Liberala partiets skattepolitik för kommande mandatperiod är uppbyggd runt fyra huvudsakliga punkter:

  • Sänkta skatter
  • Platt skatt
  • Nej till skatter som styr
  • Generellt grundavdrag istället för speciella avdrag

Sänkta skatter

Liberala partiet förespråkar ett samhälle där offentliga sektorn har en betydligt mindre roll. En av de huvudsakliga fördelarna är att de ekonomiska resurserna kan lämnas i privata händer.

Vi förespråkar att skattetrycket successivt sänks i takt med att den offentliga sektorn minskas. Alla skattesänkningar skall vara finansierade fullt ut.

Den hämmande effekt höga skatte- och momssatser har är tydliggjord genom de speciella avdrag som införts för att gynna vissa specifika sorters arbete. Det är inte bara ROT och RUT-tjänster som skulle kunna bidra till en livligare ekonomi. Rätt sätt att lösa problemet är en lägre skatt för alla, oavsett vilken sorts tjänst eller vara det är man vill handla.

På lång sikt verkar Liberala partiet för att alla skatter ska avskaffas och staten finansieras på frivillig väg.

Platt skatt

De höga marginalskatter vi har är något som inte bara drabbar rika. De begränsar medelklassens möjligheter att arbeta sig till ett eget sparkapital och motverkar den som vill inordna levernet på ett sätt som inte passar in i rådande mall. Den som vill jobba extra hårt några år för att sedan kunna resa eller den familj som har en part som arbetar mer än den andra bör inte straffas för detta.

Av rättviseskäl och för ökad egenmakt vill liberala partiet ta bort den kraftiga progressiviteten i vårt skattesystem, och införa en enhetlig skattenivå. Oavsett eventuell avundsjuka mot de som är bättre bemedlade är det inte rättvist med marginalskatter på över 65% av lönekostnaden inklusive arbetsgivaravgift.

Skatter som inte styr

Skatter tas in för att finansiera den offentliga verksamheten. Liberala partiet anser att politiskt motiverade skatter inte hör hemma i ett civiliserat samhälle. Människor ska själva få bestämma hur de vill använda sina pengar och ska inte bestraffas om de vill konsumera något politiker tycker illa om.

Exempel på förändringar vi vill genomföra är:

  • Ta bort moraliserande punktskatter som alkoholskatten.
  • Ta bort speciellt differentierad moms med lägre moms för böcker, tidningar etc.
  • Ta bort extraskatter som tas ut vid vissa köp såsom stämpelskatter och pantbrevsavgifter.

Skattesystemet skall vara så enkelt och genomskådligt som möjligt.

Avdrag för oberoende, inte för särintressen

För att minska de skadliga effekterna av det höga skattetrycket har politikerna infört ett antal specialavdrag. Liberala partiet anser inte att avdrag inriktade på viss sorts konsumtion, viss sorts beteende eller för att skapa en specifik sorts arbete är rätt väg att gå.

Liberala partiet vill:

  • Ta bort ROT och RUT-avdrag
  • Gradvis avveckla avdrag för skuldsättning (räntor) och avdrag som gynnar nya inkomster framför tidigare intjänade sådana (som pension).
  • Att det frigjorda ekonomiska utrymmet skall användas till ett höjt generellt grundavdrag och generella skattesänkningar.

Ett höjt grundavdrag skulle leda till att färre blir beroende av speciella riktade bidrag och ge låginkomsttagare större möjligheter att styra sin tillvaro.

Vill du ladda ned vår skattepolitik i PDF-format? Gör det här: Liberala partiets skattepolitik