7.1 Självständiga familjer

Klassiskt liberala partiet anser att familjen är bland de viktigaste och mest fundamentala institutionerna i samhället. Förutom skolan är det i familjen som den största delen av barnens sociala utveckling sker, och det är familjen som är den främsta platsen för tillhörighet, trygghet och närhet. Klassiskt liberala partiet anser att starka och trygga familjer är av stor betydelse för samhällets väl och ve. Försvagningen av familjen som institution är en bidragande orsak till kriminalitet, osund livsstil och andra samhällsproblem.

Politiker måste avstå lagar och regleringar som bidrar till att försvaga sammanhållningen och banden inom familjen, och bidrar till att överföra ansvaret för barnuppfostran från föräldrar till staten och myndigheterna. Ett sätt som denna försvagning pågår är med generösa stödsystem som bland annat kan ge ekonomiska incitament att skaffa barn utanför stabila parförhållanden, samt genom höga skatter som tvingar ut båda föräldrarna i lönearbete.

Klassiskt liberala partiet anser att det bästa sättet att stärka familjen är att ge den möjlighet att anpassa sig efter sitt eget bästa, helt utan statliga regleringar, och låta den överta hela det ekonomiska ansvaret som det innebär att vara en familj. Vi anser att det uppmuntrar ansvarstagande och till att bygga sunda, stabila och starka familjer.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Värna om familjen som en av samhällets viktigaste institutioner
 • Att staten inte ska blanda sig i familjelivet och hur den organiserar sig

7.2 Transfereringar till barnfamiljer

Klassiskt liberala partiet vill att varje enskild familj ska säkerställas största möjliga valfrihet och självbestämmande när det gäller ekonomiska förhållanden. Vi anser att ordentliga skattesänkningar är ett bättre sätt att hjälpa barnfamiljer på än välfärdsförmåner, och önskar en nedtrappning och på längre sikt avskaffande av dessa förmåner. Barnbidraget är idag inte behovsprövat överhuvudtaget, och som ett steg för att minska transfereringar till familjer så vill Klassiskt liberala partiet i första skedet behovspröva barnbidraget, så att det bara går till dem som ligger under en viss inkomstnivå.

Behovsprövningen innebär att genomföra en fullständig och individuell bedömning av vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas livssituation och ekonomiska situation. Som nästa steg vill vi minska och på lång sikt avskaffa barnbidraget helt.

Sverige har idag en av världens mest generösa föräldraförsäkringar. Klassiskt liberala partiet vill arbeta för att trappa ner denna förmån över en längre tidsperiod, och på lång sikt vill vi avskaffa betald föräldraledighet. Då kan arbetsgivare och arbetstagare själva avtala om liknande förmåner, i kombination med att föräldrar själva kan spara undan pengar. Stora skattesänkningar kommer underlätta.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • På kort sikt behovspröva barnbidraget och sänka nivåerna.
 • I en första omgång, minska antalet dagar med föräldrapenning med 10%
 • På längre sikt avskaffa offentligt finansierat barnbidrag och föräldraledighet.
 • Låta föräldrarna helt själva avgöra hur dagar med föräldrapenning ska fördelas mellan dem

7.3 Äktenskap

Ett äktenskap representerar ett frivilligt avtal mellan två samtyckande och myndiga människor. Klassiskt liberala partiet anser att äktenskapet är en bra utgångspunkt för en stabil och harmonisk familj, även om sambor självklart kan skapa bra familjer.

Klassiskt liberala partiet anser att den viktigaste faktorn i en stabil och bra familj är att makarna eller sambor är bra vårdnadshavare, och avseende det är kön irrelevant.

Klassiskt liberala partiet tar kraftigt avstånd från tvångsäktenskap, och vill ha hårda straff för föräldrar som gifter bort sina barn utan samtycke. Vid skilsmässa vill vi att försörjningsansvaret i första hand ska fördelas lika mellan föräldrarna.

Många kvinnor kan inte bära barn naturligt av olika skäl. Klassiskt liberala partiet vill i detta sammanhang legalisera surrogatmödraskap.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Stödja homosexuellas rätt till att ingå äktenskap på samma sätt som heterosexuella.
 • Ta ett starkt avstånd från tvångsäktenskap.
 • Tillåta surrogatmödraskap.

7.4 Säkerhet för barn

Klassiskt liberala partiet anser att det är föräldrarnas uppgift och ansvar att uppfostra och försörja barn och ungdomar i familjen, och detta bör i första hand ske utan statlig inblandning. Statliga myndigheter bör inte ha anledning att skilja familjemedlemmar från varandra baserat på godtyckliga subjektiva bedömningar, eftersom detta ska betraktas som ett brott mot rättssäkerheten. Staten ska emellertid kunna ingripa i fall där det finns bevis på missbruk och / eller övergrepp mot barn i familjen.

Sådana ingrepp bör genomföras av polisen eller eventuellt en specialavdelning som lyder under polisen och som har befogenhet att omhänderta barn på ett skonsamt sätt under en begränsad tid. När utredningen är avslutad sker kallelse till vanlig domstol.

Vid en domstolsförhandling måste den biologiska principen vara stark. Både barnet själv och föräldrarna / vårdnadshavarna bör höras och andra familjemedlemmar ska ha partsrätt i ärendet för att på bästa sätt tillvarata barnets intressen. Endast genom domslut, enligt allmänna rättsprinciper, kan barn permanent separeras från föräldrar eller vårdnadshavare. I sådana fall bör kvalificerad personal överväga eventuella adoptivföräldrar eller andra föräldrar, till exempel medlemmar i den utökade familjen. En statlig institution bör kunna ta över vården i en period om lämpliga föräldrar inte kan fås.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Att familjen och det civila samhället tar väl hand om barn och ungdomar.
 • Att ingrepp i familjen måste utföras av polisen eller specialiserade avdelningar inom rättssystemet och ske efter allmänna rättsprinciper.
 • Att staten tar ansvar för barn och ungdomar i fall där det inte finns några lämpliga alternativ.

7.5 Förskola

Klassiskt liberala partiet anser att det inte är en statlig uppgift att driva eller finansiera förskolor, och kommer att överlåta denna uppgift till den privata sektorn. En stor del av förskolorna är privatägda redan idag och vi vill att driften av de kommunala förskolornas verksamhet ska överföras till privata aktörer. Klassiskt liberala partiet vill privatisera förskolorna helt och inte bara utsätta dem för konkurrens. Det innebär att både drift, ägande och finansiering skall överlåtas till den privata sektorn. Denna process kan gärna börja med att utsätta alla kommunala förskolor för konkurrens, varefter förskolorna helt ska friställas både ekonomiskt och administrativt.

Det innebär att de kommunala subventionerna kommer att trappas ner och så småningom avvecklas och ersättas av betalningar direkt från föräldrarna. Genom Klassiskt liberala partiets skattepolitik disponerar varje familj ökade medel för detta ändamål. För att täcka det nödvändiga behovet av förskolor, gör Klassiskt liberala partiet det samtidigt så enkelt som möjligt att etablera nya, privata förskolor genom att delvis liberalisera regleringar för förskolor genom att bland annat avskaffa krav på godkännande och utbildningskrav för anställda.

På lång sikt vill vi avskaffa förskolelagen. Vid misstanke om försummelse och / eller missbruk av barn i förskolor ska myndigheterna ingripa. För att säkerställa konkurrens, mångfald och kvalitet inom förskolesektorn skall det inte finnas någon prisreglering av förskolor och därför vill Klassiskt liberala partiet avskaffa maxtaxorna.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • På sikt överlåta både drift, ägande och finansiering av alla förskolor till den privata sektorn.
 • Avskaffa alla former av prisregleringar inom förskolesektorn.