Liberala partiets stadgar antogs vid partiets årsmöte i Eskilstuna år 2012. Mindre justeringar efter årsmöte 2018.

§ 1 Syfte

1.1 Liberala partiet ska verka för en ordning där människor samverkar av fri vilja och till ömsesidig fördel, utan tvång och där statens våldsmonopol separeras från den fria marknaden. Det enda samhällssystem som utesluter tvångets grundförutsättning ur mänskliga relationer, våld eller
hot om våld, är ett som är baserat på individens okränkbara rätt till sitt liv, sin kropp och sina ägodelar, där staten existerar för att skydda dessa rättigheter.

1.2 Liberala partiets uppgift är därför att målmedvetet bilda opinion och utveckla liberala idéer, att övertyga väljare om partiet som det enda liberala alternativet, och att i praktisk politik förverkliga idéer i enighet med den liberala ideologi partiet står för.

§ 2 Medlemskap

2.1 Medlem
2.1.1 Var och en som vill verka för ett klassiskt liberalt samhälle och som har betalat fastställd medlemsavgift beviljas medlemskap i Liberala partiet.
2.1.2 Medlem ansluts till riksorganisationen samt distriktsorganisation och lokalförening för området medlemmen är bosatt i om sådan finns tillgänglig.
2.1.3 Medlem får inte vara med i mer än en lokalförening och distriktsorganisation.

2.2 Utträde
2.2.1 Medlem som vill utträda ur partiet, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat partiet.
2.2.2 Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande kalenderår anses ha begärt sitt utträde ur partiet.
2.2.3 Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
2.2.4 Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

2.3 Uteslutning
2.3.1 Beslut om uteslutning fattas av partistyrelsen.
2.3.2 Medlem får inte uteslutas ur partiet av annan anledning än att denne har försummat att betala av partiet beslutade avgifter, motarbetat partiets verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat partiets intressen.
2.3.3 Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får partiet i stället meddela medlemmen varning.
2.3.4 Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom en viss tid, dock minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
2.3.5 I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande.
2.3.6 Beslutet skall inom fem dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
2.3.7 Utesluten medlem kan, efter ansökan som godkänts av distriktsorganisation eller lokalförening, beviljas återinträde av partistyrelsen.
2.3.8 Inträde beviljas tidigast efter ett år från uteslutning.

2.4 Rättigheter och skyldigheter
2.4.1 Medlemmar i Liberala partiet;
2.4.1.1 har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
2.4.1.2 har rätt till information om partiets angelägenheter
2.4.1.3 skall följa partiets stadgar och beslut som fattats av partiets organ
2.4.1.4 skall betala medlemsavgift senast det datum styrelsen bestämt.

2.5 Avgifter
2.5.1 Medlem erlägger för varje kalenderår en av kongressen fastställd medlemsavgift.
2.6 Deltagande i den utåtriktade verksamheten
2.6.1 Medlem har rätt att delta i partiets utåtriktade verksamhet under de former som är vedertagna inom politik och samhällsdebatt och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

§ 3 Organ

3.1 Riksorganisationens organ är kongressen, valberedningen, revisorerna, partistyrelsen och arbetsgrupperna.

§ 4 Kongressen

4.1 Kongress
4.1.1 Kongressen är partiets högsta beslutande organ.
4.1.2 Kongressen hålls en gång per år under mars, april eller maj månad på tid och plats bestämd av styrelsen.
4.1.3 Kallelse till kongressen ska skickas till samtliga medlemmar senast två månader före kongressen.

4.2 Förslag till ärenden att behandlas av kongressen
4.2.1 Motionsrätt till kongress har varje medlem, distriktsorganisation och lokalförening.
4.2.2 Nomineringsrätt till partiets riksorgan har alla medlemmar, distriktsorganisationer, och valberedningen.
4.2.3 Förslag från medlem, distriktsorganisation eller lokalförening ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före kongress.
4.2.4 Senast tre veckor innan kongress ska partistyrelsen skicka motioner med sitt yttrande, samt propositionerna att behandla under kongressen till medlemmarna.

4.3 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på kongressen
4.3.1 Medlem som har betalat kalenderårets medlemsavgift har rösträtt på kongressen.
4.3.2 Medlem som har betalat föregående kalenderårs medlemsavgift inom 6 kalendermånader före kongress har rösträtt på kongressen
4.3.3 För rösträtt enligt 4.3.1 till 4.3.2 skall medlemsavgift ha betalats senast en vecka innan kongressen.
4.3.4 Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
4.3.5 Medlem som har betalat kalenderårets medlemsavgift har yttranderätt på kongressen.
4.3.6 Medlem som har betalat föregående kalenderårs medlemsavgift inom 6 kalendermånader före kongress har yttranderätt på kongressen.

4.4 Beslutsförhet
4.4.1 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

4.5 Beslut och omröstning
4.5.1 Beslut i riksorganisationen fattas med enkel majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster, om inte annat anges i dessa stadgar.
4.5.2 Fullmaktsröstning eller liknande beslutsmetoder får ej användas i riksorganisationen.
4.5.3 Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
4.5.4 Med undantag för de i §17.2 med underliggande paragrafer och §18.1 nämnda fallen samt personval avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
4.5.5 Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten.
4.5.6 Omröstning sker öppet förutom vid personval.
4.5.7 Vid personval fattas beslut med acklamation endast om antalet kandidater är lika med antalet personer som ska väljas. I annat fall fattas beslut genom sluten omröstning.
4.5.8 Vid val av en person gäller att den kandidat som fått flest giltiga röster anses vald. Vid val av
flera personer får varje röstberättigad mötesdeltagare avge ett antal röster lika med antalet personer som ska väljas. De kandidater som får flest röster anses valda. Vid lika röstetal avgör lotten.
4.5.9 Styrelsens ledamöter har inte rätt att rösta i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

4.6 Valbarhet
4.6.1 Valbar till styrelsen och övriga av kongressen utsedda uppdrag är röstberättigad medlem av partiet.

4.7 På kongressen skall följande behandlas och protokollföras:
4.7.1 fastställande av röstlängd för mötet,
4.7.2 val av ordförande och sekreterare för mötet,
4.7.3 val av protokolljusterare och rösträknare,
4.7.4 behandla frågan om kongressens behöriga utlysande,
4.7.5 fastställande av föredragningslista,
4.7.6 behandla partistyrelsens verksamhetsberättelse,
4.7.7 behandla partistyrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning),
4.7.8 behandla partiets revisionsberättelse,
4.7.9 behandla frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen,
4.7.10 behandla till kongressen väckta motioner och propositioner,
4.7.11 fastställa medlemsavgift,
4.7.12 fastställa verksamhetsplan och budget,
4.7.13 välja ordförande,
4.7.14 välja vice ordförande,
4.7.15 välja övriga ledamöter i partistyrelsen,
4.7.16 välja partisekreterare,
4.7.17 välja 0-4 suppleanter i rangordning,
4.7.18 välja revisorer och dess sammankallande,
4.7.19 välja valberedning och dess sammankallande.

4.8 Verksamhetsår
4.8.1 Verksamhetsåret omfattar tiden mellan kongresser.

§ 5 Extra kongress

5.1 Extra kongress hålls om partistyrelsen så beslutar.

5.2 Partistyrelsen ska kalla till extra kongress om minst 20 procent av medlemmarna begär det hos partistyrelsen.

5.3 En begäran från medlem om extra kongress skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

5.4 När styrelsen mottagit en begäran om extra kongress skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom sex veckor från erhållen begäran.

5.5 Extra kongress kan bara fatta beslut i sådana frågor som upptagits i kallelsen.

5.6 Om rösträtt på extra kongress och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §4.3 och §4.4.

§ 6 Räkenskaper och Revision

6.1 Räkenskapsåret omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

6.2 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, kongressens- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

6.3 Riksorganisationens räkenskaper överlämnas före den 31 januari till revisorerna för granskning.

6.4 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före kongressen.

§ 7 Valberedning

7.1 Valberedningen väljs av kongressen och består av minst tre ledamöter och som mest 15 ledamöter.

7.2 Valberedningen väljs på ett år.

7.3 Kongressen utser sammankallande i valberedningen.

7.4 Valberedningen är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

7.5 Valberedningen bereder valärenden för riksorganisationen till nästföljande kongress.

7.6 Senast 14 dagar före kongressen skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

§ 8 Ordförande

8.1 Kongressen väljer, före val av partistyrelse, ny ordförande för partiet.

8.2 Ordföranden ingår som ordinarie ledamot i partistyrelsen.

8.3 Ordförandens uppgift är att företräda partiet och föra ut dess åsikter.

8.4 Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att partiets stadgar och övriga för partiets bindande regler och beslut efterlevs.

8.5 Om ordföranden avgår ska nyval ske vid en kongress.

8.6 Ordföranden kan även vara riksdagsledamot eller EU-parlamentariker.

8.7 Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

8.8 Ordföranden väljs av kongressen på ett år, dock högst nio år i följd. Person som varit ordförande kan därefter ej väljas till samma uppdrag igen inom tre år.

§ 9 Vice ordförande

9.1 Kongressen väljer, före val av partistyrelse, ny vice ordförande för partiet.

9.2 Vice ordföranden ingår som ordinarie ledamot i partistyrelsen.

9.3 Vice ordförandens uppgift är ersätta ordföranden när ordföranden är förhindrad att fullgöra sina plikter.

9.4 Vice ordföranden kan även vara riksdagsledamot eller EU-parlamentariker.

9.5. Vice ordföranden väljs av kongressen på ett år, dock högst nio år i följd. Person som varit vice ordförande kan därefter ej väljas till samma uppdrag igen inom tre år.

§ 10 Partistyrelsen

10.1 Val och beslutsrätt
10.1.1 Partistyrelsen väljs av kongressen för ett verksamhetsår.
10.1.2 När kongress inte är samlad är styrelsen partiets beslutande organ och ansvarar för partiets angelägenheter.

10.2 Sammansättning
10.2.1 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt minst tre till max åtta övriga ledamöter.
10.2.2 Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

10.3 Styrelsen
10.3.1 Det åligger styrelsen särskilt att;
10.3.1.1 svara för partiets verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen,
10.3.1.2 tillse att för partiets gällande stadgar, lagar och bindande regler iakttas,
10.3.1.3 planera, leda och fördela arbetet inom partiet,
10.3.1.4 verkställa av kongressen fattade beslut,
10.3.1.5 med ordföranden som främsta medel företräda partiet och föra ut dess politik,
10.3.1.6 ansvara för och förvalta partiets medel.
10.3.1.7 Utveckla partiets program och visioner för partiets idémässiga framåtskridande.
10.3.1.8 Besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.
10.3.1.9 Ansvara för att sammankalla och förbereda kongressen.

10.4 Sekreteraren
10.4.1 Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren;
10.4.1.1 föra protokoll över styrelsens sammanträden,
10.4.1.2 se till att partiets handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt,
10.4.1.3 ansvara för att partiets historia dokumenteras,
10.4.1.4 se till att fattade beslut har verkställts,
10.4.1.5 årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för partiet.

10.5 Kassören
10.5.1 Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på kassören;
10.5.1.1 föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till partiet samt
10.5.1.2 svara för partiets bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över partiets räkenskaper.
10.5.1.3 Se till att partiets skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid.
10.5.1.4 I förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter.
10.5.1.5 Föra inventarieförteckning.

10.6 Kallelse, Beslutsmässighet och omröstning
10.6.1 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
10.6.2 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
10.6.3 Beslut fattas med enkel majoritet.
10.6.4 Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
10.6.5 Röstning får inte ske genom ombud.
10.6.6 Medlemmar har rätt att närvara vid styrelsemöte om inte annat har bestämts av styrelsen.
10.6.7 I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.
10.6.8 Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
10.6.9 Vid sammanträde skall protokoll föras.

10.7 Överlåtelse av beslutanderätten
10.7.1 Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

10.8 Nominering till allmänna val
10.8.1 Partistyrelsen beslutar om nominering av kandidater till allmänna val.
10.8.2 Styrelsen kan för att utföra denna uppgift tillsätta en nomineringskommitté, utlysa provval samt delegera åt distriktsorganisation eller lokalförening att upprätta listor för enskilda valkretsar.

10.9 Firmateckning
10.9.1 Partiets firma tecknas av styrelsen. Styrelsen har rätt att delegera till ordförande och/eller kassör att var för sig teckna partiets firma.

§ 11 Partisekreterare

11.1 Om styrelsen anser att behov finns kan den utlysa val av en partisekreterare.

11.2 Partisekreteraren väljs av kongressen på ett år dock högst nio år i följd.

11.3 Partisekreteraren arbetar på uppdrag av partistyrelsen och ordföranden.

11.4 Partisekreterarens roll är huvudsakligen att ha översikt över partiets verksamhet samt fungera som sammanhållande länk inom partiet och svara för externa kontakter utifrån sitt uppdrag.

11.5 Partisekreteraren är ständigt adjungerad till partistyrelsen och arbetsgrupperna.

§ 12 Arbetsgrupperna

12.1 Arbetsgrupperna har huvudansvaret för att utveckla partiets sakpolitik.

12.2 Arbetsgruppernas roll är som rådgivande till styrelsen och har ingen formell beslutanderätt.

12.3 Styrelsen har rätten att starta de grupper de anser behövs för att kunna ta fram och utveckla partiets politik.

12.4 Styrelsen utser en gruppledare att leda respektive arbetsgrupp.

12.5 Gruppledaren ansvarar för gruppens sammansättning samt ledande och planerande av gruppens arbete.

12.6 Gruppledarna ansvarar för kontinuerlig rapportering till styrelsen samt att presentera gruppens arbete för styrelsen.

12.7 Gruppledarna kan tillsätta en till tre personer per ämnesområde tilldelat dem av styrelsen. Undantag från denna paragraf kan ges av styrelsen vid behov.

12.8 Arbetsgrupperna skall efter godkännande från styrelsen lägga fram förslag på utökningar och ändringar av partiprogrammet för kongressen.

§ 13 Organisationer

13.1 Partiet är organiserat på tre nivåer, riksorganisation, distriktsorganisationerna och lokalföreningarna.

13.2 Riksorganisationen omfattar Sverige.

13.3 En distriktsorganisation, omfattar minst en riksdagsvalkrets.

13.4 Distriktsorganisationerna samt lokalföreningarna är självständiga vad avser organisationsstruktur.

13.5 Distriktsorganisationernas samt lokalföreningarnas stadgar får ej strida mot dessa stadgar.

§ 14 Förtroendevalda

14.1 Ingen får inneha en plats i något organ i riksorganisationen längre än nio år i följd.

14.2 Riksdagsledamot och statsråd får max sitta tre mandatperioder.

14.3 EU-parlamentariker får sitta max två mandatperioder.

14.4 Samma person får därefter ej väljas om till samma position inom tre år.

14.5 Gruppledare för riksdagsgruppen får ej vara samma som partiordförande.

14.6 Personer som är anställda av Liberala partiets riksorganisation får inte sitta i något av riksorganisationens organ.

14.7 Detta gäller även politiskt anställda inom statsförvaltningen.

14.8 Detta gäller inte förtroendevalda arvoderade av riksorganisationen.

§ 15 Beslut inom riksorganisation

15.1 Beslut i riksorganisationen fattas med enkel majoritet om inte annat angivs i dessa stadgar.

15.2 Fullmaktsröstning eller liknande beslutsmetoder får ej användas i riksorganisationen.

15.3 Beslut sker alltid öppet utom vid personval då sluten omröstning ska genomföras om det begärs.

15.4 Vid lika röstetal görs ny votering.

15.5 Om lika röstetal kvarstår bordläggs eller avförs frågan.

15.6 Om beslut måste fattas har mötesordföranden utslagsröst.

15.7 Beslut om det övergripande partiprogrammet fattas med två tredjedels majoritet eller med enkel majoritet på två på varandra följande kongresser.

15.8 Vid val får var och en rösta på högst det antal ledamöter som ska väljas till respektive organ.

§ 16 Medlemsomröstning

16.1 Kongressen eller partistyrelsen kan besluta att genomföra medlemsomröstning i viktiga och/ eller kontroversiella frågor.

16.2 Medlemsomröstning ska genomföras om minst 10 procent av partiets medlemmar begär det hos kongressen eller partistyrelsen.

§ 17 Delegation, adjungering och närvarorätt

17.1 Partiets organ har rätt att delegera beslut.

17.2 Delegation kan återkallas när som helst.

17.3 Vidaredelegation får ske efter beslut av beslutande organ.

17.4 Beslut får ej delegeras till grupp som består av både förtroendevalda och anställda.

17.5 Partiets organ har rätt att besluta om eventuella adjungeringar till sina möten.

17.6 Med adjungering följer närvaro-, yttrande och yrkanderätt.

17.7 Alla medlemmar har närvarorätt i alla partiets organ, vars möten alltid skall vara öppna då inte särskilda skäl föreligger.

§ 18 Stadgar

18.1 Stadgetolkning
18.1.1 Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande kongress eller extra kongress. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

18.2 Stadgeändring
18.2.1 För ändring av paragraf 1 med underliggande paragrafer eller paragraf 18 med underliggande paragrafer krävs beslut vid två på varandra följande kongresser, med minst ett kalenderårs mellanrum och med minst 2/3 av antalet avgivna röster på vardera kongress.
18.2.2 För övriga paragrafer gäller beslut med minst 2/3 av antalet angivna röster vid en kongress.
18.2.3 Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 19 Upplösning

19.1 För upplösning av partiet krävs beslut av ordinarie kongress med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

19.2 Vid beslut om upplösning fattas också beslut om hur riksorganisationens tillgångar och skulder ska disponeras, samt var partiets handlingar m.m. skall arkiveras.

§ 20 Bildande av distriktsorganisationer och lokalföreningar

20.1 Distriktsorganisationer och lokalföreningar
20.1.1 Bildande och omfattning
20.1.1.1 Medlem kan ansöka till styrelsen om att bilda distriktsorganisation eller lokalförening.
20.1.1.2 Ansökan ska innehålla förslag på organisationens geografiska indelning, samt antalet nuvarande aktiva medlemmar i det föreslagna verksamhetsområdet.
20.1.1.3 Ett verksamhetsområde utgörs för distriktsorganisation de av styrelsen beslutade distrikten och
för lokalföreningarna i första hand av en valkrets.
20.1.2 Medlemskap
20.1.2.1 Partimedlem som är bosatt inom en organisations verksamhetsområde får automatiskt medlemskap i denna.
20.1.2.2 Medlem kan ansöka om medlemskap i en organisation vars verksamhetsområde han eller hon
inte är bosatt i, sådan ansökan behandlas av partistyrelsen i samråd med partiföreningen.
20.1.2.3 Organisationen kan begära hos partistyrelsen att en medlem utesluts ur organisationen, sådan begäran ska framställas skriftligt och innehålla motivering till uteslutningen.
20.1.2.4 Medlemmen har rätt att ta del av och bemöta det som anförs mot hans eller hennes medlemskap i organisationen.
20.1.3 Stadgar
20.1.3.1 Organisationer ska som stadgar för sin organisation anta de normalstadgar som partiets styrelse tagit fram.
20.1.3.2 Stadgar som avviker från normalstadgarna, skall fastställas av partistyrelsen.
20.1.4 Upplösning
20.1.4.1 Utöver upplösning enligt vad som anges i föreningens stadgar kan en förening upplösas av partistyrelsen, om föreningen inte bedriver någon verksamhet eller bedriver verksamhet som står i strid med partiets syften eller stadgar.