Liberala partiet Väst kallar till årsmöte

Någon månad före kongressen kommer Liberala partiet Väst att hålla årsmöte. Alla medlemmar och intresserade är givetvis välkomna men man behöver vara medlem samt bosatt i Västra Götaland, Halland eller Värmland för att ha rösträtt på mötet.
Liberala partiets Västs årsmöte 2016 kommer hållas söndag 14:e februari i Göteborg. På årsmötet förväntas vi bland annat behandla förslag till nya stadgar samt att minska distriktets storlek.

Tid: 14:e februari 2016, från kl. 15
Plats: Café Berlin, Vasagatan 46, Göteborg
Facebook: https://www.facebook.com/events/768363699936291/

 

Motioner

Skickas till vast@liberalapartiet.se senast 31:a januari. Om ni vill motionera om ändringar eller tillägg i stadgar så är det en fördel om motionen är precis i angivelse av vilka punkter som skall ändras och hur.

 

Rösträtt
För att medlem skall ha rösträtt på årsmötet skall medlemsavgiften för 2016 vara partiet tillhanda senast 7:e februari.

 

Kandidaturer
Medlemmar har möjlighet att kandidera till distriktets förtroendeposter, vilka är
 • Styrelseordförande
 • Styrelseledamot
 • Revisor
 • Valberedning

Kandidaturer skickas till staffan.ovesson@liberalapartiet.se senast 31:a januari kl 23:59.

 

Dagordning
 • Mötets öppnande
 • fastställande av röstlängd för mötet,
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet,
 • Val av protokolljusterare och rösträknare,
 • Behandla frågan om årsmötets behöriga utlysande,
 • Fastställande av föredragningslista,
 • Behandla distriktssstyrelsens verksamhetsberättelse,
 • Behandla distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning),
 • Behandla distriktets revisionsberättelse,
 • Behandla frågan om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen,
 • Behandla till årsmötet väckta motioner och propositioner,
 • Övriga frågor
 • Fastställa medlemsavgift,
 • Fastställa verksamhetsplan och budget,
 • Val av ordförande,
 • Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen,
 • Val av revisorer och dess sammankallande,
 • Val av valberedning och dess sammankallande.
 • Mötets avslutande

 

Praktiskt

För att ta sig från Göteborgs central till Vasagatan tar man spårvagn 3, 4 eller 7 till Valand.
Mer praktisk information och övriga årsmöteshandlingar kommer att skickas ut ca en vecka före årsmötet.