Klassiskt Liberala Partiet fokuserar på individens fri- och rättigheter. Vi tror att du själv är bättre lämpad att fatta beslut angående ditt och din familjs liv än vad politiker är. Klassiskt Liberala Partiet är alltså någonting så unikt som ett parti som faktiskt inte vill bestämma över dig.

 

Alkoholmonopolet

Klassiskt Liberala Partiet vill helt avskaffa det statliga alkoholmonopolet.

 

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen avskaffas helt. Arbetsförmedlingens registrering och administration av arbetslösa och deras arbetslöshetsersättning upphör då statliga A-kassan avskaffas.

De privata aktörer som existerar på den naturliga fria marknaden är både bättre på att förmedla arbeten och gör det dessutom till ett betydligt lägre pris än den statliga arbetsförmedlingen.

 

Bostadsmarknad

Hyresregleringarna bör omgående avskaffas och de offentligt ägda bostadsbolagen säljas.

Hyresvärdar och deras hyresgäster kan själva komma överens om hyrorna. Staten och kommunerna ska inte bygga hus.

Klassiskt Liberala Partiet vill underlätta byggande av fler bostäder genom att till exempel minska på myndigheters, kommuners tillstånds- och kvalitetskrav, avskaffa reavinstbeskattning och kraftigt sänka lagfartsavgifter. Markägaren ska själv få välja vad som ska byggas och kvalitéten på bygget borde vara en fråga mellan husägaren och bolaget som ska försäkra huset.

 

Brott och straff

Klassiskt Liberala Partiet vill kraftigt reducera antalet statliga lagar och regler. Samtidigt vill vi stärka åklagarväsendets resurser samt straffpåföljden för brott mot de lagar som återstår. Den så kallade ’straffrabatten’ för personer som begår en serie brott ska också den avskaffas.

I Sverige idag har vi en praktiskt taget oöverskådlig lista med förbud och påbud. Man har ofta lagstiftat i flera lager och dessutom lagstiftar man allt oftare mot beteenden som bara ”väl inte är så bra”. Det är ett ytterst osunt sätt att se på människor och att jobba med lagar och förbud.

Kommunerna blir istället fria att lokalt lagstifta om småsaker som invånarna i just den kommunen tycker är rätt, riktigt och nödvändigt. Vi anser att polisen ska fokusera på allvarliga brott, så kallade vardagsbrott samt brott mot liv och hälsa men det är upp till väljarna ute i respektive kommun att besluta genom sitt demokratiska personval av chef för den kommunala ordningspolisen.

 

Demokrati

Gemensamma beslut ska naturligtvis tas genom omröstning.

Det vi däremot behöver en djupare diskussion om är hur stor del av invånarnas liv respektive deras ekonomi som ska falla under dessa ’gemensamma beslut’ respektive hur stort ansvar enskilda medborgare ska tillåtas ta själva, utan inblandning från gemensamt valda politiska företrädare, som med förevändningen att de är demokratiskt valda, ser som sin uppgift att styra människors liv i smått och stort.

 

Diskriminering

Klassiskt Liberala Partiet anser att det står var och en fritt att i sina beslut ta de hänsyn de själva önskar. Detta helt oavsett hur ovidkommande dessa hänsyn kan te sig i andras ögon.

Ej heller kan människor begränsas av huruvida någon annan anser dessa hänsyn vara fördomsfulla eller anstötliga. Statliga och kommunala institutioner, deras tjänstemän samt de verksamheter dessa finansierar ska naturligtvis i sitt beslutsfattande sträva efter att bara beakta relevanta fakta. I detta ansvarar de dock i första hand inför sina folkvalda uppdragsgivare och i förlängningen inför väljarna.

Privata organisationer och företag ska i regel heller ej begränsas i sin valfrihet. Undantag råder dock för företag vars verksamhet är så omfattande att de kan anses samhällsbärande. Ju mindre ett företag är desto mindre har någon annan att göra med hur detta företag väljer att bedriva sin verksamhet.

 

Djurskydd

Klassiskt liberala partiet vill behålla förbudet mot att utsätta djur för plågsam behandling.

 

Droger

Klassiskt Liberala Partiet anser att självskadebeteende ska vara en vårdfråga, inte en polisfråga. Vi vill därför se en avkriminalisering av droganvändning och en fullständig legalisering av cannabis.

 

Energipolitik

Energimarknaden ska avregleras så att nya modernare kärnkraftverk kan uppföras.

Staten ansvarar för att att samordna marknadens aktörer för att säkerställa att landets alla kommuner ges tillgång till elmarknaden med hög driftsäkerhet och att elen håller hög kvalitét.

 

Envarsrätt

Klassiskt Liberala Partiet vill se mycket omfattande lagändringar på större delen av den lagstiftning som rör självförsvar, envarsingripande, hemfrid samt vapenlagstiftningen.

Laglydiga medborgare ska inte nekas laglig rätt att äga och inneha skjutvapen bara för att kriminella i sin brottslighet väljer att inte följa gällande vapenlagar.

 

Europeiska Unionen

Klassiskt Liberala Partiet förespråkar ett snart Swexit.

Klassiskt Liberala Partiet är varma anhängare av internationell handel och samarbete. Däremot är vi absolut motståndare till centraliserat överstatligt beslutsfattande och dyra byråkratiska kolosser. EU är en organisation som i stor utsträckning bidrar till att koncentrera mycket politisk makt hos en relativt liten grupp människor och bidrar till att undergräva enskilda länders suveränitet och självständighet samt medborgarnas demokratiska makt. EU är inte en bra organisation.

 

Extremism

Klassiskt Liberala Partiet är generellt motståndare till att Säkerhetspolisen, Försvarets Radioanstalt och Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten åsiktsregistrerar och misstänkliggör svenska medborgare utifrån deras politiska åsikter.

Klassiskt Liberala Partiet inser dock att undantag behöver göras för anhängare och förespråkare av ideologier vars centrala tankegods vilar på auktoritära kollektivistiska idéer som till exempel Socialismens alla olika avarter som Kommunism, Fascism och Nationalsocialism men även andra totalitära härskarideologier som till exempel Islamism, som genom sina religiösa inslag alltför ofta ges frikort i den politiska debatten om extremistiska och antidemokratiska ideologier.

 

Fackföreningarna

Klassiskt Liberala Partiet vill helt avskaffa fackföreningarnas särrättigheter på den svenska arbetsmarknaden.

Arbetstagare ska naturligtvis vara fria att organisera sig i fackföreningar men för detta krävs ingen särlagstiftning som inskränker företagarnas äganderätt.

 

Flyktingar

Sverige som land ska, så länge det är fred i våra grannländer, inte ta emot andra flyktingar än det försvinnande lilla antalet politiska flyktingar som flyr från totalitära ideologier och som kan gagna våra internationella politiska ställningstaganden gentemot främmande makt.

Så länge fred råder i våra grannländer finns det ingen anledning att ge stora skaror människor asyl. Enskilda individer och privata hjälporganisationer ska däremot vara fria att själva finansiera försörjning av personer de anser behöver hjälp.

 

Folkhälsa

Vi vill avskaffa alkoholmonopolet, punktskatten på tobak samt förbudet att använda droger.

Klassiskt Liberala Partiet är bestämt emot att myndigheter ska ta ansvar för och styra medborgare i hur de ska leva sina liv. Var och en är ansvarig för sitt liv och sin hälsa och vi anser att den enskilda individen själv är bäst på att göra de prioriteringar som leder till ett rikt och meningsfullt liv för just henne.

 

Fri företagsamhet

Statliga och kommunala regleringar såväl som skatter och subventioner behöver generellt minimeras.

Det är också viktigt att dominerande marknadsaktörer inte tillåts skapa sig osunda konkurrensfördelar och därigenom begränsa den absolut nödvändiga fria konkurrensen.

 

Frihandel

Klassiskt Liberala Partiet ser mer än gärna att Sverige upprättar frihandelsavtal med andra länder.

Dessa handelsavtal ska dock på det hela taget gynna svenskt näringsliv och bidra till ökat välstånd för svenska folket.

 

Föreningsstöd

Klassiskt Liberala Partiet vill avskaffa alla former av föreningsstöd.

 

Försvarsmakten

Krigsmakten är en av ytterst få statliga institutioner som Klassiskt Liberala Partiet inte vill lägga ner eller privatisera, utan istället stärka avsevärt.

 

Grundlagen

Klassiskt Liberala Partiet vill se en helt ny grundlag som istället ska fokusera på att garantera medborgarnas individuella fri- och rättigheter, inte minst yttrandefriheten, samt utgöra en solid garanti mot eventuellt framtida tendenser till ett samhälleligt återfall till auktoritära kollektivistiska vänsteridéer.

Västvärlden har under snart hundra år stadigt gått mot ett allt mer auktoritärt samhälle med kollektivistiska sociala reformer och på senare mer och mer ren marxism, som influerar både lagstiftning och rikets grundlag.

 

Inkomstförsäkring

Den statliga A-kassan avskaffas och människor får själva teckna inkomstförsäkring med sitt privata försäkringsbolag.

Staten ska inte sälja och administrera försäkringar. Staten ska genom lagstiftning tillse att den privata försäkringsmarknaden fungerar bra och utan fallgropar.

 

Integritet

Klassiskt Liberala Partiet vill kraftigt begränsa myndigheters möjligheter till elektronisk övervakning av fredliga medborgare.

 

Jord- och skogsbruk

Klassiskt Liberala Partiet vill avreglera och göra svenskt jordbruk ekonomiskt hållbart igen.

Dessutom vill vi att Sverige i händelse av oro i vår omvärld klarar att vara självförsörjande på de viktigaste varorna som till exempel läkemedel och baslivsmedel. För detta ansvarar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som vi anser borde vara fria att föreslå skyddstullar på varor vars produktion inte kan tillåtas fortsätta försvinna ut ur landet.

 

Jämställdhet

Klassiskt Liberala Partiet anser att all identitetspolitik utgör en kränkning av individens fri- och rättigheter.

Klassiskt Liberala Partiet är därför fundamentalistiska motståndare till alla tendenser att människor utifrån någon annans uppfattning om dennes grupptillhörighet ska ges olika rättigheter, skyldigheter eller ekonomiska spelregler.

Ingen har valt sin hudfärg eller sitt kön. Klassiskt Liberala Partiet anser att alla individer kan och vill ta ansvar för sina egna livsval. Detta utan att behöva bedömas eller fördömas på grund av sin hudfärg, kön, sexuell läggning eller annan godtycklig grupptillhörighet.

Barn får absolut inte utsättas för marxistiska ”kritiska teorier” om maktstrukturer, klassförtryck och könsmaktsordning. Ett barn ska inte behandlas annorlunda än ett annat bara för att de tillhör olika grupper. Flickor ska inte lära sig att kvinnor är utsatta och maktlösa offer. Alla människor ska bemötas, bedömas och behandlas utifrån sina egna handlingar, inte någon annans. Att särbehandla individer utifrån deras grupptillhörighet är ren och skär rasism och sexism helt oavsett om de som förespråkar detta själva kallar det för antirasism och feminism.

 

Kommunerna

Klassiskt Liberala Partiet vill se mycket långtgående lokalt självstyre.

På så sätt ges medborgarna största möjlighet att bosätta sig med likasinnade och välja vilket liv de vill leva. Vi anser att administrativa indelningar i storlek med dagens kommuner ur psykosocialt perspektiv är det bästa sättet för medborgare att komma samman och gemensamt styra och förvalta det som så behöver göras. Vi vill därför att kommunerna utöver dagens ansvarsområden helt övertar ansvaret för flera av statens och regionernas ansvarsområden som till exempel ordningspolis, inkomstskatt, akutsjukvård, byggregler, socialtjänst, miljöfrågor, nyttjande av mark, infrastruktur samt allt det som idag regleras och förvaltas av den ändlösa raden av statliga myndigheter med länsstyrelserna i spetsen. Dessutom vill vi att majoriteten av statens alla lagkrav på kommunerna reduceras kraftigt.

 

Kriminalvården

Klassiskt Liberala Partiet vill att så kallad ’tidigare frigivning på grund av gott uppförande’ ersätts med förlängt fängelsestraff vid dåligt uppförande. Dessutom behöver antalet fängelseplatser redan sedan länge akut byggas ut.

 

Kroppslig integritet och självbestämmande

Klassiskt Liberala Partiet förespråkar inte någon lagändring angående abort.

Klassiskt liberala partiet vill legalisera surrogatmödraskap. Klassiskt liberala partiet anser att varje vuxen individ har full juridisk rätt över sitt liv och det inkluderar även rätten att besluta att avsluta sitt liv på ett värdigt sätt, om omständigheterna så föreligger.

 

Kulturstöd

Vi är emot alla former av så kallat kulturstöd.

Pretentiös konst och underhållning är inte finare än någon annan verksamhet. Därför vill vi låta konsumenterna själva bestämma vilken underhållning de vill betala för på den fria marknaden. Skattebetalarna ska inte via skattsedeln tvingas betala för verksamheter som på grund av att ingen frivilligt vill betala för dessa, inte själva är ekonomiskt bärkraftiga.

 

Landsbygden

Klassiskt Liberala Partiet vill avsevärt minska ekonomiska hinder för både köp, registrering, användning, ägandet och bruk av bilar.

Som princip anser Klassiskt liberala partiet att storleken på bilskatter ska motsvara statens kostnader för bilismen och inte användas som mjölkko för att bekosta andra delar av statens verksamhet

 

Minoriteters särrättigheter

Alla svenska medborgare borde vara lika inför lagen. Det innebär att vi vill att alla särrättigheter som grundar sig på individens grupptillhörighet ska avskaffas.

Klassiskt Liberala Partiet anser att all identitetspolitik utgör en kränkning av individens fri- och rättigheter. Klassiskt Liberala Partiet är därför fundamentalistiska motståndare till alla tendenser att människor utifrån någon annans uppfattning om dennes grupptillhörighet ska ges olika rättigheter, skyldigheter eller ekonomiska spelregler.

 

Miljö

Klassiskt Liberala Partiet är absolut emot så kallad grön skatteväxling, subventioner och punktskatter.

Politiska åtgärder för miljön måste vara rimliga och balanserade och får absolut inte allvarligt hota vårt ekonomiska välstånd.

 

Nationalstaten

KLP anser att även det svenska folket har rätt till en egen nationalstat, med allt vad det innebär.

 

Offentlig förvaltning

Offentlig förvaltning ska enligt Klassiskt Liberala Partiet i princip endast omfatta rättsväsende, utrikespolitik, krigsmakt och lagstiftning.

 

Orättvisor och fattigdom

All fattigdom är relativ. Vi är alla dessutom olika, inte bara i våra förmågor utan även i våra ambitioner och prioriteringar.

Vissa prioriterar ledig tid och enklare livsstil, andra arbetar hårt för en annan livsstil. Att ge alla samma utfall och tvinga alla att leva likartat är inte rättvist och gör få människor lyckliga. Även fattigare grupper lever i dagens värld på många sätt bättre än vad de allra rikaste gjorde för bara några generationer sedan. Detta är tack vare den ekonomiska utveckling som fri företagsamhet genererar, inte tack vare politiker. Välstånd är inte något som kan skapas av politiker. Politiker kan bara beslagta och omfördela andras pengar.

Fattigdom är relativt. Den politiska vänstern har aldrig haft problem med fattigdom så mycket som de har problem med rikedom. Det enda sättet att utrota fattigdom är att göra alla människor lika fattiga, vilket är djupt orättvist.

 

Polisen

Klassiskt Liberala Partiet vill se en återgång till kommunal ordningspolis.

Denna ska ledas av en direkt folkvald, kommunal Landsfiskal som för sitt beslutsfattande och prioriteringar har som främsta ansvar och incitament att göra sina väljare i kommunen nöjda och glada med ordningspolisens arbete. Annars blir han inte omvald som Landsfiskal.

Statens polisiära ansvar stannar vid ett ansvar för Rikspolisen, Tullen, Säkerhetspolisen, polisskolorna samt samordning med Krigsmakten för att utbilda militärpoliser. Rikspolisens främsta uppgift blir att stötta de kommunala polisorganisationerna med utökade resurser vid särskilda händelser samt specialkompetenser med vilka enskilda kommun inte rimligtvis kan hålla sig.

 

Presstöd

Presstödet ska helt avskaffas.

Skattebetalarna ska inte via skattsedeln tvingas betala för att hålla liv i de tidningar som på grund av att ingen är beredd att betala vad de faktiskt kostar att producera, inte själva är ekonomiskt bärkraftiga.

 

Public Service

Skulle Klassiskt Liberala Partiet komma till makten på riksnivå kommer vi verka för ett nästan totalt avskaffande av dagens Public Service.

Dess verksamhet kommer istället inskränkas till någonting som liknar det man har i de flesta andra länder, en studio för sändning av de politiska församlingarnas sammanträden, debatter och omröstningar.

 

Regionerna (f.d Landsting)

Klassiskt Liberala Partiet vill helt avskaffa Regionerna i sin nuvarande form.

Små kommuner är dock fria att i framtiden istället frivilligt samarbeta med varandra i frågor som krisberedskap och brandförsvar samt i dialog med de försäkringsbolag som tillhandahåller sjukförsäkringar säkerställa tillgången på akutsjukvård, primärvård och specialistsjukvård.

 

Rikets styre

Klassiskt liberala partiet är starka anhängare av maktdelning, vilket innebär att de lagstiftande, exekutiva och dömande organen skall vara separata och oberoende.

Maktdelningsprincipen innebär att regeringschefen väljs direkt av folket istället för att utses av riksdagen. Regeringschefen utser sedan själv sin regering.

Riksdagen ska bara vara det lagstiftande organet, regeringen det verkställande organet och en konstitutionsdomstol inrättas för att kontrollera att riksdag, regering, statliga myndigheter och kommuner inte bryter mot grundlagen.

Sverige har idag ett omodernt och odemokratiskt styrelseskick som bäddar för vänskapskorruption och gör det mycket svårt att hålla beslutsfattare rättsligt ansvariga.

 

Sexindustrin

Klassiskt Liberala Partiet vill avskaffa den så kallade sexköplagen.

Vad vuxna myndiga människor gör i samtycke i sängen har ingen annan med att göra. Allra minst myndigheter och polis. Varje människa har en grundläggande rätt att bestämma över sin egen kropp och därmed kan försäljningen av sexuella tjänster enligt Klassiskt liberala partiet inte betraktas som brottslig. I grund och botten handlar sexarbete om frivilliga transaktioner mellan samtyckande vuxna och det finns därför ingen rationell anledning att förbjuda sådan verksamhet.

Människohandel och slaveri är vi däremot naturligtvis emot och anser att dessa även fortsättningsvis ska vara kriminaliserade.

 

Sport

Vi är emot att skattepengar används för att subventionera idrotter och elitsporter.

 

Skattesystemet

Skattesystemet behöver reformeras i grunden. Dels behöver det förenklas och marginaleffekter och kryphål försvinna. Dels måste skatten sänkas, avsevärt.

 

Sjukvård

Klassiskt Liberala Partiet vill avskaffa regionerna (tidigare landstingen) samt avskaffa den ineffektiva och dyra skattefinansierade vårdapparaten.

Sjukhus, vårdcentraler och kliniker säljs till läkare, sjuksköterskor, ideella stiftelser och företag som vill driva dessa vidare och människor får istället för att betala skatt fritt välja en privat sjukförsäkring.

 

Skolan

Klassiskt liberala partiet vill att skollagen kraftigt liberaliseras så att det blir enklast möjligt att både starta och driva privata skolor.

Det statliga stödet till skolor bör avvecklas och den statliga styrningen av grundskolor och förskolors läroplaner upphöra. För varje barn ansvarar, enligt Klassiskt Liberala Partiet, i första hand barnets egna föräldrar. Ingen annan.

 

Social omsorg

Försäkringskassans monopol på socialförsäkringar bör avskaffas, deras del av skattekakan lyfts ur, görs frivillig och privata försäkringsbolag tillåtas sedan konkurrera med Försäkringskassan på den öppna marknaden.

Staten ska inte själva försäkra medborgarna. Staten ska genom lagstiftning tillse att förhållandet mellan försäkringsbolag och försäkringstagare fungerar utan fallgropar.

 

Tjänstemannaansvar

Klassiskt Liberala Partiet vill återinföra det avskaffade tjänstemannaansvaret.

 

Universitet och Högskolor

Klassiskt Liberala Partiet vill att högre utbildningar i huvudsak ska stå på egna ben ekonomiskt.

Studenterna får bekosta sina utbildningar genom studielån. Staten ska kvalitetssäkra, certifiera och eventuellt sponsra vissa utbildningar, inte själv finansiera och driva utbildningar.

 

Utrikes- och Säkerhetspolitik

Ett land av Sveriges storlek kan inte leva isolerat från omvärlden. Vi är beroende av handel och utbyte med andra länder. Det är därför viktigt att Sverige samarbetar med och hjälper andra ideologiskt och kulturellt likasinnade fria demokratiska länder i vår närhet.

Klassiskt liberala partiet vill att det övergripande målet för utrikespolitiken skall vara att skydda svenska intressen, både ekonomiska, diplomatiska och säkerhetsmässiga. Vi vill utöka militärt samarbete med de nationer i östersjöregionen vars samhällen är baserade på kärnvärdena i upplysningstraditionen, såsom frihet, marknadsekonomi, demokrati och rättssäkerhet. Att skydda svenska medborgare är en av statens mest grundläggande uppgifter och vi vill ha en stat som kan hantera denna uppgift på bästa möjliga effektiva sätt.

 

Utvisning

Har man bott i Sverige i flera år utan att varken försörja sig själv eller lyckas lära sig svenska språket så har man försatt sin chans till ett liv i Sverige och ska utvisas.

Skulle det uppstå problem vid avvisning till ursprungslandet så kan avtal tecknas med tredje land som mot betalning kan ta emot och ge nytt medborgarskap i de fall obstruktion förekommer. Uppehållstillstånd och medborgarskap som utfärdats på felaktig grund ska återkallas.

 

Valsystemet

Klassiskt Liberala Partiet vill ha ett system där de folkvalda företrädare i både kommunfullmäktige och riksdag väljs personligen, genom lokala val, inte utifrån partitillhörighet.

 

Vapenlagstiftning

Klassiskt Liberala Partiet vill kraftigt minska de lagar som idag försvårar och begränsar laglydiga människors möjlighet att äga och inneha skjutvapen för olika ändamål.

Myndiga medborgare som inte tidigare dömts för våldsbrott och ska ha oinskränkt rätt att äga och inneha vapen utan särskilda tillståndsansökningar eller myndighetskrav.

 

Vårdnadshavaransvar

I de fall unga begår brott och pga sin ålder ges mildare straff så bör rimligtvis överskjutande straffbelopp överföras på vårdnadshavaren.

Om du begår brott och ska utvisas så följer dina barn obönhörligen med dig.

 

Yttrandefrihet

Yttrandefriheten är den enskilt mest centrala delen i ett fritt demokratiskt samhälle.

Svenska medborgares yttrandefrihet borde, som i många andra länder, garanteras i grundlagen. Inskränkningar i yttrandefriheten ska stävjas, inte bara gentemot myndighetsbeslut, utan också gentemot internationella storföretag och syndikat.

 

Äganderätt

Om stat eller kommun vill inrätta naturreservat eller skydda fina stränder så får de göra det med sin mark.

Mark som ägs av någon privatperson, ibland sedan generationer, har stat och kommun ingen rätt att inskränka och begränsa.

Individens rätt till sin egendom är central i vår ideologi. Egendomsrätt är en av de grundläggande pelarna i ett fritt samhälle, och en av hörnstenarna i den ideologi på vilken Klassiskt liberala partiets politik bygger. Bristande egendomsrätt är detsamma som fråntagandet av människors försörjningsmöjligheter, och därför är egendomsrätten okränkbar. Det innebär att alla borde kunna använda sin egen egendom som de önskar, så länge de inte kränker andras rättigheter och att alla former av expropriation och öronmärkning av privat egendom ska upphöra.

 

Äktenskap

Ett äktenskap representerar ett frivilligt avtal mellan samtyckande myndiga människor.

Klassiskt liberala partiet anser att äktenskapet är en sak för de som gifter sig och deras närmaste anhöriga och alltså ingenting som staten ska registrera, sanktionera eller på annat sätt sätta sig till doms över.

 

Äldrefrågor

För att säkerställa högsta möjliga kvalitet vill vi överlåta äldreomsorgen till den privata sektorn.

Klassiskt Liberala Partiet vill att flera av våra tänkta reformer sker gradvis och över tid. Att drastiskt reformera hela den socialdemokratiska skattekolossen skulle riskera att skapa en situation där vissa samhällsgrupper faller mellan stolarna. Detta är särskilt påtagligt för alla de som redan passerat pensionsåldern och hela sitt liv sett sina pengar plöjas ner i den allt mer dysfunktionella så kallade välfärden.

Vi får inte riskera att hamna i en situation liknande den när Göran Perssons regering avskaffade ATP-systemet eller när Moderaterna i Stockholm privatiserade och sålde ut landstingets verksamhet. Motivet för våra tänkta reformer är faktiskt en genuin tro på ett betydligt bättre liv för alla svenskar.

 

Håller du med oss? Vill du läsa mer så hittar du ett mer utförligt partiprogram här.

Välkommen som medlem!