Rätten till din kropp

Varje människa har rätt att bestämma över sig själv. Det är du som ska bestämma vem du vill spendera ditt liv med och hur du använder din kropp och ditt intellekt. Du har även rätt att fritt välja hur du vill försörja dig, hur du vill roa dig och hur du vill leva ditt liv så länge du också tillåter andra samma fria val. Rätten att bestämma över din egen kropp är grundläggande i varje civiliserat samhälle och varje avsteg ifrån denna princip är oacceptabel.

Cannabis och andra droger

Sedan många år har den svenska narkotikapolitiken handlat om förbud, straff och nolltollerans. Detta leder till lidande och omfattande kostnader för rättsväsendet. Allt detta är helt onödigt. Ett första steg på vägen mot en upplyst, liberal och en för ett civiliserat samhälle värdig narkotikapolitik är att genast legalisera cannabis.

I olika länder världen över sker en avkriminalisering av cannabis. I några delstater i USA har cannabis avkriminaliserats med framgång och flera andra delstater är en liknande utveckling på gång. Även i Europeiska länder som Portugal och Nederländerna har en mer liberal hållning till cannabis blivit framgångsrik då dödligheten till följd av narkotika minskat. Världen över höjs röster för en humanare och mer liberal syn på cannabis. Vi börjar helt enkelt vakna upp till det faktum att förbud inte fungerar.

Även inställningen till tyngre droger än cannabis bör ändras. Varken vanliga brukare eller missbrukare av dessa mår bra av förbud, stigmatisering och straff. Detta bör istället ersättas av öppenhet och en möjlighet att, i den mån den enskilde inte klarar av att hantera sina problem själv, på frivillig basis få vård. Grundprincipen måste vara ett en brukare av narkotika inte ska ses som en brottsling, utan som en vanlig människor och behandlas därefter.

Skademinimering räddar liv, svensk narkotikapolitik gör inte det. Valet står helt enkelt mellan att hålla fast vid en analys som slutar vid ”Knark är bajs” och hårda straff eller att se konstruktivt på problemet. Det förstnämnda leder till misär, höga ekonomiska kostnader och ett kallare samhälle. Det sistnämnda leder till legalisering, skademinimering och räddade liv. För att inte tala om ett fria samhälle.

Liberala partiet vill därför så fort som möjlig att:

 • Cannabis helt legaliseras i Sverige.
 • Avkriminalisera all narkotikaanvändning för eget bruk sker.
 • Människovärde och respekt ska genomsyra myndigheters behandling av brukare och missbrukare.

På längre sikt vill Liberala partiet att:

 • Legalisering sker av all narkotika med syfte att främja skademinimering och öka den enskilde brukarens möjligheter att själv bestämma över sitt liv.
 • Privata initativ och organisationer ska ta över de uppgifter relaterade till vård av missbrukare och information om droger som nu sköts av myndigheter.

Sex- och relationslagstiftning

Liberala partiet vill kasta ut staten ur sovrummet. Det är inte acceptabelt att moralister i riksdagen styr över enskildas beslut angående vem de vill spendera sitt liv med, vem de vill ha sex med och huruvida individen vill konsumera porr.

I likhet med brukare av droger finns i Sverige ett stigna emot sexarbete. Nedsättande termer används ibland om utövarna, det rapporteras ibland om att till och med personer som utför myndighetsuppgifter visar bristande respekt. Från politiskt håll uttrycks en vilja att utrota hela branschen medan utövarna genom intresseorganisationer vill se ökad säkerhet, högre social acceptans och möjligheter att organisera sig i samma utsträckning som andra yrkesgrupper. Erfarenheter från olika delar av världen och sunt förnuft pekar dessutom på att en legalisering ökar säkerheten för utövarna.

Liberala partiet verkar därför för att:

 • Sexköpslagen avskaffas och att sexarbete får samma legala status som vilket yrke som helst i Sverige.
 • Alla myndighetsbeslut i frågor kring sexarbete ska präglas av principerna för skademinimering istället för att bygga på moralism.

I Sverige finns omfattande lagstiftning om hur familjer ska få se ut. Äktenskapsbalken, sambolagen och diverse lagstiftning kring arv leder till att vissa familjekonstellationer gynnas framför andra på politisk väg. Detta är inte acceptabelt varför staten bör sluta lägga sig i hur medborgare bildar familjer.

Liberala partiet vill därför att:

 • Nuvarande äktenskaps- och sambolagstiftning ersätts av mer eller mindre standardiserade kontrakt enligt avtalsrättsliga principer.
 • All lagstiftning skall göras könsneutral.

Kroppslig och personlig integritet

I Sveriges grundlag är fastslaget att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Detta är bra, men är inte i praktiken ett tillräckligt omfattande skydd. Det finns redan ett stort antal lagar om tvångsvård och andra ingrepp i den kroppsliga integriteten som inte alltid uppfyller de krav på rättssäkerhet som är rimliga med anledning av det stora ingreppet på den enskildes rättigheter dessa innebär.

Liberala partiet vill därför att:

 • Tvångsvård aldrig får komma ifråga annat än efter grova brott som innefattar en kränkning av annans rättigheter och efter fastslagen dom.
 • Tvångsomhändertagande av unga enligt LVU får ej ske annat än efter ett allvarligt brottsligt angrepp mot den unge och endast så länge ett överhängande hot om ytterliggare angrepp kvarstår. En maxgräns för hur länge sådan vård för ske ska införas.

I Sverige används flera integritetskränkande åtgärder vid brottsutredningar. Dessa är ofta inte ställda i proportion till brottet varför Liberala partiet anser att dessa måste begränsas.

Därför vill vi att:

 • Alla typer av polisiärt insamlande av uppgifter om enskilda som ej är misstänkta för brott eller del i en pågående utredning kraftigt ska begränsas. Detta inkluderar ett omedelbart upphävande av “FRA-lagen” och motsvarande integritetskränkande övervakningslagstiftning.
 • Husrannsakan ska endast få ske vid misstanke om allvarliga brott som innebär en kränkning av annan enskilds rättigheter.
 • Kroppsvisitation ska endast få ske vid misstanke om brott som innebär en kränkning av annan enskilds rättigheter.