Kallelse till kongress 2016

Liberala partiet kallar alla sina medlemmar till 2016 års kongress.

Liberala partiets kongress 2016 kommer hållas lördag 19:e mars i Göteborg. På kongressen förväntas vi bland annat behandla förslag till miljöpolitik baserade på miljögruppens arbete.

 

Tid: 19:e mars 2016, från kl. 11
Plats: Dr Hjorts gata 8C, Göteborg
Facebook: https://www.facebook.com/events/748559355278910/

 

Motioner

Skickas till styrelsen@liberalapartiet.se senast 6:e februari. Om ni vill motionera om ändringar eller tillägg i stadgar eller partiprogram, så är det en fördel om motionen är precis i angivelse av vilka punkter som skall ändras och hur.

 

Rösträtt
För att medlem skall ha rösträtt på kongressen skall medlemsavgiften för 2016 vara partiet tillhanda senast 27:e februari.

 

Kandidaturer
Medlemmar har möjlighet att kandidera till partiets förtroendeposter, vilka är
 • Styrelseordförande
 • Styrelseledamot
 • Partisekreterare
 • Revisor
 • Valberedning

Kandidaturer skickas till valberedning@liberalapartiet.se senast 12:e februari kl 23:59.

 

Dagordning
 • Mötets öppnande
 • fastställande av röstlängd för mötet,
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet,
 • Val av protokolljusterare och rösträknare,
 • Behandla frågan om kongressens behöriga utlysande,
 • Fastställande av föredragningslista,
 • Behandla partistyrelsens verksamhetsberättelse,
 • Behandla partistyrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning),
 • Behandla partiets revisionsberättelse,
 • Behandla frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen,
 • Behandla till kongressen väckta motioner och propositioner,
 • Övriga frågor
 • Fastställa medlemsavgift,
 • Fastställa verksamhetsplan och budget,
 • Val av ordförande,
 • Val av övriga ledamöter i partistyrelsen,
 • Val av partisekreterare,
 • Val av revisorer och dess sammankallande,
 • Val av valberedning och dess sammankallande.
 • Mötets avslutande

 

Praktiskt
Det finns ett begränsat antal platser tillgängliga i en billig övernattningslokal i nära anslutning till möteslokalen. Kontakta styrelsen om du är intresserad av att nyttja denna.
Mer praktisk information och övriga kongresshandlingar kommer att skickas ut ett par veckor före kongressen.