Kallelse till Liberala partiets kongress 2015

Styrelsen för Liberala partiet kallar härmed alla partiets medlemmar till kongress. Mötet hålls lördagen den 30:e maj 11.00 till och med Söndag 31 maj kl 17.00. Huvuddelen av mötet kommer att ske under lördagen då vi bara har lokal bokad den dagen. Finns det punkter kvar att avhandla kommer vi att hitta en lösning för söndagen. Någon form av efter-kongress-aktivitet kommer att anordnas på söndagen i vilket fall.

Tid: 11.00 lördag 30:e maj – 17:00 söndag 31 maj

Plats: Fältöversten, samlingssal 6 (Vallhallavägen 148), Stockholm.

T-bana: Karlaplan

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • fastställande av röstlängd för mötet,
 • val av ordförande och sekreterare för mötet,
 • val av protokolljusterare och rösträknare,
 • behandla frågan om kongressens behöriga utlysande,
 • fastställande av föredragningslista,
 • behandla partistyrelsens verksamhetsberättelse,
 • behandla partistyrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning),
 • behandla partiets revisionsberättelse,
 • behandla frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen,
 • behandla till kongressen väckta motioner och propositioner,
 • övriga frågor
 • fastställa medlemsavgift,
 • fastställa verksamhetsplan och budget,
 • val av ordförande,
 • val av övriga ledamöter i partistyrelsen,
 • val av partisekreterare,
 • val av revisorer och dess sammankallande,
 • val av valberedning och dess sammankallande.
 • Mötets avslutande

Tänk på att för att ha rösträtt på mötet måste du ha betalat in medlemsavgiften för 2015.