Hej kära medlemmar!

 

Här kommer en uppdatering av kallelsen till Klassiskt liberala partiets årsmöte.

Det kommer att hållas i Stockholm söndagen den 11 mars klockan 11:00.

 

Lokalen är öppen fr o m 10:00 men kongressen startar 11:00.

Mötet kommer hållas i Östermalms Föreningsråd sal 6 som ni hittar på Valhallavägen 148 i Stockholm.

Här finns mer information om hur ni hittar till lokalen. http://www.lokomalm.se/?page_id=38

Gå gärna in och anmäla dig så vet vi ungefär hur många som kommer men det är inte obligatoriskt. https://www.liberalapartiet.se/events/6/kongress-2018/

Den slutliga dagordningen är bifogad längre ned på denna sida.

Vi har fått en in stor motion till partiet i form av ett komplett partiprogram från Jesper Wetterbrandt som själv stått för kostnaden att översätta och korrigera partiprogrammet från vårat systerparti i Norge, Liberalistene.

Några medlemmar i styrelsen har inkommit med ett antal förslag på ändringar i partiets stadgar. Även dessa är bifogade.

Vi i styrelsen önskar att intresserade sätter sig in i dessa material i förväg så att eventuella diskussioner om ändringarna kan hållas korta.

Senast den 25 februari ska valberedningen lämna förslag på ny styrelse. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande och ytterligare tre till åtta ledamöter.

Du når valberedningen via: valberedning@liberalapartiet.se

Välkommen önskar

Sebastian Vallin


Dagordning för Liberala Partiets kongress 2018

Tid och plats

11:e mars 2018, Stockholm.

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Fastställande av röstlängd för mötet
 • 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • 4 Val av protokolljusterare och rösträknare
 • 5 Behandling av  frågan om kongressens behöriga utlysande
 • 6 fastställande av föredragningslista
 • 7 Behandling av partistyrelsens verksamhetsberättelse
 • 8 Behandling av partistyrelsens förvaltningsberättelse
 • 9 Behandling av partiets revisionsberättelse
 • 10 Behandling av frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen
 • 11 Behandling av till kongressen väckta motioner och propositioner
 • 11.1 Motion om nytt partiprogram
 • 11.2 Proposition om förändring av stadgar
 • 12 Behandling av partiets riksdagslista för valet 2018
 • 13 Fastställande av medlemsavgift
 • 14 Fastställande av verksamhetsplan och budget
 • 15 Val av ordförande
 • 16 Val av vice ordförande
 • 17 Val av övriga ledamöter i partistyrelsen
 • 18 Val av partisekreterare
 • 19 Val av revisorer och dess sammankallande
 • 20 Val av valberedning och dess sammankallande
 • 21 Val av behörig företrädare gentemot valmyndigheten
 • 22 Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse. §7

Styrelsen kan se tillbaka på ett positivt år. Vi är generellt nöjda med utvecklingen i partiet och med organisationen som helhet. Några saker som är värda att ta upp:

Styrelsen

Sittande styrelse har haft cirka ett styrelsemöte i månaden sedan förra kongressen. Mötena har skett över Skype, på grund av utmaningar med de långa avstånden mellan styrelsemedlemmarna (Borlänge, Oslo, Stockholm, Säffle, Linköping). Samarbetet har fungerat väldigt bra ändå. Kassör Daniel Olsson ska särskilt ha vitsord för sitt enorma arbete för partiet.

Namnförändring i marknadsföringen

Vi beslutade att ändra partiets namn på våra officiella kanaler till “Klassiskt liberala partiet”, för att minimera den förvirring som tidigare har uppstått runt vårat namn på valsedlarna. Vi har ju gått till val under namnet “Klassiskt liberala partiet”, men har enbart använt “Liberala partiet” i marknadsföring. Antalet “korrekta” röster under valet 2014 uppgick till 1210 st. Utöver detta kan också följande nämnas som “bortslösade” röster:

 • Liberala partiet, 49 röster
 • Liberala Partiet, 7 röster
 • Det Liberala Partiet, 3 röster
 • Liberalapartiet, 3 röster
 • Liberal partiet, 2 röster
 • Liberalpartiet, 2 röster
 • Mig själv, 3 röster

Förhoppningen är att minska antalet “felröster”.

Nytt medlemsforum

Vi kan enkelt konstatera att det nya medlemsforumet har varit populärt, då vi ser större aktivitet där än vad vi har gjort på vårat interna facebook-forum. Vi tackar Robert Toth för att upprätta forumet åt oss.

Ny hemsida

Hemsidan har fått ett efterlängtat facelift. Detta har det pratats om under ganska lång tid, men äntligen tog någon på sig uppgiften att genomföra det. Här har Robert Toth gjort en stor insats.

Henrik “HAX” Alexandersson och Erik Svansbo på riksdagslistan

För ett parti av vår storlek, är detta två stora namn som förhoppningsvis kan hämta in röster på egen hand. Till och med Radio Bubbla hade positiva saker att säga om att KLP har knutit till sig Henrik Alexandersson.

Medlemsantal

Vi har i runda slängar fördubblat medlemsantalet det sista året, och ligger på cirka 270 medlemmar i dag. Vi märkte av en boost i förbindelse med att Henrik Alexandersson offentliggjorde sin riksdagskandidatur för partiet, en boost som höll i sig även genom Erik Svansbos offentliggörande av det samma.

Sociala medier

Användandet av sociala medier som marknadsföringskanal kan igen anses som lyckat. Vi växer i följarantal, vi postar regelbundet, och klarar oss generellt oerhört bra med tanke på de ringa resurserna (främst mänskliga) vi förfogar över. Det är också på grund av våra begränsade resurser som valet faller naturligt på Facebook och kanske även Twitter, vid val av huvudsaklig marknadsföringsarena. Marknadsföringen på dessa platser kostar enbart tid. Det säger dock sig självt att med större resurser (både ekonomiska och mänskliga) hade vi kunnat uppnå ännu bättre resultat.


Motion om antagande av nytt partiprogram. §11.1

Hela motionen om partiprogram här (pdf)

Styrelsen bifaller motionen och yrkar antagande av föreslaget partiprogram.

Då det föreslagna programmet är en ansenlig mängd text vill styrelsen tillhandahålla möjlighet för de som avser väcka ändringsyrkanden på kongressen att i förväg informera om dessa. Styrelsen avser publicera inkomna förhandsyrkanden på samma plats som övriga kongressdokument, så att kongressens deltagare får möjlighet att i förväg bilda sig en uppfattning om inkomna förslag. Detta så att frågan kan behandlas så effektivt som möjligt på kongressen. Notera att yrkandena fortfarande behöver väckas på plats på kongressen.

Den som vill utnyttja detta ombeds skicka tänkta ändringsyrkanden till styrelsen@liberalapartiet.se


Styrelsens förslag till ändrade stadgar. §11.2:

De nuvarande stadgarna hittar du här: https://www.liberalapartiet.se/stadgar/
Det krävs beslut på två kongresser för att ändra §18 i stadgarna. Detta blir första beslutet om kongressen bifaller styrelsens yrkanden.
Det krävs beslut på bara en kongress för de övriga punkterna.
Alla beslut om förändring av stadgarna kräver 2/3 av de angivna rösterna på kongressen.

4.7 Kongressen

Föreslås ändrat från:

4.7.17 välja revisorer och dess sammankallande,

4.7.18 välja valberedning och dess sammankallande.

 

Föreslås ändrat till:

4.7.17 välja 0-4 suppleanter i rangordning,

4.7.18 välja revisorer och dess sammankallande,

4.7.19 välja valberedning och dess sammankallande.

Kommentar:

Val av suppleanter tillagt.

 

10.3 Styrelsen

(Det åligger styrelsen särskilt att;)

10.3.1.9 föreslås ändrat från:

Sammankalla och förbereda kongressen.

 

10.3.1.9 föreslås ändrat till:

“Ansvara för att sammankalla och förbereda kongressen.”

 

Kommentar:

Ändringen ger utrymme för att delegera uppgiften om intresse för detta finns. Styrelsen har fortfarande det överordnade ansvaret.

 

10.9 Firmateckning

(Styrelsen)

10.9.1 föreslås ändrat från:

“Partiets firma tecknas av styrelsen. Styrelsen har rätt att delegera till ordförande och/eller kassör att var för sig teckna partiets firma.”

10.9.1 föreslås ändrat till:

“Partiets firma tecknas av styrelsen. Styrelsen har rätt att delegera till en eller flera medlemmar i styrelsen att var för sig teckna partiets firma.”

18.2 Stadgeändring

Föreslås tillagt:
“18.2.4 Genomförd stadgeändring träder i kraft efter avslutad kongress,”

Kommentar:
Detta är för att säkerställa att inte “spelreglerna” kan ändras mitt under kongressen.