4. Utbildning

Det går också att lyssna på texten ovan eller ladda ned den här (mp3, 8 MB).

4.1 Frigörande av skolsystemet

En bra utbildning är en väsentlig del av förberedelserna för ett liv som en produktiv och självständig medborgare. Klassiskt liberala partiet anser att en bra skola och ett bra utbildningssystem ska lära barn och unga viktiga praktiska och teoretiska kunskaper, men också underlätta personlig och social utveckling, inklusive förmåga till bildande, självständigt tänkande och läslust. Klassiskt liberala partiet anser att den kommunala skolan i stor utsträckning misslyckas på de flesta punkterna, speciellt med tanke på att Sverige är bland de länder i världen som spenderar mest pengar per elev i skolan.

Klassiskt liberala partiet anser att det största problemet är att det av staten organiserade skolsystemet är överbyråkratiserat och centralstyrt, och att det lägger alltför mycket makt och kontroll i händerna på politikerna i regeringen. Detta i sin tur bidrar till att sänka motivationen och omyndigförklara lärarna i skolan, vilka ofta får tillbringa en oproportionerligt stor tid till att fylla i formulär och utföra andra uppgifter som politiker och byråkrater lägger på dem och som inte nödvändigtvis är direkt relaterade till undervisningen och till att motivera eleven .

Centralstyrningen gör skolsystemet oflexibelt och mindre mottagligt för nya idéer och impulser i utformningen av planering, lärande och mätmetoder, organisation av skoldagen osv. Hög flexibilitet och anpassningsförmåga för skolorna är särskilt viktigt för att se till att skolorna upplevs som uppdaterade och relevanta vid en tidpunkt då den snabba tekniska utvecklingen ständigt öppnar allt fler informationskanaler för barn och ungdomar.

Klassiskt liberala partiet förespråkar en radikal omstrukturering av hela skol- och utbildningssystemet, vilket på lång sikt innebär att skilja staten från utbildningssektorn och gradvis överlåta den till det civila samhället och privata initiativ. Vi vill bryta upp grundskolan och underlätta för dynamisk mångfald, och behov av nytänkande och experimenterande inom skolväsendet. I ett sådant system blir skolorna oberoende och självständiga, och lärarna får frihet att utnyttja sin kunskap och kompetens enligt sin egen uppfattning om vad som är bäst för eleverna. Dessutom överförs mer makt och inflytande till de som verkar inom skolan.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Ha bästa möjliga skola som både betonar lärande, motivation och självutveckling.
 • Gradvis trappa ner statens kontroll över skolsystemet.
 • På lång sikt skilja staten från hela utbildningssektorn och göra skolorna fria.

4.2 Grund- och gymnasieskolor

Klassiskt liberala partiet anser att det första steget mot ett frigörande av skolsystemet är att göra de offentliga skolorna till administrativt självstyrande och självständiga enheter. I praktiken vill vi göra alla offentliga grund- och gymnasieskolor till fristående skolor. Skolorna får själva bestämma sin planering, läroplaner, antagningsregler och hur själva undervisningen ska ske. Detta ger skolorna stor frihet att utöva kreativitet när det gäller att hitta optimala inlärningsmetoder, belöningsmekanismer och disciplinära strategier. Dessutom ger det läraren större inflytande på sin egen arbetsdag, vilket har en motiverande effekt. Klassiskt liberala partiet förespråkar ett helt fritt skolval på alla stadier.

Klassiskt liberala partiet anser att staten bör ha huvudansvaret för finansiering av grundskolan och gymnasieskolan i en längre övergångsfas. Vi anser att denna finansiering bör ske genom att skolorna tilldelas driftsbidrag via statsbudgeten, vilket är fritt att disponera för varje skola. Bidraget är villkorat av att skolorna erbjuder grundläggande utbildning i de viktigaste ämnena. Efterhand minskar bidragen gradvis, och de offentliga skolorna bör då tillåtas att ta studieavgifter som bestäms av varje skola.

Klassiskt liberala partiet vill att skollagen kraftigt liberaliseras så att det blir enklast möjligt att både starta och driva privata skolor. De offentliga stöden till skolor bör trappas ner, och på lång sikt skall utvecklingen leda till en avveckling av den statliga inblandningen i grundskolor och fortsatta skolor, både administrativt och ekonomiskt. Under en längre övergångsperiod vill Klassiskt liberala partiet att låginkomsttagare skall kunna få ett behovsprövat offentligt stöd för att täcka studieavgifterna. På lång sikt finns det ett mål att nödvändigt, ekonomiskt stöd skall ges från skolorna själva och andra institutioner inom den civila sektorn.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • På kort och mellanlång sikt göra alla offentliga grund- och gymnasieskolor till fristående autonoma skolor.
 • Öppna för skolorna att ta studieavgifter fastställda av varje enskild skola.
 • Gradvis minska statens finansiering av skolor och liberalisera skollagen.
 • På lång sikt överföra både drift och finansiering av samtliga skolor till det civila samhället.

4.3 Fördelar med ett privat skolsystem

Klassiskt liberala partiet anser att dagens likriktade och stelbenta skolsystem bidrar till att bromsa utvecklingen av den övergripande kvaliteten på utbildningen. Ett privat skolsystem är mycket mer flexibelt, varierat och innovativt och kommer särskilt leda till konkurrens mellan skolor och det bidrar till att höja kvaliteten. Samtidigt får lärare betydligt större inflytande över sin egen arbetsdag och skolan får ett incitament att lägga mesta möjliga tid på lärande och minst resurser på administration och byråkrati.

En annan fördel är att privata skolor ofta är mindre än offentliga skolor, och det innebär vanligtvis lägre elevantal per lärare. Detta medför att lärarna kan ägna mer uppmärksamhet och vägledning åt varje elev, vilket bidrar till att höja både nivå och motivation för eleverna på ett mycket bättre sätt än i det offentliga systemet.

Privata skolor är fria att stänga av elever eller vidta olika påföljder mot elever som t ex stör undervisningen eller deltar i mobbning av andra elever. Att kunna erbjuda bästa möjliga skolmiljö är i allmänhet en stor konkurrensfördel i ett privat skolsystem, liksom skolornas förmåga att ingjuta god disciplin och bildande hos eleverna. Samtidigt tillhandahåller skolor som specialiserar sig på elever med beteendemässiga svårigheter i ett varierat och privat system också anpassad utbildning och effektiv uppföljning.

På den ekonomiska sidan är privata skolor fria att anpassa nivån på skolavgifterna, förutom att också kunna motta frivilliga donationer från lokalsamhället. Detta ger de privata skolorna större möjlighet att påverka sin egen ekonomi, så att det blir lättare att säkra nödvändiga medlen för t ex underhåll av skolbyggnader, införskaffning av faciliteter eller olika former av specialerbjudanden som skolorna vill erbjuda studenterna. Det ger också skolorna större ekonomiskt utrymme för att exempelvis specialisera sig på extra resurskrävande undervisning.

Att betala skolavgifter direkt till skolan har fördelen att det gör föräldrarna mer selektiva när det gäller till vilken skola de skickar sina barn. Då måste skolorna arbeta aktivt för att locka eleverna. Studieavgifter innebär att det uppstår en affärsrelation mellan föräldrarna och skolan, och det gör att skolorna i mycket större utsträckning hålls ansvariga för eventuella brister eller svagheter, såsom dålig skolmiljö eller inkompetenta lärare. Genom att betala direkt för skolgången, blir eleverna mer motiverade och tar undervisningen mer på allvar, eftersom skolgången i högre grad uppfattas som en investering och ett privilegium, och inte som påtvingat och bortkastat.

4.4 Högre utbildning

Klassiskt liberala partiet anser att högre utbildning är en stor tillgång, både för den enskilde individen och för samhället i allmänhet. Av denna anledning vill vi frigöra högskolor och universitet från alla typer av statliga bindningar så att varje institution får full autonomi när det gäller drift, organisation antagningskrav och studieerbjudanden. Detta ökar institutionernas kvalitet, mångfald och flexibilitet. Många av de bästa universiteten i världen är idag privata. Klassiskt liberala partiet vill tillsvidare behålla statsfinansieringen av universitet och högskolor, men gradvis minska denna finansiering. På lång sikt är målet att universitet och högskolor ska vara helt självfinansierande. Detta garanterar total självständighet.

Parallellt med minskningen av statsfinansiering kommer utbildningsinstitutionerna att få möjlighet att få direktbetalningar från studenterna i form av studieavgifter. Minskningen öppnar för skattesänkningar, vilket ger ett större ekonomiskt handlingsrum för att täcka kostnaderna för studieavgifter. Gåvor och donationer från privatpersoner och företag är också en betydande inkomstkälla för universitet och högskolor, och med Klassiskt liberala partiets skattepolitik frigörs medel för detta ändamål.

Klassiskt liberala partiet vill lägga ner CSN och låta marknaden erbjuda studiefinansiering. Detta kommer att finansiera ytterligare skattesänkningar och en betydande ökning av grundavdraget gör så att studenterna lättare ska kunna livnära sig på deltidsarbete vid sidan av studierna. Dessutom vill vi låta universitet och högskolor fritt erbjuda olika former av ekonomiskt stöd, såsom fondbaserade stödsystem, stipendier, avbetalningsplaner och olika låneformer. Att minska och avveckla statlig subventionering av högre utbildning genom stipendier bidrar också till att minska efterfrågan på högre utbildning och därigenom hålla nivån på skolpengarna nere.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Göra alla universitet och högskolor till självstyrande och oberoende institutioner.
 • Gradvis minska statlig finansiering och öppna för direktbetalningar från studenterna.
 • Lägga ner CSN och låta bankerna erbjuda studielån.
 • På lång sikt avveckla statens roll inom högre utbildning.

4.5 Forskning

Klassiskt liberala partiet anser att forskning är viktigt. Det är forskningen som ligger till grund för den snabba industriella och tekniska utveckling som äger rum i dag, och som leder till ett enormt välståndsutveckling för mänskligheten. Klassiskt liberala partiet vill underlätta för en levande och dynamisk forskningsmiljö genom att bland annat ta bort betungande regler. Genom kraftigt sänkta skatter för näringslivet kommer fler investeringsmedel till forskning och utveckling att frigöras. Detta främjar utvecklingen av ny teknik och nya produkter till gagn för människor.

Klassiskt liberala partiet anser inte att det är nödvändigt med statlig finansiering av forskning. Den fria marknaden levererar den forskning som är nödvändig för att utveckla nya produkter och ny teknik. Den industriella revolutionen ägde i stort sett rum utan statligt ekonomiskt stöd, och även i dag sker det allra mesta av den väsentliga, tillämpade forskningen inom ramen för privata företag. Mycket grundforskning sker också inom privata företag, och genomförs i en viss grad av välgörande / ideella organisationer. Mycket framträdande forskning inom områden som medicin finansieras idag genom privat välgörenhet. Klassiskt liberala partiet är positivt till stamcellsforskning, inklusive embryonal stamcellsforskning och befruktade ägg. Vi kommer inte lägga rättsliga hinder i vägen för den potential som finns i denna forskning.

Forskningen kommer att bli mer effektiv inom ramen för privata företag och organisationer, eftersom dessa har ett ekonomiskt egenintresse i att undvika slöseri med resurser, samt att fullfölja de forskningsprojekt som ger verkliga resultat. Statlig, skattefinansierad forskning styrs ofta av godtyckliga politiska prioriteringar. Öppenhet för nya idéer och utrymme för stor mångfald är grundläggande för god forskning och starka kopplingar mellan myndigheter och forskning kan skapa en olycklig inriktning och uteslutning av originalitet och nytänkande.

Klassiskt liberala partiet vill stimulera framväxten av privata forskningsfonder. Erfarenheter från andra länder visar att sådana fonder kan spela en central roll för att finansiera viktig forskning inom ett antal områden. Stora skatte- och avgiftslättnader kommer att bidra till att frigöra medel för upprättande av privata forskningsfonder.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Stimulera till dynamiska, öppna och mångsidiga forskningsmiljöer genom avskaffande av förordningar och genom kraftiga skattesänkningar som ökar forskningsinvesteringarna.
 • Gradvis avskaffa all statlig finansiering och politisk styrning av forskningen.
 • Uppmuntra uppkomsten av privata forskningsfonder.