Profilfrågor

Rätten till din kropp

Varje människa har rätt att bestämma över sig själv. Det är du som ska bestämma vem du vill spendera ditt liv med och hur du använder din kropp och ditt intellekt. Du har även rätt att fritt välja hur du vill försörja dig, hur du vill roa dig och hur du vill leva ditt liv så länge du också tillåter andra samma fria val. Rätten att bestämma över din egen kropp är grundläggande i varje civiliserat samhälle och varje avsteg ifrån denna princip är oacceptabel.

Cannabis och andra droger

Sedan många år har den svenska narkotikapolitiken handlat om förbud, straff och nolltollerans. Detta leder till lidande och omfattande kostnader för rättsväsendet. Allt detta är helt onödigt. Ett första steg på vägen mot en upplyst, liberal och en för ett civiliserat samhälle värdig narkotikapolitik är att genast legalisera cannabis.

I olika länder världen över sker en avkriminalisering av cannabis. I några delstater i USA har cannabis avkriminaliserats med framgång och flera andra delstater är en liknande utveckling på gång. Även i Europeiska länder som Portugal och Nederländerna har en mer liberal hållning till cannabis blivit framgångsrik då dödligheten till följd av narkotika minskat. Världen över höjs röster för en humanare och mer liberal syn på cannabis. Vi börjar helt enkelt vakna upp till det faktum att förbud inte fungerar.

Även inställningen till tyngre droger än cannabis bör ändras. Varken vanliga brukare eller missbrukare av dessa mår bra av förbud, stigmatisering och straff. Detta bör istället ersättas av öppenhet och en möjlighet att, i den mån den enskilde inte klarar av att hantera sina problem själv, på frivillig basis få vård. Grundprincipen måste vara ett en brukare av narkotika inte ska ses som en brottsling, utan som en vanlig människor och behandlas därefter.

Skademinimering räddar liv, svensk narkotikapolitik gör inte det. Valet står helt enkelt mellan att hålla fast vid en analys som slutar vid ”Knark är bajs” och hårda straff eller att se konstruktivt på problemet. Det förstnämnda leder till misär, höga ekonomiska kostnader och ett kallare samhälle. Det sistnämnda leder till legalisering, skademinimering och räddade liv. För att inte tala om ett fria samhälle.

Liberala partiet vill därför så fort som möjlig att:

 • Cannabis helt legaliseras i Sverige.
 • Avkriminalisera all narkotikaanvändning för eget bruk sker.
 • Människovärde och respekt ska genomsyra myndigheters behandling av brukare och missbrukare.

På längre sikt vill Liberala partiet att:

 • Legalisering sker av all narkotika med syfte att främja skademinimering och öka den enskilde brukarens möjligheter att själv bestämma över sitt liv.
 • Privata initativ och organisationer ska ta över de uppgifter relaterade till vård av missbrukare och information om droger som nu sköts av myndigheter.

Sex- och relationslagstiftning

Liberala partiet vill kasta ut staten ur sovrummet. Det är inte acceptabelt att moralister i riksdagen styr över enskildas beslut angående vem de vill spendera sitt liv med, vem de vill ha sex med och huruvida individen vill konsumera porr.

I likhet med brukare av droger finns i Sverige ett stigna emot sexarbete. Nedsättande termer används ibland om utövarna, det rapporteras ibland om att till och med personer som utför myndighetsuppgifter visar bristande respekt. Från politiskt håll uttrycks en vilja att utrota hela branschen medan utövarna genom intresseorganisationer vill se ökad säkerhet, högre social acceptans och möjligheter att organisera sig i samma utsträckning som andra yrkesgrupper. Erfarenheter från olika delar av världen och sunt förnuft pekar dessutom på att en legalisering ökar säkerheten för utövarna.

Liberala partiet verkar därför för att:

 • Sexköpslagen avskaffas och att sexarbete får samma legala status som vilket yrke som helst i Sverige.
 • Alla myndighetsbeslut i frågor kring sexarbete ska präglas av principerna för skademinimering istället för att bygga på moralism.

I Sverige finns omfattande lagstiftning om hur familjer ska få se ut. Äktenskapsbalken, sambolagen och diverse lagstiftning kring arv leder till att vissa familjekonstellationer gynnas framför andra på politisk väg. Detta är inte acceptabelt varför staten bör sluta lägga sig i hur medborgare bildar familjer.

Liberala partiet vill därför att:

 • Nuvarande äktenskaps- och sambolagstiftning ersätts av mer eller mindre standardiserade kontrakt enligt avtalsrättsliga principer.
 • All lagstiftning skall göras könsneutral.

Kroppslig och personlig integritet

I Sveriges grundlag är fastslaget att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Detta är bra, men är inte i praktiken ett tillräckligt omfattande skydd. Det finns redan ett stort antal lagar om tvångsvård och andra ingrepp i den kroppsliga integriteten som inte alltid uppfyller de krav på rättssäkerhet som är rimliga med anledning av det stora ingreppet på den enskildes rättigheter dessa innebär.

Liberala partiet vill därför att:

 • Tvångsvård aldrig får komma ifråga annat än efter grova brott som innefattar en kränkning av annans rättigheter och efter fastslagen dom.
 • Tvångsomhändertagande av unga enligt LVU får ej ske annat än efter ett allvarligt brottsligt angrepp mot den unge och endast så länge ett överhängande hot om ytterliggare angrepp kvarstår. En maxgräns för hur länge sådan vård för ske ska införas.

I Sverige används flera integritetskränkande åtgärder vid brottsutredningar. Dessa är ofta inte ställda i proportion till brottet varför Liberala partiet anser att dessa måste begränsas.

Därför vill vi att:

 • Alla typer av polisiärt insamlande av uppgifter om enskilda som ej är misstänkta för brott eller del i en pågående utredning kraftigt ska begränsas. Detta inkluderar ett omedelbart upphävande av “FRA-lagen” och motsvarande integritetskränkande övervakningslagstiftning.
 • Husrannsakan ska endast få ske vid misstanke om allvarliga brott som innebär en kränkning av annan enskilds rättigheter.
 • Kroppsvisitation ska endast få ske vid misstanke om brott som innebär en kränkning av annan enskilds rättigheter.

Fri invandring: en realitet utan den traditionella välfärden

I ett liberalt samhälle är inte invandring eller utvandring något problem. De som ska hindras från inträde är människor som utgör ett reellt hot för samhället, men annars ska fri rörlighet råda. Den fria rörligheten är bara ett problem i en socialistisk eller halvsocialistisk stat.

Invandring i sig är något som varje samhälle mår bra av. Det leder till utveckling och tillväxt förutsatt att de människor som migrerar också tar del av de krav som åläggs andra människor i samhället de kommer till. Sådana krav kan vara att hitta en egen bostad, ansvar att lära sig språket i landet dit de anländer och hitta ett arbete för försörjning. Human invandring innebär att nykomna människor ges rätten och möjligheten att bidra till civilsamhället redan från första dagen.

Det går dock inte att kombinera fri invandring med en fullt utbyggd välfärdsstat som är tillgänglig för alla. Valet står mellan att tvinga människor att vända vid den svenska gränsen eller att låta dem komma hit och själva ta ansvar för sina liv, samtidigt som de får möjlighet att skapa en egen välfärd. Vi anser att det senare är det mest humana alternativet.

Problemet med invandringen idag är invandrare ofta hamnar i utanförskap där de istället för att tillåtas att arbeta blir offer för bidragsberoende och statens missriktade välvilja. Allt medan de slussas genom ett tungrott och omänskligt statligt system.

Liberala partiet vill istället ge invandrare som kommer hit möjligheten att redan från dag ett försörja sig själva och således bidra till att hela samhället utvecklas i positiv riktning. Det gör vi enklast genom att genast ge dessa tillgång till civilsamhället och arbetsmarknaden på samma villkor som medborgare i Sverige. Integration med medföljande krav och behov skall organiskt växa fram ur civilsamhället och näringslivet.

De lagar och regler som idag hindrar invandrare från intåg på arbetsmarknaden måste avskaffas om vi ska lyckas med att integrera dem i samhället. Detta är något som dagens politiker inte har lyckats med sett till utvecklingen i många hårt segregerade områden runt om i Sverige. Grundproblemet är att många invandrare inte har eller bedöms ha lika hög produktivitet som infödda svenskar och därför inte blir lönsamma att anställa till de lägstalöner som gäller enligt kollektivavtal. De politiska medel som används för att tvinga hela arbetsmarknaden att följa kollektivavtalen måste avskaffas och full avtalsfrihet råda.

Kostnader för invandring handlar huvudsakligen om bristande integration av flyktingar. Vår utgångspunkt är att de kostnader som invandringen faktiskt innebär ska betalas på frivillig väg av civilsamhället och inte genom tvång i form av statlig skatt. Exempelvis kan flyktingmottagande organiseras av ickestatliga aktörer som tar ansvar för flyktingarnas försörjning.  På så sätt kan varje samhälle avgöra hur många invandrare det just då kan uppbära under humana  och värdiga förhållanden. Vidare kommer då också civilsamhälle att ta ett större ansvar för att invandrare verkligen integreras i samhället, en vinst för samtliga parter.

Olika kulturer har olika lagar och traditioner. Liberala partiet vill inte att någon ska behöva överge sina traditioner när de kommer till Sverige, men det är däremot väldigt viktigt att alla respekterar svensk lag. När befolkningen växer ökar också behovet av ett starkt rättsväsende som gör det möjligt att leva tillsammans utan att våld och konflikter uppstår. Det ska därför vara möjligt att efter avtjänat straff utvisa invandrare som inte uppburit svenskt medborgarskap och flertalet gånger missbrukat samhällets förtroende.

Det första vi vill göra är att förenkla de snåriga regleringar av arbetsmarknaden som idag förhindrar många människor att komma hit och arbeta. Ett första steg är att avskaffa MBL och LAS.

Vårt mål är att sedan att gå från dagens bidragsbundna invandrings- och asylpolitik till en modell som liknar dagens arbetskraftsinvandring, med den skillnaden att alla som vill är välkomna hit så länge de accepterar att det inte är statens uppgift att stå för försörjning och integration.

Bild: CC 2.0 / Paolo Cuttitta

Liberala partiets skattepolitik

Liberala partiets skattepolitik för kommande mandatperiod är uppbyggd runt fyra huvudsakliga punkter:

 • Sänkta skatter
 • Platt skatt
 • Nej till skatter som styr
 • Generellt grundavdrag istället för speciella avdrag

Sänkta skatter

Liberala partiet förespråkar ett samhälle där offentliga sektorn har en betydligt mindre roll. En av de huvudsakliga fördelarna är att de ekonomiska resurserna kan lämnas i privata händer.

Vi förespråkar att skattetrycket successivt sänks i takt med att den offentliga sektorn minskas. Alla skattesänkningar skall vara finansierade fullt ut.

Den hämmande effekt höga skatte- och momssatser har är tydliggjord genom de speciella avdrag som införts för att gynna vissa specifika sorters arbete. Det är inte bara ROT och RUT-tjänster som skulle kunna bidra till en livligare ekonomi. Rätt sätt att lösa problemet är en lägre skatt för alla, oavsett vilken sorts tjänst eller vara det är man vill handla.

På lång sikt verkar Liberala partiet för att alla skatter ska avskaffas och staten finansieras på frivillig väg.

Platt skatt

De höga marginalskatter vi har är något som inte bara drabbar rika. De begränsar medelklassens möjligheter att arbeta sig till ett eget sparkapital och motverkar den som vill inordna levernet på ett sätt som inte passar in i rådande mall. Den som vill jobba extra hårt några år för att sedan kunna resa eller den familj som har en part som arbetar mer än den andra bör inte straffas för detta.

Av rättviseskäl och för ökad egenmakt vill liberala partiet ta bort den kraftiga progressiviteten i vårt skattesystem, och införa en enhetlig skattenivå. Oavsett eventuell avundsjuka mot de som är bättre bemedlade är det inte rättvist med marginalskatter på över 65% av lönekostnaden inklusive arbetsgivaravgift.

Skatter som inte styr

Skatter tas in för att finansiera den offentliga verksamheten. Liberala partiet anser att politiskt motiverade skatter inte hör hemma i ett civiliserat samhälle. Människor ska själva få bestämma hur de vill använda sina pengar och ska inte bestraffas om de vill konsumera något politiker tycker illa om.

Exempel på förändringar vi vill genomföra är:

 • Ta bort moraliserande punktskatter som alkoholskatten.
 • Ta bort speciellt differentierad moms med lägre moms för böcker, tidningar etc.
 • Ta bort extraskatter som tas ut vid vissa köp såsom stämpelskatter och pantbrevsavgifter.

Skattesystemet skall vara så enkelt och genomskådligt som möjligt.

Generellt grundavdrag istället för speciella avdrag

För att minska de skadliga effekterna av det höga skattetrycket har politikerna infört ett antal specialavdrag. Liberala partiet anser inte att avdrag inriktade på viss sorts konsumtion, viss sorts beteende eller för att skapa en specifik sorts arbete är rätt väg att gå.

Liberala partiet vill:

 • Ta bort ROT och RUT-avdrag
 • Gradvis avveckla avdrag för skuldsättning (räntor) och avdrag som gynnar nya inkomster framför tidigare intjänade sådana (som pension).
 • Att det frigjorda ekonomiska utrymmet skall användas till ett höjt generellt grundavdrag och generella skattesänkningar.

Ett höjt grundavdrag skulle leda till att färre blir beroende av speciella riktade bidrag och ge låginkomsttagare större möjligheter att styra sin tillvaro.

Vill du ladda ned vår skattepolitik i PDF-format? Gör det här: Liberala partiets skattepolitik

2018 - Klassiskt liberala partiet - Omstart för Sverige

Generic photos via Good Free Photos. Proudly designed by RTW