12.1 Ett fritt kulturliv

Kultur är en central del av många människors liv. Klassiskt liberala partiet vill ha ett levande och dynamiskt kulturliv som möter de flesta människors behov. Vi anser att detta bäst uppnås genom att staten drar sig helt bort från kulturlivet. Kultur tillhör uteslutande det privata civila samhället, och både drift och finansiering av allt kulturutbud bör ske på privat och frivillig basis på den fria marknaden. Det är inte statens uppgift att på medborgarnas vägnar definiera vilka kulturella uttryck som det ska fokuseras på genom att subventionera till exempel kulturprojekt och konstnärer.

Ett rikt och mångfacetterat kulturliv måste växa fram organiskt på grundval av personligt engagemang och talang bland de som skapar kulturella uttryck och deras förmåga att väcka publikens entusiasm. Kultur är en näring som måste överleva och växa genom att locka till sig betalande kunder på samma sätt som andra branscher. Detta är dessutom det enda sättet att säkerställa att kulturproduktionen är ekonomiskt bärkraftig. Klassiskt liberala partiet baserar sig på detta för en snabb nedtrappning av alla statliga överföringar till kultursektorn och vill återbetala pengarna till skattebetalarna så att medborgarna själva kan välja vilket kulturutbud de vill spendera pengar på.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Ha ett varierande och rikt kulturliv.
 • Att staten inte ska ha någon roll i kulturlivet

12.2 Bevarande av kulturminnesmärken

Klassiskt liberala partiet anser att det är av stort värde att ta vara på byggnader, kulturminnesmärken och historiska sevärdheter. Vi anser emellertid att äganderätten är okränkbar och kan därför inte acceptera begränsningar för användning eller expropriering av privat egendom för bevarande. Att bevara kulturminnen måste därför ske på privat basis, exempelvis genom frivilliga medlemsorganisationer. Det finns redan många liknande organisationer idag. Av detta följer att vi vill avskaffa systemet för kulturmärkning. Vi kommer att överföra all drift av museer, bibliotek och liknande institutioner till privata aktörer.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Ta bort lagar kring kulturmärkning och myndigheternas möjlighet att införa riktlinjer för underhåll av fastigheter.
 • Överlåta förvaltningen av kulturminnen till den privata sektorn.
 • Privatisera museer, bibliotek och liknande institutioner.

12.3 Radio och TV

Klassiskt liberala partiet anser att radio och TV inte ska finansieras genom skattemedel eller sanktionerade avgifter. SVT, Sveriges Radio och UR bör säljas ut till högstbjudande och ges en chans att konkurrera på fria marknaden med övriga mediebolag.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Sälja ut SVT, Sveriges Radio och UR till högstbjudande

12.4 Tryck och yttrandefrihet

Yttrande- och pressfrihet är av helt avgörande för ett fritt samhälle. Pressen och media skall  fungera helt oberoende av stat och myndigheter, och staten skall inte ha möjlighet att utöva någon form av censur av media. Specifika hot mot människor och uppmuntran till våld faller inte in under yttrandefriheten och skall var straffbart. Klassiskt liberala partiet är emot alla former av näringsbidrag, vilket innebär att vi vill avveckla presstödet. Avskaffandet av presstödet är viktigt för att skydda pressens oberoende.

För att på bästa sätt skydda yttrandefriheten vill Klassiskt liberala partiet avskaffa lagar som kan användas för att begränsa yttrandefriheten, såsom lagar mot hets mot folkgrupp och diskrimineringslagstiftning. Hot och incitament till våld och andra brott mot enskilda eller grupper omfattas inte av yttrandefriheten och ska vara straffbart

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Säkra en fri och oberoende press och motsätta sig alla former av statlig censur
 • Avveckla presstödet.
 • Avskaffa lagar som kan användas för att begränsa yttrandefriheten, inklusive diskrimineringslagar och lagar mot hatfyllda uttryck.

12.5 Religion

Klassiskt liberala partiet är anhängare av full religionsfrihet och anser att alla borde ha möjlighet att utöva sin egen religion som de själva vill. All religiös praxis måste emellertid vara fredlig och inte involvera tvång mot andra människor, samt vara i enlighet med svensk lag. Det innebär bland annat att vi vill ha ett förbud mot religiös omskärelse av barn, då detta är en kränkning mot individens självbestämmande över sin egen kropp. Religiösa kan själva besluta om att bli omskurna när de har uppnått myndighetsålder.

Klassiskt liberala partiet anser att yttrandefriheten är absolut och accepterar inte att det ska finnas några former av restriktioner för åsiktsyttringar knutna till religion, inte heller de som kan uppfattas som stötande eller kränkande. Klassiskt liberala partiet kommer därför att motsätta sig all lagstiftning som syftar till att begränsa eller förhindra sådana yttranden.

Direkta hot mot människor, såväl som uppmaningar till våld och straffbara handlingar omfattas inte av yttrandefriheten och skall vara straffbara. Klassiskt liberala partiet anser att det inte ska finnas några kopplingar mellan stat och religion och vill avskaffa all lagstadgad reglering av den svenska kyrkan. Vi vill ha en religiöst neutral och sekulär grundlag och avser att ta bort alla hänvisningar till religion i den svenska grundlagen. Klassiskt liberala partiet betraktar religiösa sedvänjor som en privatsak och vill avveckla alla former av statligt stöd till religiösa trossamfund.

Klassiskt liberala partiet vill:

 • Verka för full religionsfrihet för alla som utövar sin religion på ett fredligt sätt.
 • Förbjuda religiös omskärelse av barn.
 • Motverka lagstiftning som begränsar eller förhindrar yttranden relaterade till religion.
 • Ha en fullständig separation mellan stat och religion.
 • Avveckla allt statligt stöd till trossamfund.