Nedan redovisas kortfattat vår politik inom några viktiga områden.

Arbetsmarknad

Friare avtalsrätt mellan arbetsmarknadens parter

Klassiskt liberala partiet vill öka friheten på arbetsmarknaden genom att ge arbetsmarknadens parter större möjligheter att själva förhandla fram villkor och regler. Detta innebär att staten inte ska reglera hur och vem företag får anställa eller avskeda. Fackens privilegierade position ska avskaffas. Vidare bör arbetsförmedlingen ersättas av privata/kooperativa alternativ.

Banker

Fritt stabilt bankväsende – skilsmässa mellan bank och stat

Riksbanken bör ej manipulera räntor, penningmängden och växelkurser. Nuvarande ekonomiska politik har lett till uppblåsta priser på bland annat bostäder som gör att många unga människor har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Avskaffa insättningsgarantin så att konsumenterna väljer säkrast möjliga bank. Inga statliga bankräddningar vid kris, de gör att bankerna tar för höga risker när skattebetalarna tar notan.

Vår politik är långsiktig och reformerna sker under ordnade former så att landets ekonomi och finanser inte påverkas negativt.

Bistånd

Mindre bistånd – mer handel

Privata biståndsorganisationer visar gång på gång bättre och mer givande resultat än statliga myndigheter. Samtidigt så visar statistik att svenskar är ett av världens givmildaste folk när det gäller donationer till hjälporganisationer.

Vi vill minska biståndet, för att till sist avskaffa det helt. Sverige bör istället satsa på hjälp till självhjälp genom att underlätta varu- och tjänstehandeln med tredje världen.

Bostäder

Avreglera – förenkla uthyrning, bygglov etc.

Vår politik kortfattatStaten och kommunerna ska inte bygga hus. Hyresreglering bör omgående avskaffas, och de offentligt ägda bostadsbolagen säljas. Hyresvärdar och deras hyresgäster kan själva komma överens om hyrorna.

Vi vill underlätta byggande genom att minska på tillstånds och kvalitetskrav som idag leder till onödigt höga huspriser. Markägaren ska själv få välja vad som ska byggas och köparen kan välja lagom kvalitet på sitt hus.

Vi vill avskaffa reavinstbeskattning och kraftig sänka lagfartsavgifter. Båda dessa leder till ineffektiv användning av bostäder då rörligheten på bostadsmarknaden minskar, exempelvis att äldre bor kvar i onödigt stora bostäder.

Brottsbekämpning

Fokus på stöld, mord, misshandel och bedrägeri

Det behövs krafttag för att minska kriminaliteten i samhället. Dock ska det inte ske på bekostnad av hederliga medborgares integritet och levnadsvanor.

Massövervakning och försvårad kontanthantering är exempel på lösningar som i första hand påverkar oss mer än de påverkar kriminella beteenden.

Fokus ska ligga på brott mot personer, som exempelvis stöld, misshandel, mord och bedrägeri. Brott utan offer (som åsiktsbrott, drogbruk i hemmet, frivilligt sex mot ersättning) skadar ingen och ska följaktligen nedprioriteras.

Droger

Avreglera – en hälsofråga istället för en polisiär fråga.

En stor del av all kriminalitet i Sverige är narkotikarelaterad. Även en stor del av terrorismen i världen finansieras genom narkotikahandel.

Vi vill slå undan marknaden för ligorna och göra det möjligt för den med missbruksproblem att leva ett vanligt liv genom att betrakta narkotika som en vård- och hälsofråga istället för en polisiär fråga.

Metoden för detta är framförallt legal förskrivning till missbrukare och avkriminalisering av cannabis. Vi vet från erfarenheter i exempelvis Portugal att detta fungerar.

EU

Sverige bör lämna unionen

EU har utvecklats i fel riktning med överstatlighet, byråkratvälde och centralisering av makt. Klassiskt liberala partiet förespråkar att Sverige går ur EU. Vi vill istället ha frivillig frihandel och tullfrihet, både mellan de europeiska länderna och länder i resten av världen

Företagande

Minska på byråkratin och beskattningen av företag

Grunden för ett lands välstånd är dess förmåga att tillvarata företagarnas intressen och förstå vad som får företag att växa. I Sverige är det lätt att starta ett företag, men desto svårare att expandera. Klassiskt liberala partiet vill minska på byråkratin och beskattningen för företag, samtidigt som vi förespråkar avskaffande av lagar som LAS, MBL samt den nytillkomna kassaregisterlagen.

Försvar

Starkt försvar baserat på yrkesarmé

Klassiskt liberala partiet vill ha ett starkt försvar av landets gränser. Vi ser att en stark försvarsförmåga är beroende av en kvalificerad yrkesarmé, men också en förmåga att dra nytta av frivilliga resurser vid en större kris. Klassiskt liberala partiet är emot värnplikt.

Jämställdhet

Likhet inför lagen

Oavsett könstillhörighet ska man ha samma värde, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet definieras inte som 50/50-fördelning mellan könen i samhällets alla skrymslen och vrår.

Klassiskt liberala partiets krav på lika rättigheter för könen innebär att vi säger nej till kvotering. Meriter och lämplighet ska styra olika tillsättningar. Vi anser att all lagstiftning ska vara könsneutral.

Kultur

Fritt kulturliv – avskaffa statliga kulturstöd och bidrag

Kultur är inte finare än någon annan verksamhet. Därför vill vi låta kulturkonsumenter bestämma vad som är av värde på en fri marknad. Klassiskt liberala partiet är emot alla former att statligt kulturstöd.

Kommunpolitik

Återupprätta det kommunala självstyret

Beslut bör tas så nära medborgaren som möjligt. Närhet till makten är en förutsättning för en fungerande demokrati.

Migration

Nej till statlig styrd bidragsmigration

I ett fritt samhälle drivs inte migration av staten. Migration utgår från att en människa från ett annat land bjuds in av lokalsamhället, arbetsgivare etc. Samt att hon är helt självförsörjande och betalar in pengar till trygghetssystemen.

Miljö

Skydd av den privata egendoms- och avtalsrätten

Klassiskt liberala partiet anser att det bästa sättet att skydda miljön är genom ett solitt skydd av den privata egendoms- och avtalsrätten. Egendomsrätten innebär att ingen har rätt att förstöra eller försämra värdet av andras egendom, till exempel genom förorening. Myndigheter reglerar utsläpp i offentliga områden, tills de privatiseras.

Vidare anser Klassiskt liberala partiet att den tekniska utvecklingen är en av de viktigaste faktorerna bakom minskningen av föroreningar, och den tekniska utvecklingen tillvaratas bäst genom ett fritt näringsliv och privata entreprenörer och innovatörer.

Partistöd

Fel att tvingas betala för andras åsikter

Skattefinansiering av partistöd ska avskaffas. Det är oetiskt att människor tvingas betala för opinionsbildning mot sin egen ståndpunkt.

Polis

Förstärkt och effektivare polis

Polisens uppgift är att upprätthålla ordningen i samhället och se till att lagar följs. Vi vill höja anslagen samt skapa möjligheter för effektiviseringar, och en dynamik som lätt kan anpassa polisens arbete till rådande samhällsklimat.

Public service

Media ska inte finansieras med skattemedel

Radio, TV och Public Service ska inte finansieras genom skattemedel eller sanktionerade avgifter. SVT, Sveriges Radio och UR bör säljas ut till högstbjudande och ges en chans att konkurrera på fria marknaden med övriga mediebolag.

Presstöd

Fria oberoende medier – inget statligt stöd

Klassiskt liberala partiet vill omgående avskaffa alla former av bidrag och subventioner åt media. Med sänkta skatter kan konsumenterna själva prioritera vilken media de vill ha eller konsumera något annat.

Socialt skydd

Civilsamhället tar över socialförsäkringarna

Välfärdsstaten är dyr, ineffektiv och skapar bidragsberoende. Klassiskt liberala partiet vill initialt banta och effektivisera försäkringskassan. Privata eller kooperativa aktörer tar över sjukförsäkringar, arbetslöshetsförsäkringar etc. På sikt bör civilsamhället ta över merparten av socialförsäkringarna. Offentligt finansierade skyddsnät bibehålls tills fullgoda alternativ finns på plats. Ingen “hamnar på gatan”.

Sport

Fritt idrottsliv – inget statligt stöd

Klassiskt liberala Partiet vill avskaffa alla statliga stöd till sport och sportanläggningar. Föreningslivet bör stå fritt från statlig finansiering och påverkan, och helt drivas av människors egna val.

Skatter

Kraftigt sänkta skatter och förenklat skattesystem

Att saker betalas via skatt innebär inte att de är gratis. Varje skattekrona är en krona mindre som skattebetalarna har att spendera efter eget huvud. Vi är övertygade om att medborgarna själva kan använda sina pengar mer effektivt och ansvarsfullt än tjänstemän som spenderar andras pengar.

Klassiskt liberala partiet vill att skatterna ska vara tydliga för medborgaren. Arbetsgivaravgiften ska därför ersättas med en statlig inkomstskatt som, både i kronor och procent, leder till oförändrade intäkter för staten och utgifter för individen.

Sjukvård

Civilsamhället tar över vården – privat, kooperativt, medlemsägt, non-profit etc.

Staten levererar idag tjänster i form av sjukförsäkring och leverans av vård. Medborgaren har liten möjlighet att kräva leverans av tjänsterna, eftersom staten som leverantör är garanterad kunder. I vårt samhälle tecknar medborgaren själv försäkringar av leverantörer medborgaren har förtroende för.

Utförsäljningar

Inga utförsäljningar till underpriser eller till inkompetenta aktörer

Klassiska liberala partiet vill privatisera en stor del av statens verksamhet. Utförsäljningarna ska ske förståndigt och utan att ekonomiskt gynna politiker, offentliga tjänstemän eller deras vänner och bekanta. Statens tillgångar ska inte säljas till underpris till inkompetenta aktörer. Försäljning sker till marknadspris och till betrodda företag/organisationer till gagn för skattebetalarna.

Utbildning

Förenkla för friskolor, helprivata alternativ och hemskolning

Inledningsvis vill vi i Klassiskt liberala partiet förenkla för etablerandet av friskolor, men vi vill, på sikt, att merparten av alla skolor ska drivas och ägas av privata/kooperativa aktörer. Statens uppgift är inte att bedriva utbildningsverksamhet. Skolplikten ska avskaffas, det är föräldrarnas ansvar att uppfostra och utbilda barnen. En naturlig följd av det är att hemskolning tillåts.

Yttrandefrihet

Rätten att uttrycka även obekväma åsikter

Bättre att obekväma åsikter kommer upp till ytan och diskuteras – än att de går under jorden och växer där. Yttrandefriheten är ett av västvärldens fundament, och bör ivrigt försvaras.

 

Håller du med oss?

Välkommen som medlem!