8.1 Faktabaserad miljöpolitik

Klassiskt liberala partiet vill ha ett samhälle med ren luft och rent vatten, samt möjligheten att uppleva och förflytta sig i områden med orörd natur. Samtidigt konstaterar Klassiskt liberala partiet att människan själv är en del av naturen och att produktion, välstånd och industriella / tekniska framsteg som gynnar mänskligheten är, och har alltid varit, beroende av utnyttjandet av och förändringar i naturen. Klassiskt liberala partiet är av den uppfattningen att naturen först och främst har ett värde i att vara till nytta för människan, och därför är vi kritiska till åsikten att miljöhänsyn och natur skall åsidosätta hänsynen till produktion och utveckling.

Det är produktion och industriell utveckling som gör västvärlden välmående och det här är nyckeln till att minska fattigdomen i resten av världen. Klassiskt liberala partiet kan inte acceptera att strikta och orimliga miljökrav kommer lägga onödiga hinder i vägen för välståndsutvecklingen. Vi vill därför ha en realistisk och faktabaserad miljöpolitik som tillvaratar mänskliga behov, och tar avstånd från tanken om att miljön och naturen har ett större värde än människan själv.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Ha den renaste möjliga miljön.
 • Ha en miljöpolicy baserad på fakta och som sätter människors behov i centrum.
 • Inte låta miljömässiga överväganden åsidosätta behovet av produktion och välståndsutveckling.

8.2 Föroreningar och egendomsrättigheter

Klassiskt liberala partiet anser att det bästa sättet att skydda miljön är genom ett solitt skydd av den privata egendoms- och avtalsrätten. Egendomsrätten innebär att ingen har rätt att förstöra eller försämra värdet av andras egendom, till exempel genom förorening. Föroreningar kan i många fall betraktas som brott mot egendomsrätten, och därför bidrar skydd av egendomsrätten i sig till att lösa föroreningsproblem, utan behov av ytterligare regler eller lagstiftning. Samtidigt är det så att privat ägande tas bättre vara på än offentlig egendom, eftersom privata ägare har större incitament att förvalta egendomen på ett optimalt sätt. Detta gäller även för naturområden.

Klassiskt liberala partiet vill privatisera allmänna områden där det är möjligt, vilket i praktiken förbjuder föroreningar av dessa områden utan att ingå avtal med ägarna. Myndigheterna kan fastställa objektiva regler för bevisligt skadliga utsläpp på offentligt ägd egendom som hav och floder. Sådana regler bör vara förutsägbara och baseras på rent objektiva och vetenskapligt baserade kriterier för att undvika att lägga onödiga bördor för industri och ekonomisk utveckling. I linje med att offentlig egendom successivt säljs till privata ägare, kommer egendomsrätten i allt högre grad att reglera föroreningarna även i dessa områden.

Klassiskt liberala partiet konstaterar att en viss grad av föroreningar är en naturlig del av att leva i ett modernt, industrialiserat och välmående samhälle. Människor har också ett val när det gäller var man ska bosätta sig, och toleransen för förorenande faktorer bör antagligen vara högre för personer som bor i exempelvis stadsområden. Vidare anser Klassiskt liberala partiet att den tekniska utvecklingen är en av de viktigaste faktorerna bakom minskningen av föroreningar, och den tekniska utvecklingen tillvaratas bäst genom ett fritt näringsliv och privata entreprenörer och innovatörer.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Fokusera på strikt tillämpning av den privata äganderätten inom miljöpolitiken.
 • Privatisera allmänningar där det är möjligt.
 • Att myndigheterna kan genomföra gränser och utsläppsrätter för mark-, luft- och vatten.
 • Förenkla för teknisk utveckling som leder till mindre föroreningar.

8.3 Friluftsliv och naturvård

Att vara utomhus är av stort värde för många människor. Sverige har en lång tradition av så kallad allemansrätt, det vill säga att människor i första hand har rätt att vistas i naturen och på odlade områdena, även om marken är i privat ägo. Klassiskt liberala partiet anser att allmänheten, genom att ha använt sådana områden länge, har utvecklat en sedvanlig praxis för användningen av områdena. Därför vill vi behålla allemansrätten.

Människor som vistas i sådana områden måste visa stor hänsyn, och markägarna ska tillåtas begränsa trafiken om de har problem med denna eller om de vill använda områden för specifika ändamål. Vistelse på odlade områden ska ha betydligt större begränsningar.

När det gäller skydd av naturområden anser Klassiskt liberala partiet att denna uppgift bör överföras till privata aktörer, och vi vill avskaffa allt statligt stöd till natur och miljöskyddsorganisationer. Naturvård kan och bör tas om hand av frivilliga organisationer. Områden med orörd natur kan köpas upp av frivilliga medlemsorganisationer, och därigenom skyddas av den privata egendomsrätten. I flera europeiska länder finns det stora medlemsorganisationer som äger stora områden i orörd natur idag. I privat ägo är naturen väl skyddad, eftersom ägarna har ett incitament att behålla och underhålla egendomen i ett långsiktigt perspektiv för att behålla värdet.

Klassiskt liberala partiet motsätter sig varje form av öronmärkning av privata skogsområden för bevarandeändamål, och ska återställa fullständig rätt över sådana områden till markägarna. I de fall där sådan öronmärkning redan har ägt rum bör markägarna få ersättning för förlorad avkastning

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Behålla den generella allemansrätten, men skydda markägarnas rätt att begränsa trafiken när det behövs.
 • Överlåta naturskydd till frivilliga organisationer.
 • Avskaffa statligt stöd till natur- och miljöskyddsorganisationer.
 • Undvika tvunget bevarande av naturområden.

8.4 Mänsklig global uppvärmning

Frågan om huruvida mänsklig aktivitet är en bidragande faktor till den globala uppvärmningen är en komplicerad vetenskaplig fråga som Klassiskt liberala partiet anser vara alltför tidigt att ge ett definitivt svar på. Många forskare anser att människan bidrar till den globala uppvärmningen och klimatförändringarna, men det finns många seriösa forskare som är oeniga om att mänsklig aktivitet är ett stort hot mot klimatet. Det som är säkert är att jordens klimat har gått igenom många perioder av drastiska förändringar, även långt innan industrins utveckling började.

Klassiskt liberala partiet anser att det är olyckligt att skeptiker tystas i det offentliga rummet och att klimatdebatten är alltför färgad av politiska motiv, känslor och åsikter från personer utan tillräcklig professionell bakgrund. Det har också visat sig att flera klimatforskare använder modeller och statistiska metoder som inte är tillräckligt bra och att det har förekommit ett antal fel i förutsägelserna om klimatförändringarna. Detta är faktorer som bidrar till att försvaga klimatforskningens trovärdighet.

Klassiskt liberala partiet sätter folk i centrum i sin miljöpolitik, vilket innebär att vi inte accepterar politiska bestämmelser och lagar som hindrar industriell utveckling, produktion och välstånd. Vi accepterar inte att politikerna använder mänsklig global uppvärmning som en motivering för att äventyra framtida värdeskapande för nuvarande och kommande generationer. Vi vill därför dra tillbaka Sverige från Kyotoprotokollet och liknande arrangemang och avstå från att ingå liknande avtal i framtiden.

Om det i framtiden skulle visa sig att det kommer fram starka bevis för att mänsklig aktivitet faktiskt är ett allvarligt hot mot klimatet, vill Klassiskt liberala partiet att näringslivet själv och den fria marknaden skall ta hand om lösningarna, eftersom dessa är mycket bättre lämpade för uppgiften än politikerna.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Att rädslan för mänsklig global uppvärmning inte ska lägga hinder i vägen för produktion och ekonomisk utveckling.
 • Dra tillbaka Sverige från Kyotoavtalet och liknande avtal.

8.5 Djurskydd

Klassiskt liberala partiet anser att djur ska behandlas på ett humant sätt och inte utsättas för onödiga påfrestningar och lidande. Vi anser det grovt omoraliskt att åsamka djur smärta utan goda skäl. Klassiskt liberala partiet är i princip motståndare till statligt stöd till organisationer, och det inkluderar djurskyddsorganisationer. Å andra sidan ger vi vårt moraliska stöd till varje aktör som arbetar för att avslöja kritiska förhållanden kring djurhållning. Klassiskt liberala partiet vill behålla förbudet mot att utöva onödigt och meningslöst våld mot djur.

Generellt skyddas djur av äganderätten, och det är bara det faktum att många djurarter är privatägda av människor som gör att dessa överlever, förökar sig och får en human behandling, som till exempel med hundar och katter. Klassiskt liberala partiet är positiva till tekniska framsteg som kan göra forskningen mha djur inom medicinsk forskning överflödig. Ett exempel är uppfinningen av datachips med biologiska celler som simulerar organfunktioner, utvecklade av privata forskningsinstitut.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Att djuren ska behandlas på ett bra sätt.
 • Behålla förbudet mot att utöva onödigt och meningslöst våld mot djur.

8.6 Energiförsörjning

En säker och stabil energiproduktion är avgörande för att skydda ekonomisk tillväxt och materiellt välstånd. Klassiskt liberala partiet anser att energiproduktionen bör styras av utbud och efterfrågan på den fria marknaden och regleras av prismekanismen, precis som andra industrier i samhället. Vi vill ha en fri avreglerad energimarknad för att säkerställa effektivitet, flexibilitet och konkurrens på marknaden. Statsbidrag och gynnande av vissa delar av energisektorn ska inte finnas, eftersom det bidrar till att styra resurser bort från där de mest behövs för att uppfylla marknadens behov, samt bidra till att upprätthålla former av energiproduktion som inte är ekonomiskt hållbart på lång sikt

I flera länder finns det fall där myndigheterna subventionerar vissa företag för produktion av så kallad “grön energi”. Många av dessa företag har senare gått i konkurs och kostat skattebetalarna enorma belopp. Sådant slöseri är ett resultat av lobbyingverksamhet och politiskt motiverad favorisering, och Klassiskt liberala partiet tar ett starkt avstånd från sådana metoder. Marknaden kan själv bestämma vad den ska satsa på avseende energiproduktion, och alla aktörer ska kunna konkurrera på lika villkor.

Klassiskt liberala partiet kommer på sikt att privatisera Vattenfall.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Ha en säker och stabil energiförsörjning som levereras av den privata sektorn.
 • Avveckla all subventionering och favorisering inom energiproduktionen.
 • På lång sikt privatisera Vattenfall.

8.7 Naturresurser

Sverige är rikt på naturresurser, och Klassiskt liberala partiet vill ha en optimal förvaltning av dessa resurser. Vi anser att det bästa sättet att säkra detta är att införa privata äganderätter till naturresurser. Detta ger ekonomiska incitament för hållbar förvaltning, eftersom ägarna har ett egenintresse i att det kommersiella värdet av resurserna säkerställes i ett långsiktigt perspektiv. Genomförande av privat rättighet måste anpassas till enskilda naturresurser.

Samtidigt vill Klassiskt liberala partiet ta bort reglerna inom förvaltningen av naturresurser, så att företag kan arbeta med minimalt kostsamma bördor.

Sverige har stora skogsresurser. Klassiskt liberala partiet är positivt till att en stor andel av svenska skogsområden redan ägs av privata markägare och vi kommer att arbeta för att överföra statliga och kommunala skogsområden till den privata sektorn. Vi kommer att avskaffa pålägg och regler som hämmar konkurrenskraft, lönsamhet och investeringsvilja inom skogsindustrin, och förespråkar att avskaffa skogsvårdslagen. Klassiskt liberala partiet förespråkar en privatisering av Sveaskog.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Introducera och stärka den privata äganderätten till alla naturresurser
 • Ha en stark avreglering av skogsindustrin.
 • Privatisera Sveaskog