oskyldiga tills motsatsen har bevisats är grundläggande för rättssäkerheten, och användningen av omvänd bevisbörda får aldrig ske. Det är avgörande för rättssäkerheten att behandlingen av ärenden vid domstolarna sker så snabbt och effektivt som möjligt efter det att lagbrottet har ägt rum samtidigt som handläggningen skall vara rättfärdig och verkställbar.

För att säkerställa verkställbarhet måste alla rättsförhandlingar och domstolar vara skyldiga att se till att hela ärendet blir dokumenterat, inklusive avgivna vittnesmål där så är aktuellt och all muntlig behandling. Detta bör säkerställas med stenografi, ljud / bild eller annan lämplig teknik. Denna dokumentation ska normalt vara tillgänglig för alla som har ett legitimt behov av det.

Kö och tröghet i domstolsapparaten kan skada själva ärendegången och kan orsaka både offer och misstänkta gärningspersoner onödiga skador. Det kan också ge skäl för den utvidgade användningen av häktning, något som Klassiskt liberala partiet anser vara ett otyg. Häktning kan användas i vissa fall, men användningen bör begränsas.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Ha ett snabbt, effektivt och rättvist rättsväsende.
 • Dokumentera all rättslig behandling som kan leda till fällande dom.
 • Begränsa användningen häktning.

2.5 Sekretess

Integritet är en viktig fråga för Klassiskt liberala partiet och ett ämne som har blivit betydligt mer aktuellt i dataåldern och med Internet, vilket gör övervakning och spioneri både mer omfattande och mycket lättare att utföra i stor skala än tidigare. Därför är det viktigare än någonsin med ett strängt och lagstadgat skydd för privatlivet.

Klassiskt liberala partiet är kritiska till den ständigt ökande mängden information som myndigheterna samlar in om medborgare, och anser att det ska införas strängare restriktioner för vilken information staten skall ha anledning att registrera. När det gäller övervakning, är detta ett verktyg som endast bör förbehållas brottslig verksamhet, t ex när det gäller personer som misstänks för att planera brottsliga handlingar. Övervakning kan användas i samband med hot mot säkerheten i samhället, men Klassiskt liberala partiet accepterar inte massövervakning av den typ vi till exempel sett från underrättelsetjänster i USA. All slags övervakning av fredliga medborgare skall vara strängt förbjudet.

När det gäller den privata sfären är det upp till individen själv att avgöra vilka upplysningar om sig själva de vill förmedla till andra, och de kan själva ställa villkor för hur dessa kan användas. Att sprida falsk information om personer i syfte att åstadkomma skada ska vara straffbart. Att göra personuppgifter om enskilda personer allmänt kända, utan deras samtycke, skall vara förbjudet.

Övervakning av privat egendom, med hjälp av t ex kameror bör tillåtas så länge som alla som bor på fastigheten görs medvetna om detta. Den information som samlas in på detta sätt får inte användas i strid med önskan hos dem som övervakas med undantag av om informationen kan hjälpa till att lösa brott. Ingen privatperson ska ha rätt att övervaka andras privata egendom utan tillstånd från ägaren.

Klassiskt liberala partiet arbetar för största möjliga grad av öppenhet när det gäller vilken information företag lagrar om konsumenterna, bl a digital information relaterad till e-post, aktivitet på sociala medier, kreditkortsinformation etc. Konsumenterna bör på enklaste sätt informeras om vilken information som lagras och vad den är avsedd för.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Endast tillåta övervakning om det finns konkret anledning till misstanke om kriminell verksamhet eller planer för sådan verksamhet.
 • Att varje form av övervakning av fredliga medborgare måste vara strängt förbjuden
 • Arbeta för en stor grad av öppenhet kring vilken information som lagras om samhällets medborgare.

2.6 Egendomsrätt

Egendomsrätt är en av de grundläggande pelarna i ett fritt samhälle, och en av hörnstenarna i den liberalistiska ideologin som Klassiskt liberala partiet baserar sig på. Säkert och förutsägbart skydd av egendomsrätten från statens sida är en nödvändig förutsättning för mänsklig överlevnad, frihet och självständighet. Produktion är grunden för människans självbevarelsedrift, och av det följer att människor måste ha rätt att behålla frukterna av sitt arbete.

Frånvaron av egendomsrätt är detsamma som fråntagandet av människors försörjningsmöjligheter, och därför är egendomsrätten okränkbar. Det innebär att alla borde kunna använda sin egen egendom som de önskar, så länge de inte kränker andras rättigheter och att alla former av expropriation och öronmärkning av privat egendom inte ska äga rum.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Ha ett säkert och ovillkorligt skydd för den privata egendomsrätten.
 • Vara emot alla former av expropriation.

2.6.1 Immateriell äganderätt

Klassiskt liberala partiet anser att immateriella rättigheter, även kallat copyright, har samma status som fysisk egendom. Det är därför berättigat till samma form av skydd från lagen. Musik, filmer, böcker och andra former av immateriell egendom är produkter som producenter har rätt att få betalt för i linje med andra tillverkare på marknaden. Klassiskt liberala partiet vill, som i dag, att immateriella rättigheter att hålla hela innehavarens livstid, plus ett antal år efter innehavarens död. Idag har skyddet av den immateriella äganderätten gått ut 70 år efter det att upphovspersonen dött. Klassiskt liberala partiet är öppna för att justera ned skyddstiden.

Idag bjuder verkställigheten av immateriella rättigheter på många utmaningar. Internet gör det enkelt att sprida upphovsrättsskyddat material, vilket i början är svårt för myndigheterna att hindra. Klassiskt liberala partiet vill att resurserna i kampen mot piratkopiering i första hand skall riktas mot dem som gör upphovsrättsskyddat material tillgängligt, och håller inte med om en övergripande Internetövervakning för att förhindra olaglig nedladdning. Vi motsätter oss åtgärder som till exempel innebär att Internetleverantörer tvingas blockera webbplatser eftersom dessa är åtgärder som hotar yttrandefriheten och det fria flödet av information på Internet.

Klassiskt liberala partiet vill

 • Skydda immateriella rättigheter i nivå med fysisk egendom.
 • Se till att kampen mot piratkopiering inte sker på bekostnad av ett öppet och fritt internet.

2.6.2 Patent

Patent är en form av immateriell egendom och ska ha samma skydd som annan egendom. God patenträtt är avgörande för att stimulera och motivera entreprenörskap och framväxten av ny teknik och uppfinningar. Speciellt teknikföretag investerar ofta stora summor i forskning och utveckling av ny teknik, och på det sättet är det av stor betydelse att upprätthålla patentlagar för att säkerställa att företagen får en rättvis avkastning på sina investeringar.

Det är också viktigt att lagstiftningen utformas på ett sådant sätt att det inte hindrar konkurrens och innovation, och att det sätts tydliga gränser för vad som kan patenteras. Det är viktigt att patenträtten inte utnyttjas på ett sådant sätt att det uppstår varaktiga monopol som stänger konkurrenter ute från marknaderna. Patentinnehavaren har i dag ensamrätt att utnyttja patentet i 20 år. Klassiskt liberala partiet är öppna för att förkorta patenttiden.

Klassiskt liberala partiet vill

 • Ha ett fast rättsligt skydd för patent.
 • Se till att lagstiftningen inte hämmar konkurrens och innovation.
 • Öppna för att förkorta patenttiden.