Glad Europadag!

Idag är det Europadagen. Vi gillar Europa och vi gillar samarbete. Vi gillar bara inte det som EU sysslar med. Dit hör bistånd, ”skyddstullar” och att ha en organisation som inte står till svars mot invånarna.

Klassiskt liberala partiet vill ha en så stor fördelning och spridning av makt som möjligt för att skydda individens frihet och det innebär att överföra inflytande och makt från politiska institutioner till individen och det civila samhället. Detta gäller såväl inom de nationella gränserna som över nationsgränserna. EU är en organisation som i stor utsträckning bidrar till att koncentrera mycket politisk makt hos en relativt liten grupp människor och bidrar till att undergräva nationella länders suveränitet och självständighet.

Klassiskt liberala partiet uppfattar EU som en byråkratisk organisation med stor iver efter att införa bestämmelser för ekonomi och näringsliv. Dessutom står EU bakom massiva subventioner till näringslivet, och inte minst för organisationen en stark protektionistisk handelspolitik gentemot resten av världen, som Klassiskt liberala partiet är motståndare till.

Klassiskt liberala partiet står bakom några av EU: s mål när det gäller fritt flöde av varor, människor och tjänster över gränserna, men anser att detta kan och bör utföras av varje enskilt land, oberoende av överstatliga organisationer. EU är därför överflödigt som ett verktyg för att underlätta frihandeln, och detsamma är EES-avtalet. Klassiskt liberala partiet förespråkar, mot bakgrund till detta, att Sverige går ur EU. Vi vill istället ha frivillig frihandel och tullfrihet, både mellan de europeiska länderna och mellan europeiska länder och länder i resten av världen

Klassiskt liberala partiet vill:

  • Säga upp EU-medlemskap.
  • Arbeta för full frihandel och tullfrihet mellan alla länder.