11.1 Övergripande mål

Klassiskt liberala partiet vill att det övergripande målet för utrikespolitiken skall vara att skydda svenska intressen, både ekonomiska, diplomatiska och säkerhetsmässiga. Vi vill behålla och, om möjligt, utöka allianser med stater som är baserade på kärnvärdena i upplysningstraditionen, såsom frihet, marknadsekonomi, demokrati och rättssäkerhet. Att skydda svenska medborgare är en av statens mest grundläggande uppgifter, och vi vill ha en stat som kan hantera denna uppgift på bästa möjliga effektiva sätt.

Klassiskt liberala partiet anser att svenska myndigheter ständigt måste vara vaksamma på förändringar av den globala hotbilden och visa moralisk integritet och handlingskraft mot negativa trender som potentiellt hotar säkerheten för Sverige och våra allierade. Sverige bör så långt som möjligt bidra till fred, politisk stabilitet och ökad frihandel över hela världen. Klassiskt liberala partiet vill betona vikten av att sprida fri marknadsekonomi och effektivt skapande eller skydd av privat ägande till flest möjliga regioner och länder. Fri marknadsekonomi bidrar till att förebygga och förhindra konflikter genom att knyta samman nationer genom handel och genom att underlätta för en välståndsökning inom varje nation.

Krig orsakar alltid stora mänskliga lidanden och bidrar ibland till att ytterligare komplicera konflikter. Klassiskt liberala partiet önskar generellt sett att tröskeln för användning av militär makt bör vara hög och att ett sådant maktbruk som huvudregel endast ska användas som en sista utväg för självförsvar. Om krig blir nödvändigt anser Klassiskt liberala partiet att militära operationer skall genomföras med hög beslutsamhet och handlingskraft tills fienden är bekämpad militärt och moraliskt.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Föra en utrikespolitik som skyddar intressena för Sverige och våra allierade.
 • Att svenska myndigheter ständigt måste ha koll på den globala hotbilden.
 • Markera vikten av att sprida fri marknadsekonomi och skydd av äganderätten.
 • Att det ska vara en hög tröskel för användningen av militär makt.

11.2 Det svenska försvaret

Att säkerställa ett militärt försvar, som kan skydda medborgarna mot attacker från utländska nationer är en av de mest grundläggande statliga uppgifterna. Klassiskt liberala partiet vill ha ett starkt och kraftfullt försvar som har kapacitet att försvara Sveriges gränser. Skydd av Sveriges gränser ställer speciella krav på grund av landets långa kust, och Klassiskt liberala partiet vill särskilt se till att marinen hela tiden har tillgång till tillräckliga resurser.

Klassiskt liberala partiet vill även avsätta tillräckliga resurser för att upprätthålla ett modernt flygvapen. Vi anser att Hemvärnet är en betydelsefull del av försvaret och ska säkerställa att hemvärnet är välutrustat och landstäckande. Klassiskt liberala partiet anser att specialstyrkorna fortsatt ska ha hög prioritet och skall säkerställa att styrkorna har tillgång till de resurser de behöver för sina uppdrag.

Sverige är ett av de få länder som har allmän värnplikt. Av principiella skäl kan Klassiskt liberala partiet inte acceptera allmän värnplikt då vi anser detta som ett grovt brott mot individens frihet och självbestämmande. I stället vill vi ha ett professionellt försvar baserat på frivilligt värvade personer. På det sättet lockar Försvarsmakten de mest motiverade personerna som ökar kvaliteten och slagkraften hos Försvarsmakten.

Klassiskt liberala partiet anser att Försvarsmakten bör ha störst möjliga autonomi och förespråkar en kraftig minskning av den politiska styrningen. Det är professionalism som bör ligga till grund för organisationen av Försvarsmakten och besluten om investeringar och prioriteringar, baserade på de behov som finns hela tiden. Klassiskt liberala partiet förespråkar att Försvarsmakten själva skall utarbeta sina budgetar, som i sin tur öppet skickas till Riksdagen för godkännande

Klassiskt liberala partiet är öppna för internationella samarbeten om det gynnar det nationella försvaret.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Sörja för ett starkt och effektivt försvar.
 • Säkerställa tillräckliga resurser för specialstyrkorna och Hemvärnet.
 • Avskaffa värnplikten.
 • Ha den minst möjliga politiska styrningen av Försvarsmakten.

11.3 EU

Klassiskt liberala partiet vill ha en så stor fördelning och spridning av makt som möjligt för att skydda individens frihet och det innebär att överföra inflytande och makt från politiska institutioner till individen och det civila samhället. Detta gäller såväl inom de nationella gränserna som över nationsgränserna. EU är en organisation som i stor utsträckning bidrar till att koncentrera mycket politisk makt hos en relativt liten grupp människor och bidrar till att undergräva nationella länders suveränitet och självständighet.

Klassiskt liberala partiet uppfattar EU som en byråkratisk organisation med stor iver efter att införa bestämmelser för ekonomi och näringsliv. Dessutom står EU bakom massiva subventioner till näringslivet, och inte minst för organisationen en stark protektionistisk handelspolitik gentemot resten av världen, som Klassiskt liberala partiet är motståndare till.

Klassiskt liberala partiet står bakom några av EU: s mål när det gäller fritt flöde av varor, människor och tjänster över gränserna, men anser att detta kan och bör utföras av varje enskilt land, oberoende av överstatliga organisationer. EU är därför överflödigt som ett verktyg för att underlätta frihandeln, och detsamma är EES-avtalet. Klassiskt liberala partiet förespråkar, mot bakgrund till detta, att Sverige går ur EU. Vi vill istället ha frivillig frihandel och tullfrihet, både mellan de europeiska länderna och mellan europeiska länder och länder i resten av världen

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Säga upp EU-medlemskap.
 • Arbeta för full frihandel och tullfrihet mellan alla länder.

11.4 Bistånd / utvecklingsbistånd

Klassiskt liberala partiet anser att fattigdom är ett stort problem och vill minska världens fattigdom så mycket som möjligt. Sverige, som i likhet med många andra västländer, ger årligen enorma belopp i ekonomiskt stöd till utvecklingsländerna. Även om intentionerna bakom dessa åtgärder är bra, konstaterar Klassiskt liberala partiet för det första att statligt bistånd har en liten positiv effekt på det stora hela, och att bistånden ofta gör saken värre för fattiga länder. Det är i många fall otillräcklig kontroll över var medlen hamnar, och det medför att bistånden bland annat kan bidra till att upprätthålla och stärka korrupta regimer och andra destruktiva element.

Ur ekonomisk synpunkt kan bistånd bland annat ha den allvarliga konsekvensen att det fråntar aktörer i fattiga länder incitament till att investera i återuppbyggnaden av ett eget, lokalt näringsliv. Det är endast etablering av en välfungerande produktionsapparat och en marknadsekonomi som kan ligga till grund för en hållbar och ekonomiskt genomförbar välståndsutveckling, och sådana processer kan allvarligt försämras genom överföringar av medel via statliga eller internationella bistånd.

Bistånden har således en passiviserande och beroendeframkallande effekt, och det är skadligt för uppbyggnaden av den lokala och nationella ekonomin i mottagarlandet. I många fall ställer biståndsgivaren bestämda villkor rörande de ekonomiska bidragen, och dessa villkor är nödvändigtvis inte i mottagarlandets långsiktiga ekonomiska intressen.

Klassiskt liberala partiet tycker att det bästa sättet att bekämpa fattigdom är frihandel och marknadsekonomi. Detta är återigen beroende av ett starkt och förutsägbart skydd av den privata äganderätten, vilket i stor utsträckning saknas i underutvecklade länder. Frånvaron av privat egendomsrätt gör det svårt att bygga upp kapital, vilket i sin tur hämmar investeringar och ekonomisk tillväxt. Klassiskt liberala partiet vill ha en snabb nedtrappning och ett skyndsamt avskaffande av alla statliga bistånd, och kommer att anförtro detta till frivilliga organisationer och privatpersoner. Samtidigt betonar vi vikten av privat egendomsrätt, marknadsekonomi och frihandel i kampen mot fattigdom i världen.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Skyndsamt trappa ner alla statligt bistånd och anförtro utvecklingshjälp till frivilliga organisationer och privatpersoner.
 • Markera betydelsen av marknadsekonomi och privat äganderätt i utvecklingsländer.