Nedan redovisas kortfattat Klassiskt liberala partiets åsikter i några frågor.
Du hittar hela vårt partiprogram här: http://www.liberalapartiet.se/partiprogram/

Arbetsmarknad

Klassiskt liberala partiet vill öka friheten på arbetsmarknaden genom att ge arbetsmarknadens parter större möjligheter att själva förhandla fram villkor och regler. Detta innebär att staten inte ska reglera hur och vem företag får anställa eller avskeda. Fackens privilegierade position ska avskaffas. Vidare bör arbetsförmedlingen ersättas av privata alternativ.

Klassiskt liberala partiet vill skapa en fungerande arbetsmarknad genom att:

  • Avskaffa Lag om anställningsskydd (LAS).
  • Avskaffa Medbestämmandelagen (MBL).
  • Lägga ned den statligt finansierade arbetsförmedlingen.

Banker

Riksbanken ska sluta manipulera räntor, penningmängden och växelkurser. Nuvarande ekonomiska politik har lett till uppblåsta priser på bland annat bostäder som gör att många unga människor har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Avskaffa insättningsgarantin så att konsumenterna väljer säkrast möjliga bank. Inga statliga bankräddningar vid kris, de gör att bankerna tar för höga risker när skattebetalarna tar notan.

Bistånd

Privata biståndsorganisationer visar gång på gång bättre och mer givande resultat än statliga myndigheter. Samtidigt så visar statistik att svenskar är ett av världens givmildaste folk när det gäller donationer till hjälporganisationer.

Vi vill minska biståndet för att till sist avskaffa det helt. Sverige bör istället satsa på hjälp till självhjälp genom att underlätta varu- och tjänstehandeln med tredje världen.

Bostäder

Staten och kommunerna ska inte bygga hus. Hyresreglering bör omgående avskaffas, och de offentligt ägda bostadsbolagen säljas. Hyresvärdar och deras hyresgäster kan själva komma överens om hyrorna.

Vi vill underlätta byggande genom att minska på tillstånds och kvalitetskrav som idag leder till onödigt höga huspriser. Markägaren ska själv få välja vad som ska byggas och köparen kan välja lagom kvalitet på sitt hus.

Vi vill avskaffa reavinstbeskattning och kraftig sänka lagfartsavgifter. Båda dessa leder till ineffektiv användning av bostäder då rörligheten på bostadsmarknaden minskar, tex av att äldre bor kvar i onödigt stora bostäder.

Brottsbekämpning

Det behövs krafttag för att minska kriminaliteten i samhället. Dock ska det inte ske på bekostnad av hederliga medborgares integritet och levnadsvanor.

Massövervakning och försvårad kontanthantering är exempel på lösningar som i första hand påverkar oss mer än de påverkar kriminella beteenden.

Fokus ska ligga på brott mot personer som exempelvis stöld, mord, misshandel och bedrägeri. Brott utan offer, som bruk av droger och köp av sexuella tjänster, skadar ingen och ska följaktligen avkriminaliseras.

Droger

En stor del av all kriminalitet i Sverige är narkotikarelaterad. Även en stor del av terrorismen i världen finansieras genom narkotikahandel.

Vi vill slå undan marknaden för ligorna och göra det möjligt för den med missbruksproblem att leva ett vanligt liv genom att betrakta narkotika som en vård- och hälsofråga istället för en polisiär fråga.

Metoden för detta är framförallt legal förskrivning till missbrukare och avkriminalisering av cannabis. Vi vet från erfarenheterna i Portugal att detta fungerar.

På sikt vill Klassiskt liberala partiet avskaffa alla förbud kring bruk av droger. Din kropp tillhör dig själv och du bestämmer vad du gör med den.

Företagande

Grunden för ett lands välstånd är dess förmåga att tillvarata företagarnas intressen och förstå vad som får företag att växa. I Sverige är det lätt att starta ett företag, men desto svårare att expandera. Klassiskt liberala partiet vill minska på byråkratin och beskattningen för företag, samtidigt som vi förespråkar avskaffande av lagar som LAS, MBL samt den nytillkomna kassaregisterlagen.

Försvar

Klassiskt liberala partiet vill ha ett starkt försvar av landets gränser. Klassiskt liberala partiet ser att en stark försvarsförmåga är beroende av en kvalificerad yrkesarmé, men också en förmåga att dra nytta av frivilliga resurser vid en större kris. Klassiskt liberala partiet är emot värnplikt.

Jämställdhet

Oavsett könstillhörighet ska man ha samma värde, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet definieras inte som 50/50-fördelning mellan könen i samhällets alla skrymslen och vrår.

Klassiskt liberala partiets krav på lika rättigheter för könen innebär att vi säger nej till kvotering. Meriter och lämplighet ska styra olika tillsättningar, kön ska vara irrelevant. Klassiskt liberala partiet anser att all lagstiftning ska vara könsneutral.

Kultur

Kultur är inte finare än någon annan verksamhet. Därför vill vi låta kulturkonsumenter bestämma vad som är av värde på en fri marknad. Klassiskt liberala partiet är emot alla former att statligt kulturstöd.

Migration

I ett fritt samhälle drivs inte migration av staten. Migration utgår från att en människa från ett annat land bjuds in, av en arbetsgivare eller markägare.

Dagens migration är till stor del driven av bidrag och statliga förmåner, vilket vi är emot. Klassiskt liberala partiet vill att bidragsdriven invandring motarbetas, men att arbetskraftsinvandring underlättas.

Partistöd

Skattefinansiering av partistöd ska avskaffas. Det är omoraliskt att människor tvingas betala för opinionsbildning mot sin egen ståndpunkt.

Polis

Polismyndigheten är en av få myndigheter Klassiskt liberala partiet vill ha kvar. Polisens uppgift är att upprätthålla ordningen i samhället och se till att lagar följs.
Vi vill höja anslagen samt skapa möjligheter för effektiviseringar och en dynamik som lätt kan anpassa polisens arbete till rådande samhällsklimat.

Public service

Radio, TV och Public Service ska inte finansieras genom skattemedel eller sanktionerade avgifter. SVT, Sveriges Radio och UR bör säljas ut till högstbjudande och ges en chans att konkurrera på fria marknaden med övriga mediebolag.

Presstöd

Klassiskt liberala partiet vill omgående avskaffa alla former av bidrag och subventioner åt media. Med sänkta skatter kan konsumenterna själva prioritera vilken media de vill ha eller konsumera något annat.

Sport

Klassiskt liberala partiet vill avskaffa alla statliga stöd till sport och sportanläggningar. Föreningslivet bör stå fritt från statlig finansiering och påverkan, och helt drivas av människors egna val.

Skatter

Klassiskt liberala partiet vill att skatterna ska vara tydliga för medborgaren. Arbetsgivaravgiften ska därför ersättas med en statlig inkomstskatt som, både i kronor och procent, leder till oförändrade intäkter för staten och utgifter för individen.

Klassiskt liberala partiet vill se ett transparent och överblickbart skattesystem, och kraftigt sänkta skatter.

Att saker betalas via skatt innebär inte att de är gratis. Varje skattekrona är en krona mindre som skattebetalarna har att spendera efter eget huvud. Vi är övertygade om att människor själva kan använda sina pengar mer effektivt och ansvarsfullt än tjänstemän som spenderar andras pengar.

Sjukvård

Staten levererar idag tjänster i form av sjukförsäkring och leverans av vård. Medborgaren har liten möjlighet att kräva leverans av tjänsterna, eftersom staten som leverantör är garanterad kunder.

I vårt samhälle tecknar medborgaren själv försäkringar av leverantörer medborgaren har förtroende för.

Utbildning

Inledningsvis vill vi i Klassiskt liberala partiet förenkla för etablerandet av friskolor, men vi vill, på sikt, att all form av utbildning ska drivas och ägas av privata aktörer. Statens uppgift är inte att bedriva utbildningsverksamhet.

Skolplikten ska avskaffas, det är föräldrarnas ansvar att uppfostra och utbilda barnen. En naturlig följd av det är att hemskolning tillåts.


Håller du med?

Välkommen som medlem!

För att rösta på oss:

Ta en blank valsedel och skriv Klassiskt liberala partiet eller ta en av våra färdigskrivna valsedlar.