Fri invandring: en realitet utan den traditionella välfärden

I ett liberalt samhälle är inte invandring eller utvandring något problem. De som ska hindras från inträde är människor som utgör ett reellt hot för samhället, men annars ska fri rörlighet råda. Den fria rörligheten är bara ett problem i en socialistisk eller halvsocialistisk stat.

Invandring i sig är något som varje samhälle mår bra av. Det leder till utveckling och tillväxt förutsatt att de människor som migrerar också tar del av de krav som åläggs andra människor i samhället de kommer till. Sådana krav kan vara att hitta en egen bostad, ansvar att lära sig språket i landet dit de anländer och hitta ett arbete för försörjning. Human invandring innebär att nykomna människor ges rätten och möjligheten att bidra till civilsamhället redan från första dagen.

Det går dock inte att kombinera fri invandring med en fullt utbyggd välfärdsstat som är tillgänglig för alla. Valet står mellan att tvinga människor att vända vid den svenska gränsen eller att låta dem komma hit och själva ta ansvar för sina liv, samtidigt som de får möjlighet att skapa en egen välfärd. Vi anser att det senare är det mest humana alternativet.

Problemet med invandringen idag är invandrare ofta hamnar i utanförskap där de istället för att tillåtas att arbeta blir offer för bidragsberoende och statens missriktade välvilja. Allt medan de slussas genom ett tungrott och omänskligt statligt system.

Liberala partiet vill istället ge invandrare som kommer hit möjligheten att redan från dag ett försörja sig själva och således bidra till att hela samhället utvecklas i positiv riktning. Det gör vi enklast genom att genast ge dessa tillgång till civilsamhället och arbetsmarknaden på samma villkor som medborgare i Sverige. Integration med medföljande krav och behov skall organiskt växa fram ur civilsamhället och näringslivet.

De lagar och regler som idag hindrar invandrare från intåg på arbetsmarknaden måste avskaffas om vi ska lyckas med att integrera dem i samhället. Detta är något som dagens politiker inte har lyckats med sett till utvecklingen i många hårt segregerade områden runt om i Sverige. Grundproblemet är att många invandrare inte har eller bedöms ha lika hög produktivitet som infödda svenskar och därför inte blir lönsamma att anställa till de lägstalöner som gäller enligt kollektivavtal. De politiska medel som används för att tvinga hela arbetsmarknaden att följa kollektivavtalen måste avskaffas och full avtalsfrihet råda.

Kostnader för invandring handlar huvudsakligen om bristande integration av flyktingar. Vår utgångspunkt är att de kostnader som invandringen faktiskt innebär ska betalas på frivillig väg av civilsamhället och inte genom tvång i form av statlig skatt. Exempelvis kan flyktingmottagande organiseras av ickestatliga aktörer som tar ansvar för flyktingarnas försörjning.  På så sätt kan varje samhälle avgöra hur många invandrare det just då kan uppbära under humana  och värdiga förhållanden. Vidare kommer då också civilsamhälle att ta ett större ansvar för att invandrare verkligen integreras i samhället, en vinst för samtliga parter.

Olika kulturer har olika lagar och traditioner. Liberala partiet vill inte att någon ska behöva överge sina traditioner när de kommer till Sverige, men det är däremot väldigt viktigt att alla respekterar svensk lag. När befolkningen växer ökar också behovet av ett starkt rättsväsende som gör det möjligt att leva tillsammans utan att våld och konflikter uppstår. Det ska därför vara möjligt att efter avtjänat straff utvisa invandrare som inte uppburit svenskt medborgarskap och flertalet gånger missbrukat samhällets förtroende.

Det första vi vill göra är att förenkla de snåriga regleringar av arbetsmarknaden som idag förhindrar många människor att komma hit och arbeta. Ett första steg är att avskaffa MBL och LAS.

Vårt mål är att sedan att gå från dagens bidragsbundna invandrings- och asylpolitik till en modell som liknar dagens arbetskraftsinvandring, med den skillnaden att alla som vill är välkomna hit så länge de accepterar att det inte är statens uppgift att stå för försörjning och integration.

Bild: CC 2.0 / Paolo Cuttitta